Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγική η κατάσταση στο νοσοκομείο Καστοριάς: Κάνουν έκκληση σε πολίτες και επιχειρηματίες για μάσκες!!!

Και ενώ όπως ομο­λο­γούν η επι­δη­μία στη χώρα μας ξεκί­νη­σε και μας δια­βε­βαιώ­νουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση του κορο­ναϊ­ού και την προ­στα­σία των για­τρών, νοση­λευ­τών και εργα­ζο­μέ­νων στα νοσο­κο­μεία, καθη­με­ρι­νά τα μηνύ­μα­τα ότι οι για­τροί είναι στο έλε­ος του Covid-19.

Προ­χτές είχα­με την ανα­φο­ρά τον  νοσο­κο­μεια­κών για­τρών της Χαλ­κί­δας ότι καλού­νται να φτιά­ξουν μόνοι τους μάσκες, σήμε­ρα η περι­φέ­ρεια­κή Ενό­τη­τα Καστο­ριάς κάνει έκκλη­ση σε ιδιώ­τες και επι­χει­ρη­μα­τί­ες να προ­σφέ­ρουν μάσκες για τις ανά­γκες των για­τρών του νοσο­κο­μεί­ου και του ΕΚΑΒ!!! Και αυτό σε ένα νοσο­κο­μείο που έχει δοκι­μα­στεί σκλη­ρά, ένα μεγά­λο μέρος για­τρών και εργα­ζο­μέ­νων βρέ­θη­καν θετι­κοί στον κοροναϊό.

Συγκε­κρι­μέ­να, με ανα­κοί­νω­ση της η Π.Ε. Καστο­ριάς απευ­θύ­νει έκκλη­ση για μάσκες υψη­λής προ­στα­σί­ας FFP2 & FFP3 για το Νοσο­κο­μείο και το ΕΚΑΒ της πόλης.

Η Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα και ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Καστο­ριάς, Δημή­τρης Σαβ­βό­που­λος ζητούν από τους πολί­τες, τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και ιδιώ­τες που μπο­ρεί να έχουν μάσκες υψη­λής προ­στα­σί­ας προ­σώ­που “να τις δια­θέ­σουν για τις ανά­γκες του Νοσο­κο­μεί­ου και του ΕΚΑΒ Καστο­ριάς προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νουν το έργο του ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προσωπικού”.

Στην ανα­κοί­νω­ση της η αντι­πε­ρι­φέ­ρεια Καστο­ριάς τονί­ζει ότι “οι ανά­γκες είναι τερά­στιες και ότι όλοι πρέ­πει να αντι­λη­φθού­με ότι προ­στα­τεύ­ο­ντας τις δομές υγεί­ας, προ­στα­τεύ­ου­με τον εαυ­τό μας”.

Τέλος τονί­ζε­ται ότι όσοι επι­θυ­μούν να προ­σφέ­ρουν το παρα­πά­νω υγειο­νο­μι­κό υλι­κό μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν με το γρα­φείο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Καστο­ριάς από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 09:00 το βρά­δυ, στα τηλέ­φω­να: 24673 50200/1.

Και αυτή η έκκλη­ση για μάσκες καθι­στά ανα­γκαία τη δρα­μα­τι­κή έκκλη­ση της ΟΕΝΓΕ για μέτρα προ­στα­σί­ας και προ­σλή­ψεις και επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών μονά­δων Υγεί­ας. ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΤΕ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο