Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρίτη 3 Μάη ‑Διαβάστε στον σημερινό Ριζοσπάστη

Μεγαλειώδες το απεργιακό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα | Το μεγαλύτερο των τελευταίων χρόνων στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά

Αντή­χη­σαν παντού τα αιτή­μα­τα για αυξή­σεις στους μισθούς, μέτρα για την ακρί­βεια, απε­μπλο­κή από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο

Σύν­θη­μα κλι­μά­κω­σης από σήμε­ρα σε κλά­δους και χώρους δουλειάς

Στις προ­βλή­τες της COSCO κατέ­λη­ξαν όλες οι συγκε­ντρώ­σεις της Αττι­κής, όπου στή­θη­κε ένα μαζι­κό, συγκλο­νι­στι­κό γλέ­ντι αλλη­λεγ­γύ­ης στους απερ­γούς εργάτες

Σελ  11  —  15,    18  —  26

Στο «κέντρο»…

«Στο κέντρο της Ιστο­ρί­ας όσον αφο­ρά τη δια­μόρ­φω­ση της ευρω­παϊ­κής και δια­τλα­ντι­κής απά­ντη­σης». Εκεί βρί­σκε­ται η Ελλά­δα στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, κατά τον απερ­χό­με­νο πρέ­σβη και σε λίγο υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Πάιατ, ο οποί­ος με συνε­ντεύ­ξεις του τις τελευ­ταί­ες μέρες φρο­ντί­ζει να απο­τυ­πώ­νει το «απύθ­με­νο» βάθος της εμπλο­κής, όπως και τον ρόλο που επι­φυ­λάσ­σουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Τι σημαί­νει όμως αυτό; Οτι ο λαός μας μπαί­νει «στο κέντρο» των σχε­δια­σμών που κάνουν τη χώρα θύτη άλλων λαών και τον ίδιο θύμα και «στο κέντρο του στό­χου» των αντί­πα­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, για να διεκ­δι­κή­σει η αστι­κή τάξη ένα κομ­μά­τι από τη μοι­ρα­σιά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής «λεί­ας».
Για­τί τι άλλο παρά στό­χος είναι οι «ζωτι­κής σημα­σί­ας» για ΗΠΑ — ΝΑΤΟ υπο­δο­μές, που, όπως λέει ο Πάιατ, προ­σφέ­ρει η Ελλά­δα από τη Σού­δα, το Στε­φα­νο­βί­κειο και τη Λάρι­σα έως την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, από την οποία μάλι­στα από τις συνε­ντεύ­ξεις του μαθαί­νου­με ότι αξιο­ποιεί­ται και για πτή­σεις κατα­σκο­πευ­τι­κών drones;

(…)

ΚΕ του ΚΚΕ
Αύριο η ημερίδα για τα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ — Σελ.  3

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Με ΝΑΤΟι­κές ασκή­σεις και αστα­μά­τη­τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια εντεί­νε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση με τη Ρωσία — Σελ.  8   &   9

Πρόγραμμα σταθερότητας 2022 — 2025

Βαρύς ο λογα­ρια­σμός του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και των στό­χων του κεφαλαίου
Απο­λο­γι­σμός και ατζέ­ντα που «μυρί­ζει» μπαρούτι
Παρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή και ενερ­γεια­κά σχέ­δια στην ατζέ­ντα της επερ­χό­με­νης επί­σκε­ψης Μητσο­τά­κη στην Ουάσιγκτον

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΥΠΕΞ
«Δια­φω­νί­ες» οι τουρ­κι­κές αξιώ­σεις, που θα «επι­λυ­θούν» με ΝΑΤΟι­κό… συντονισμό

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Στον «αφρό» οι αντι­θέ­σεις και ομο­λο­γί­ες για τα δει­νά που έρχο­νται για τους λαούς

«Αλχημείες» και τεράστιες επιδοτήσεις στους ομίλους

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οσο μένουν στο απυ­ρό­βλη­το οι αιτί­ες της ενερ­γεια­κής ακρί­βειας ο λαός θα συνε­χί­ζει να πληρώνει

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
«Ενή­με­ρη»… «παρα­κο­λου­θεί εκ του σύνεγ­γυς» το όργιο αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων της κυβέρ­νη­σης Ζελένσκι
Την ίδια ώρα που ο Ουκρα­νός Πρό­ε­δρος καλύ­πτει τους Αζόφ δηλώ­νο­ντας ότι… ναζί υπάρ­χουν και στις άλλες χώρες

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συνε­χείς πρό­βες πολέ­μου και επι­πλέ­ον οπλι­κά συστήματα
Παρα­λα­βή ακό­μα 130 τεθω­ρα­κι­σμέ­νων από τις ΗΠΑ «για την ενί­σχυ­ση της ΝΑ πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ»

Βρώ­μι­σαν με φασι­στι­κά σύμ­βο­λα την προ­το­μή του Λαμπράκη
Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση η μαζι­κή συμ­με­το­χή στην 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης
, τονί­ζει η ΕΕΔΥΕ

Ποιους ενο­χλεί η δρά­ση ενά­ντια στην εμπλο­κή και την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή; το τέταρ­το κατά σει­ρά κρού­σμα «συνα­κρο­ά­σε­ων» — υπο­κλο­πών στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της έδρας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ στον Περισ­σό, που σημειώ­θη­κε στις 26–4‑2022, εκθέ­τει ανε­πα­νόρ­θω­τα τόσο τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όσο και την προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ, που επί ημε­ρών του ξεκί­νη­σε αυτό το απα­ρά­δε­κτο φαι­νό­με­νο, για να κατα­ντή­σει πλέ­ον ενδη­μι­κό. Εκθέ­τει και απο­κα­λύ­πτει όλες τις κρα­τι­κές αρχές, αστυ­νο­μι­κές, εισαγ­γε­λι­κές, την «ανε­ξάρ­τη­τη» Αρχή Δια­σφά­λι­σης του Απορ­ρή­του των Επι­κοι­νω­νιών, που τόσα χρό­νια μετά δεν έχουν δώσει απα­ντή­σεις στα κομ­βι­κά και συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα και ζητή­μα­τα που έχει θέσει το ΚΚΕ.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ημε­ρί­δα για τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχολείο

«Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας και τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» είναι ο τίτλος της ημε­ρί­δας που διορ­γα­νώ­νει το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Ερευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ το Σάβ­βα­το 7 Μάη, από τις 10 π.μ. έως τις 9 μ.μ. στην Αίθου­σα Συνε­δρί­ων στον Περισ­σό.Την εναρ­κτή­ρια ομι­λία θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμ­βά­σεις σε 5 θεμα­τι­κές ενό­τη­τες για:

Τα γλωσ­σι­κά μαθήματα.

Τις Φυσι­κές Επι­στή­μες και τα Μαθηματικά.

Τα ζητή­μα­τα ερμη­νεί­ας της κοι­νω­νί­ας και της εξέ­λι­ξής της.

Τα εργα­στή­ρια δεξιο­τή­των, την Αισθη­τι­κή και Φυσι­κή Αγω­γή στο σχολείο.

Την πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή δια­πά­λη με επί­κε­ντρο το περιε­χό­με­νο της σχο­λι­κής γνώσης.

Δεν δεχό­μα­στε ζωή με ψίχου­λα, κλι­μα­κώ­νου­με παντού τον αγώνα!
Απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία του Γιώρ­γου Πέρ­ρου, μέλους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ
Από τον χαι­ρε­τι­σμό του Γιάν­νη Ανα­γνώ­στου, προ­έ­δρου του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Αθή­νας και μέλους της διοί­κη­σης της Ομοσπονδίας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γιόρ­τα­σαν όλη μέρα αγω­νι­στι­κά την Πρωτομαγιά
Από το Πασα­λι­μά­νι στις προ­βλή­τες της COSCO για το μεγά­λο εργα­τι­κό γλέ­ντι αλλη­λεγ­γύ­ης, η πόλη ήταν από το πρωί στους ρυθ­μούς της 1ης Μάη

Πλή­θος κόσμου, άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας, τιμώ­ντας την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, έδω­σαν το «παρών» στη μεγά­λη συναυ­λία με την Μαρία Φαρα­ντού­ρη, που διορ­γά­νω­σε η ΚΕ του ΚΚΕ, την Παρα­σκευή 29 Απρί­λη, στο Ολυ­μπια­κό Κέντρο Γαλατσίου.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ο οποί­ος συνε­χά­ρη και συνο­μί­λη­σε με τους καλ­λι­τέ­χνες που συμμετείχαν.

Το άνοιγ­μα της εκδή­λω­σης έκα­νε εκ μέρους της ΚΕ ο Νίκος Μαυροκέφαλος.

Λίγο πριν τις 7.30 μ.μ. η είσο­δος έξω από το Κλει­στό Γήπε­δο έχει γεμί­σει με θεα­τές κάθε ηλι­κί­ας. Είναι φανε­ρή η κού­ρα­ση της καθη­με­ρι­νό­τη­τας σε πολ­λούς. Αλλά και η ετοι­μα­σία τους για την όμορ­φη αυτή συνά­ντη­ση. Ηρθαν με το καθα­ρό που­κά­μι­σο, την ανοι­ξιά­τι­κη ζακέτα.

Νεα­ρά ζευ­γά­ρια, αλλά και για­γιά­δες και παπ­πού­δες με τα εγγό­νια τους. Για να μαθαί­νουν κι οι επό­με­νες γενιές τρα­γού­δια ανά­τα­σης. Να μη μας πνί­γει μόνο η αγω­νία για τα προ­βλή­μα­τα. Να ψάχνου­με λύσεις, τη δύνα­μή μας για να υλο­ποιού­με αποφάσεις.

«Αγω­νι­ζό­μα­στε και τρα­γου­δά­με — τρα­γου­δά­με και αγω­νι­ζό­μα­στε». Το σύν­θη­μα που θύμι­σε η Μ. Φαρα­ντού­ρη πριν αρχί­σει η συναυ­λία δεν είναι τυχαίο. Είναι μια συναυ­λία που οργα­νώ­νει το ΚΚΕ. Είναι μια συναυ­λία αφιε­ρω­μέ­νη στην Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά. Με τρα­γού­δια για μελέ­τη: Για να ψάξει κανείς πότε γρά­φτη­καν. Σε ποιες ιστο­ρι­κές συν­θή­κες. Με αφορ­μή ποια ιστο­ρι­κά γεγονότα.

Τρα­γού­δια-τρο­φή, για την ψυχή, αλλά κυρί­ως για τη συνεί­δη­ση. Εφό­δια για τη συνέ­χεια — για την οργά­νω­ση και ενί­σχυ­ση του αγώ­να. + σελ 17

Άφα­ντο το κρά­τος όταν σκο­τώ­νο­νται στη δου­λειά, παντα­χού παρόν όμως για τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργοδοσίας
Η τρο­μο­κρα­τία που επι­χεί­ρη­σαν κυβέρ­νη­ση και COSCO, ζώνο­ντας το λιμά­νι με δυνά­μεις κατα­στο­λής, «έσπα­σε» πάνω στην απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των εργα­ζο­μέ­νων και την αλληλεγγύη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οργά­νω­ση και αλλη­λεγ­γύη για να κου­ρε­λια­στούν στην πρά­ξη αντερ­γα­τι­κοί νόμοι και αυταρχισμός
Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ COSCO
Κάθε βήμα στον αγώ­να τους «πάτη­μα» για πιο απο­φα­σι­στι­κή συνέχεια
Μετά τη νέα απερ­γία και παρά το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας, η εργο­δο­σία υπο­χρε­ώ­θη­κε να συζη­τή­σει το πλαί­σιο αιτη­μά­των της ΕΝΕΔΕΠ

Μια συγκλο­νι­στι­κή, ανε­πα­νά­λη­πτη γιορ­τή αγώ­να και αλληλεγγύης
Τα όσα έγι­ναν την Κυρια­κή στο λιμά­νι, είναι δύσκο­λο να ειπω­θούν με λόγια! Η εργα­τι­κή τάξη έδει­ξε το μεγα­λείο της, τη δύνα­μή της!

Ο αγωνιστικός γιορτασμός της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα

Μαζικές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Απέναντι στην αντεργατική επέλαση και την ιμπεριαλιστική εμπλοκή
Γερμανία, Κούβα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΚΕ — ΚΝΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορτισμένο κλίμα στις εκδηλώσεις για τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής

Ξεχώ­ρι­σε η συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας στο οδοι­πο­ρι­κό από το Χαϊ­δά­ρι στο «Θυσια­στή­ριο της Λευ­τε­ριάς», που έγι­νε το Σάβ­βα­το, παρα­μο­νή της Πρωτομαγιάς

Χωρίς προ­λη­πτι­κό επι­δη­μιο­λο­γι­κό έλεγ­χο η επι­στρο­φή στα σχολεία
Ξεκι­νά­νε σήμε­ρα τα μαθή­μα­τα μετά τις δια­κο­πές του Πάσχα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο