Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγική εικόνα πίσω από τις κυβερνητικές φανφάρες

Σύμ­φω­να με στοι­χεία της Eurostat, το 1/4 των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων στην ΕΕ ήταν αντι­μέ­τω­ποι με τον κίν­δυ­νο της φτώ­χειας το 2021, ενώ στην Ελλά­δα το ποσο­στό αυτό έφτα­σε στο 26,9%.

Η τρα­γι­κή εικό­να (συνο­λι­κά 95,4 εκατ. άνθρω­ποι ή το 21,7% του πλη­θυ­σμού της ΕΕ δια­τρέ­χουν κίν­δυ­νο φτώ­χειας) απο­τυ­πώ­νει την κατά­στα­ση πριν από το ξέσπα­σμα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, που επέ­δρα­σε περαι­τέ­ρω στην ακρί­βεια και την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια σε βάρος εργα­ζο­μέ­νων και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων.

Η κυβέρνηση όμως συνεχίζει να απορρίπτει αδιάλλακτα τα αιτήματά τους για ουσιαστικά μέτρα στήριξης και απογειώνει την κοροϊδία σε βάρος τους.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα είναι η ρύθ­μι­ση που ανα­κοι­νώ­θη­κε για απαλ­λα­γή από το άδι­κο χαρά­τσι του τέλους επι­τη­δεύ­μα­τος μόνο όσων κάνουν προ­σλή­ψεις, πράγ­μα αδύ­να­το για τις μικρές επι­χει­ρή­σεις, που φυτο­ζω­ούν και ίσα που βγά­ζουν τα προς το ζην για τον ιδιο­κτή­τη τους. Ευνοη­μέ­νες βγαί­νουν κι εδώ οι μεγα­λύ­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις, που έχουν τη δυνα­τό­τη­τα και τους συμ­φέ­ρει να κάνουν κάποιες προ­σλή­ψεις χαμη­λό­μι­σθων, συνυ­πο­λο­γί­ζο­ντας το «ξελά­φρω­μα» από το τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος. Επει­δή λοι­πόν ο χει­μώ­νας προ­μη­νύ­ε­ται βαρύς για τους βιο­πα­λαι­στές, η επι­βί­ω­σή τους θα κρι­θεί από τη μαζι­κό­τη­τα και την επι­μο­νή της οργα­νω­μέ­νης διεκ­δί­κη­σης ουσια­στι­κών μέτρων ανα­κού­φι­σης από την ακρί­βεια και ενί­σχυ­σης του εισο­δή­μα­τός τους. Οπως αυτά που προ­βάλ­λουν δεκά­δες Ομο­σπον­δί­ες, Ενώ­σεις και Σύλ­λο­γοι βιο­πα­λαι­στών ΕΒΕ, καλώ­ντας σε τρι­ή­με­ρο δρά­σης στις 3, 4 και 5 Οκτώβρη.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο