Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγικά επίκαιρη η Ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα βουλευτές του ΚΚΕ για μέτρα προστασίας των πυροσβεστών

Τρα­γι­κά επί­και­ρη απο­δει­κνύ­ε­ται η Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν σήμε­ρα βου­λευ­τές του ΚΚΕ για μέτρα προ­στα­σί­ας των πυρο­σβε­στών που αφο­ρούν τις συν­θή­κες εργα­σί­ας, την υγεία και την ασφά­λειά του, μετά την σοκα­ρι­στι­κή πτώ­ση του αερο­σκά­φους Canadair στην Κάρυ­στο.

Την Ερώ­τη­ση υπο­γρά­φουν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, Γιάν­νης Γκιό­κας, Χρή­στος Κατσώ­της, Νίκος Παπα­να­στά­σης και Χρή­στος Τσο­κά­νης, ζητώ­ντας επί­σης την ανά­γκη προ­σλή­ψε­ων και ενί­σχυ­σης της Πυροσβεστικής.

Συγκε­κρι­μέ­να στην Ερώ­τη­ση αναφέρεται:

«Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας γνω­ρί­ζο­ντας τι έχει προη­γη­θεί την τελευ­ταία 15ετία, με τον τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό εκα­το­ντά­δων θυμά­των και εκα­τομ­μυ­ρί­ων καμέ­νων στρεμ­μά­των σε όλη τη χώρα και στην Αττι­κή, έγκαι­ρα για μια ακό­μη χρο­νιά κατέ­θε­σε τις Ερω­τή­σεις 2877/ 27 Μάρ­τη 2023 και 6/ 11 Ιού­λη 2023, με σκο­πό την άμε­ση λήψη μέτρων από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για την αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο καθώς και μέτρα για την πυρο­προ­στα­σία των κατοί­κων, ενό­ψει μάλι­στα του καύσωνα.

Δυστυ­χώς για μια ακό­μη χρο­νιά ο μέχρι σήμε­ρα απο­λο­γι­σμός, μεσού­σης της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου, είναι τρα­γι­κός. Απο­δεί­χτη­κε για μια ακό­μη φορά ότι το μεγα­λύ­τε­ρο αστι­κό κέντρο της Αττι­κής είναι εγκλη­μα­τι­κά αθω­ρά­κι­στο, καθώς η πρό­λη­ψη και η προ­στα­σία από τις δασι­κές πυρ­κα­γιές αλλά και κατα­στρο­φές από άλλες αιτί­ες, όπως πλημ­μύ­ρες ή σει­σμούς, είναι λέξεις άγνωστες.

Αυτά τα τρα­γι­κά και κατα­στρο­φι­κά γεγο­νό­τα οφεί­λο­νται στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Απο­δει­κνύ­ε­ται για μια ακό­μη φορά ότι τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και το δικαί­ω­μα στη ζωή σε ένα ασφα­λές περι­βάλ­λον είναι ασυμ­βί­βα­στα. Είναι η πολι­τι­κή που αντι­με­τω­πί­ζει το δάσος και τη γη ως εμπό­ρευ­μα, για να κερ­δί­ζουν οι μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι των Κατα­σκευών, της Ενέρ­γειας, του Του­ρι­σμού κ.ά.

Σε αυτές τις απα­ρά­δε­κτες και αντί­ξο­ες συν­θή­κες, απο­τέ­λε­σμα της αντι­λαϊ­κής — δασο­κτό­νας πολι­τι­κής των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, δίνουν τη μάχη της κατά­σβε­σης οι πυρο­σβέ­στες, εξου­θε­νω­μέ­νοι από τις ατέ­λειω­τες βάρ­διες λόγω των τερά­στιων ελλεί­ψε­ων σε προ­σω­πι­κό, με υπε­ρερ­γα­σία, στέ­ρη­ση ρεπό και αδειών.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να:

- Πυρο­σβέ­στες από τις Ειδι­κές Μονά­δες Δασι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (ΕΜΟΔΕ) εργά­ζο­νται συνε­χό­με­να, χωρίς καν να έχουν πάει στα σπί­τια τους, για έως και επτά (7) ημέρες.

- Προ­σω­πι­κό των ΕΜΟΔ.Ε κλή­θη­κε να επι­χει­ρή­σει 48 ώρες χωρίς ανά­παυ­ση, μετα­κι­νού­με­νο από το ένα πύρι­νο μέτω­πο στο άλλο, με μόνη “ανά­παυ­ση” το χρο­νι­κό διά­στη­μα της πτή­σης για τη μετα­φο­ρά του (π.χ. από τη Νάξο στην Ανα­το­λι­κή Αττική).

- Πυρο­σβέ­στες που υπη­ρε­τούν στην Ειδι­κή Μονά­δα Αντι­με­τώ­πι­σης Κατα­στρο­φών (ΕΜΑΚ), στο Μηχα­νο­κί­νη­το Ειδι­κό Τμή­μα Πυρο­σβε­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (ΜΕΤΠΕ) και άλλες υπη­ρε­σί­ες εργά­ζο­νται επί μια ολό­κλη­ρη εβδο­μά­δα σε 24 ώρες βάρ­διες (συχνά επι­χει­ρώ­ντας καθ’ όλη τη διάρ­κεια του 24ώρου σε πυρ­κα­γιές) ανά­με­σα στις οποί­ες παρεμ­βάλ­λο­νται λιγό­τε­ρο από είκο­σι (20) ώρες ανά­παυ­σης. Μάλι­στα σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις πυρο­σβέ­στες της ΕΜΑΚ έφτα­σαν να εργά­ζο­νται σαρά­ντα οκτώ (48) ώρες συνε­χό­με­να (με τις είκο­σι τέσ­σε­ρις (24) από αυτές να επι­χει­ρούν σε κάποια πυρ­κα­γιά) και να “ανα­παύ­ο­νται” λιγό­τε­ρο από είκο­σι (20) ώρες.

- Σε πάρα πολ­λές περι­πτώ­σεις, και ειδι­κά κατά τις πρώ­τες ημέ­ρες των κατα­σβέ­σε­ων, οι πυρο­σβέ­στες επι­χει­ρού­σαν για πάνω από είκο­σι (20) ώρες σε πυρ­κα­γιές με μονα­δι­κή μέρι­μνα της υπη­ρε­σί­ας το μοί­ρα­σμα ελά­χι­στης ποσό­τη­τας νερού και ενός μικρού γεύ­μα­τος. Κατέ­λη­ξαν πάλι να βασί­ζο­νται στην αλλη­λεγ­γύη του κόσμου, για να καλύ­ψουν τις ανά­γκες δια­τρο­φής και ενυ­δά­τω­σής τους.

- Πυρο­σβέ­στες μετα­κι­νή­θη­καν εκα­το­ντά­δες χιλιό­με­τρα από Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ελασ­σό­να και αλλού και ρίχτη­καν στις φωτιές, σε μέρη άγνω­στα γι’ αυτούς, απευ­θεί­ας μετά από 7ωρο ταξί­δι μέσα σε πυρο­σβε­στι­κό όχημα.

Απο­τέ­λε­σμα όλων των παρα­πά­νω είναι οι συχνοί τραυ­μα­τι­σμοί πυρο­σβε­στών με τη μετα­φο­ρά τους σε νοσο­κο­μεία από εξά­ντλη­ση ή με ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα. Πιο συγκε­κρι­μέ­να αυτές τις μέρες σε όλη τη χώρα είκο­σι τρεις (23) πυρο­σβέ­στες μετα­φέρ­θη­καν με ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα από την περιο­χή Στε­φά­νη (πυρ­κα­γιά Δερ­βε­νο­χω­ρί­ων) στο Θριά­σιο Νοσο­κο­μείο και ακό­μη τρεις (3) υπέ­στη­σαν τραυ­μα­τι­σμούς και ελα­φρά εγκαύ­μα­τα. Επί­σης πυρο­σβέ­στης, που βρι­σκό­ταν για του­λά­χι­στον δύο (2) μέρες στην επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης της πυρ­κα­γιάς στα Δερ­βε­νο­χώ­ρια, όπου και υπέ­στη οξύ έμφραγ­μα του μυο­καρ­δί­ου και νοση­λεύ­ε­ται στη ΜΕΘ του 251 Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Αερο­πο­ρί­ας (251 ΓΝΑ). Στα παρα­πά­νω προ­στί­θε­ται ο πρό­σφα­τος θάνα­τος του 55χρονου πυρο­σβέ­στη από ανα­κο­πή σε πυρ­κα­γιά στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 7 Ιου­λί­ου 2023.

Τα τελευ­ταία τρα­γι­κά γεγο­νό­τα από τις πυρ­κα­γιές ανα­δει­κνύ­ουν για μια ακό­μη φορά τις μεγά­λες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό τόσο στην Πυρο­σβε­στι­κή, όσο και στη Δασι­κή Υπηρεσία.

Επί­σης το ΚΚΕ έχει ανα­δεί­ξει πολ­λές φορές με παρεμ­βά­σεις και Ερω­τή­σεις στη Βου­λή το γεγο­νός της μη τήρη­σης της νομο­θε­σί­ας σχε­τι­κά με την Υγεία και την Ασφά­λεια των πυρο­σβε­στών. Είναι άλλω­στε γνω­στό ότι λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού παρα­βιά­ζε­ται το ωρά­ριο εργα­σί­ας των πυρο­σβε­στών, με συνέ­πεια την κόπω­ση και την εξου­θέ­νω­ση στις πυρ­κα­γιές, με συνέ­πεια ατυ­χή­μα­τα και δυστυχήματα.

Μελέ­τες έχουν απο­δεί­ξει ότι το άγχος λόγω της φύσης των εργα­σιών των πυρο­σβε­στών, η πίε­ση του χρό­νου για την αντι­με­τώ­πι­ση έκτα­κτων κατα­στά­σε­ων, η υπερ­προ­σπά­θεια, η εργα­σία για πολ­λές ώρες συνε­χώς (συχνά 24ωρα ή 48ωρα), η εργα­σία σε βάρ­διες και τα μη στα­θε­ρά ωρά­ρια, η αύξη­ση των ετών απα­σχό­λη­σης είναι παρά­γο­ντες που οδη­γούν σε εκδή­λω­ση σοβα­ρών προ­βλη­μά­των στην υγεία των πυρο­σβε­στών που μπο­ρεί να οδη­γή­σουν και στον θάνα­το. Ορι­σμέ­νες από τις επι­πτώ­σεις αυτές είναι καρ­δια­κά προ­βλή­μα­τα, νευ­ρο­λο­γι­κές δια­τα­ρα­χές, διά­φο­ροι τύποι καρ­κί­νου, πεπτι­κό έλκος, μετα­βο­λι­κές και ψυχι­κές δια­τα­ρα­χές, χρό­νια κόπω­ση, δια­τα­ρα­χές ύπνου κ.ά. Επί­σης, οι παρά­γο­ντες αυτοί οδη­γούν σε αύξη­ση των εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των. Μάλι­στα, σε ένα τέτοιο επάγ­γελ­μα, με αδιαμ­φι­σβή­τη­τους κιν­δύ­νους, το προ­σω­πι­κό δεν έχει εντα­χθεί στην κατη­γο­ρία των Βαρέ­ων Ανθυ­γιει­νών Επαγ­γελ­μά­των (Β.Α.Ε).

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. υπουρ­γοί τι μέτρα θα πάρει τώρα η κυβέρ­νη­ση για:

- Την αυστη­ρή εφαρ­μο­γή της εργα­τι­κής νομο­θε­σί­ας σχε­τι­κά με τις ώρες εργα­σί­ας των πυρο­σβε­στών και την ημε­ρή­σια ανά­παυ­σή τους.

- Την απα­ρέ­γκλι­τη εφαρ­μο­γή της νομο­θε­σί­ας και των κανό­νων Υγεί­ας και Ασφά­λειας των πυροσβεστών.

- Την ψήφι­ση Πρά­ξης Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για την έντα­ξη των μάχι­μων πυρο­σβε­στών στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγ­γέλ­μα­τα (ΒΑΕ).

- Την άμε­ση πρό­σλη­ψη του ανα­γκαί­ου μόνι­μου προ­σω­πι­κού στη Δασι­κή Υπη­ρε­σία και την Πυροσβεστική.

- Τη μονι­μο­ποί­η­ση τώρα όλων των πεντα­ε­τών, επτα­ε­τών και επο­χι­κών πυροσβεστών.

- Την άμε­ση ενί­σχυ­ση και ανα­νέ­ω­ση του κρα­τι­κού ενα­έ­ριου στό­λου αεροπυρόσβεσης.

- Τη γεν­ναία αύξη­ση των δαπα­νών του Κρα­τι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για τη Δασι­κή Υπη­ρε­σία και την Πυροσβεστική».

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο