Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρίπολη: Τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα

Η εξό­διος ακο­λου­θία του υπο­σμη­να­γού Μάριου-Μιχα­ήλ Του­ρού­τσι­κα τελέ­στη­κε σήμε­ρα, Πέμ­πτη 2 Φεβρουα­ρί­ου, στις 10:30, στην Τρί­πο­λη, παρου­σία της Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Κατε­ρί­νας Σακελλαροπούλου.

Η εξό­διος ακο­λου­θία τελέ­στη­κε στον Ιερό Ναό Προ­φή­τη Ηλία, χορο­στα­τού­ντος του αρχιε­πι­σκό­που Αθη­νών και πάσης Ελλά­δος, Ιερώ­νυ­μου και, μετα­ξύ άλλων, παρέ­στη­σαν ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ο αρχη­γός της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, Αλέ­ξης Τσί­πρας, ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, ο υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, ο αρχη­γός ΓΕΕΘΑ, στρα­τη­γός Κων­στα­ντί­νος Φλώ­ρος, ο αρχη­γός ΓΕΑ, αντι­πτέ­ραρ­χος (Ι) Θεμι­στο­κλής Μπου­ρο­λιάς, ο αρχη­γός ΓΕΣ, αντι­στρά­τη­γος Άγγε­λος Χου­δε­λού­δης, ο αρχη­γός ΓΕΝ, αντι­ναύ­αρ­χος Ιωάν­νης Δρυ­μού­σης ΠΝ, πλή­θος βου­λευ­τών και εκπρο­σώ­πων της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης, καθώς και από­στρα­τοι και εν ενέρ­γεια αξιω­μα­τι­κοί των Ενό­πλων Δυνάμεων.

Εκ μέρους της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας εκφω­νή­θη­κε ο επι­κή­δειος λόγος του υπο­σμη­να­γού Μάριου-Μιχα­ήλ Του­ρού­τσι­κα από συμ­μα­θη­τή της τάξης του.

Μετα­ξύ άλλων, ανα­φέρ­θη­κε ότι ο Μάριος-Μιχα­ήλ Του­ρού­τσι­κας υπήρ­ξε ένας «θαυ­μά­σιος άνθρω­πος» που έδω­σε τη ζωή του «υπη­ρε­τώ­ντας τις Ένο­πλες Δυνά­μεις», ένα «υπό­δειγ­μα τέκνου για τους γονείς σου».

«Έντι­μος, ευθύς, ακού­ρα­στος και ειλι­κρι­νής» τονί­ζε­ται στον επι­κή­δειο εκ μέρους της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας και προ­στί­θε­ται: «Για αυτό, σήμε­ρα, όλοι εμείς θρη­νού­με τη λεβε­ντιά που χάθη­κε, τον άνθρω­πο, τον αξιω­μα­τι­κό που έφυ­γε για το αιώ­νιο ταξίδι».

Ο πατέ­ρας του υπο­σμη­να­γού, Κώστας Του­ρού­τσι­κας, είπε, μετα­ξύ άλλων, ότι «ο Μάριος είχε πετύ­χει κάτι πολύ δύσκο­λο. Είχε εκμη­δε­νί­σει το εγώ του. Το είχε σβή­σει από το λεξι­λό­γιό του. Μόνο το εσείς υπήρ­χε. Δεν συνέ­κρι­νε την Ελλά­δα με καμία άλλη χώρα στον κόσμο».

«Πατέ­ρα, η Ελλά­δα δεν μου χρω­στά­ει. Εγώ μόνο χρω­στάω στην Ελλά­δα», έλε­γε στον πατέ­ρα του ο Μάριος-Μιχα­ήλ, όπως ανέ­φε­ρε ο πατέ­ρας του. «Πιστεύω ότι το χρέ­ος του το πλή­ρω­σε. Πέθα­νε νωρίς αλλά γεμά­τος Ελλά­δα», κατέ­λη­ξε ο κ. Τουρούτσικας.

Η μητέ­ρα του υπο­σμη­να­γού, Σταυ­ρού­λα, συγκλο­νι­σμέ­νη, ανέ­φε­ρε, μετα­ξύ άλλων, στον επι­κή­δειο λόγο της: «Έγι­νες ο Ίκα­ρος της καρ­διάς μας. Η Ελλά­δα βλέ­πει το πρό­σω­πό σου και φωνά­ζει αθάνατος».

Η ταφή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο κοι­μη­τή­ριο του Αγί­ου Ιωάν­νη Πικερ­νί­ου Μαντινείας.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο