Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρίτη πρωί διαμαρτυρία της ΚΝΕ στην πρεσβεία της Βραζιλίας για την καταστροφή στον Αμαζόνιο

Παρέμ­βα­ση-ενη­μέ­ρω­ση στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Βρα­ζι­λί­ας, διορ­γα­νώ­νει η ΚΝΕ ενά­ντια στην περι­βαλ­λο­ντι­κή κατα­στρο­φή στον Αμα­ζό­νιο αύριο Τρί­τη 27 Αυγού­στου, στις 11.30 π.μ., καθώς και την Πέμ­πτη 29 Αυγού­στου σε δρά­σεις σε όλη την Ελλάδα.

«Η προ­στα­σία τους περι­βάλ­λο­ντος είναι ζήτη­μα που αφο­ρά τους ίδιους τους όρους ζωής του λαού και της νεο­λαί­ας! Γι’ αυτό δεν μπο­ρεί να αφε­θεί στα χέρια των εκμε­ταλ­λευ­τών, που ευθύ­νο­νται για την κατά­στα­ση που ζού­με, αλλά να γίνει στοι­χείο της πάλης για την ανα­τρο­πή αυτού του συστή­μα­τος και όσων το υπη­ρε­τούν!», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, σημειώνοντας:

«Η τερά­στια κατα­στρο­φή που εκτυ­λίσ­σε­ται στην περιο­χή του Αμα­ζο­νί­ου, οικο­σύ­στη­μα που δικαί­ως απο­κα­λεί­ται ο “πνεύ­μο­νας” της Γης, απο­δει­κνύ­ει γι’ άλλη μια φορά, με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο, ότι ο καπι­τα­λι­σμός, το ανε­λέ­η­το κυνή­γι του κέρ­δους από τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους προ­κα­λεί τερά­στιες κατα­στρο­φές στον πλανήτη!

Η κατα­στρο­φή στον Αμα­ζό­νιο συν­δέ­ε­ται άμε­σα με την αντι­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή πολι­τι­κή της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης της Βρα­ζι­λί­ας, του Ζαΐρ Μπολ­σο­νά­ρο, που δίνει την περιο­χή προς εκμε­τάλ­λευ­ση σε πολυ­ε­θνι­κές για βιο­καύ­σι­μα, αγρο­τι­κή παρα­γω­γή, εξο­ρύ­ξεις και εκτε­τα­μέ­νη υλο­το­μία, κάτι που είχαν ξεκι­νή­σει και οι προη­γού­με­νες σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις Λού­λα και Ρουσέφ.

Η “ευαι­σθη­σία” των κυβερ­νή­σε­ων της ΕΕ και του G7 είναι υπο­κρι­τι­κή, καθώς οι μετα­ξύ τους αντι­θέ­σεις αφο­ρούν ‑εκτός των άλλων- και την εκμε­τάλ­λευ­ση του Αμα­ζο­νί­ου, που απο­τε­λεί μήλον της έρι­δος για τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, τη στιγ­μή που προ­ω­θεί­ται και η ενερ­γο­ποί­η­ση της συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Mercosur (Βρα­ζι­λία, Αργε­ντι­νή, Ουρου­γουάη, Παρα­γουάη), που ενι­σχύ­ει τη δρά­ση τους.

Στον υπο­κρι­τι­κό αυτό “καβγά” συμ­με­τέ­χουν και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν και οι δύο έχουν βαρύ­τα­τες ευθύ­νες για μεγά­λες περι­βαλ­λο­ντι­κές κατα­στρο­φές, όπως η πυρ­κα­γιά στο Μάτι και οι πλημ­μύ­ρες στη Μάν­δρα, που κόστι­σαν εκα­το­ντά­δες ανθρώ­πι­νες ζωές, οι πυρ­κα­γιές στην Πελο­πόν­νη­σο ή την Εύβοια, η σχε­δια­σμέ­νη εγκα­τά­λει­ψη χώρων πρα­σί­νου, πάρ­κων (π.χ. Πάρ­κο “Τρί­τση”) κ.λπ. με προ­φα­νή στό­χευ­ση την ιδιω­τι­κο­ποί­η­σή τους. “Νόμος” τους είναι η “εμπρη­στι­κή” πολι­τι­κή που θεω­ρεί “κόστος” την προ­στα­σία της ζωής του λαού, αλλά “όφε­λος” την ενί­σχυ­ση των μονοπωλίων.

Η προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος είναι ζήτη­μα που αφο­ρά τους ίδιους τους όρους ζωής του λαού και της νεο­λαί­ας! Γι’ αυτό δεν μπο­ρεί να αφε­θεί στα χέρια των εκμε­ταλ­λευ­τών, που ευθύ­νο­νται για την κατά­στα­ση που ζού­με, αλλά να γίνει στοι­χείο της πάλης για την ανα­τρο­πή αυτού του συστή­μα­τος και όσων το υπηρετούν!

Καλού­με τους νέους και τις νέες αύριο, Τρί­τη 27 Αυγού­στου, στις 11.30 π.μ., σε παρέμ­βα­ση-ενη­μέ­ρω­ση στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Βρα­ζι­λί­ας ενά­ντια στην περι­βαλ­λο­ντι­κή κατα­στρο­φή στον Αμα­ζό­νιο και την Πέμ­πτη 29 Αυγού­στου σε δρά­σεις σε όλη την Ελλάδα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο