Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε 35χρονος εργαζόμενος στο πλοίο «NODUS», στο λιμάνι του Πειραιά

Τρα­γι­κό θάνα­το από ηλε­κτρο­πλη­ξία βρή­κε 35χρονος εργα­ζό­με­νος ιδιω­τι­κού συνερ­γεί­ου κατά την διάρ­κεια εργα­σιών επι­σκευ­ής στο λέβη­τα του φορ­τη­γού πλοί­ου «NODUS» σημαί­ας Λιβε­ρί­ας, που ήταν αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο στο λιμά­νι του Πειραιά.

Ο 35χρονος μετα­φέρ­θη­κε με «λάν­τζα» στην ξηρά και στη συνέ­χεια διε­κο­μί­σθη, με ασθε­νο­φό­ρο όχη­μα του ΕΚΑΒ, στο Τζά­νειο Νοσο­κο­μείο όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τος του.

Από το Β΄ Λιμε­νι­κό Τμή­μα του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά, που διε­νερ­γεί την προ­α­νά­κρι­ση, συνε­λή­φθη­σαν ο 51χρονος αλλο­δα­πός πλοί­αρ­χος του πλοί­ου και ο 68χρονος εργο­δη­γός και νόμι­μος εκπρό­σω­πος του συνερ­γεί­ου επι­σκευών, ενώ απα­γο­ρεύ­τη­κε και ο από­πλους του πλοί­ου μέχρι προ­σκό­μι­σης σχε­τι­κού βεβαιω­τι­κού δια­τή­ρη­σης κλά­σης από τον παρα­κο­λου­θού­ντα το πλοίο νηογνώμονα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο