Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγούδι: «Χτες στη Βίλλεμνστράσσε» (Ο Μανώλης σε γυρεύει / και ο Σάντας σε ζητά)

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης //

Ο δίσκος «Γράμ­μα­τα από τη Γερ­μα­νία» σε μου­σι­κή του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη και σε στί­χους του Φώντα Λάδη, γρά­φτη­κε το Μάρ­τη του 1966, μελο­ποι­ή­θη­κε το Απρί­λη της ίδιας χρο­νιάς και παρου­σιά­στη­κε αρχι­κά τον Ιού­λιο του 1966 στη μπουάτ «Εσπε­ρί­δες» από τον Γιώρ­γο Ζωγρά­φο και στις 1–2 Σεπτεμ­βρί­ου στο Θέα­τρο του Λυκα­βητ­τού, στην Α’ Εβδο­μά­δα Ελλη­νι­κής Μου­σι­κής με τον ίδιο τρα­γου­δι­στή. Όμως και λόγω του κλί­μα­τος που επι­κρα­τού­σε εκεί­να  τα χρό­νια τα οκτώ από τα δεκα­τρία τρα­γού­δια λογο­κρί­θη­καν κι έτσι η κυκλο­φο­ρία του δίσκου ήταν αδύ­να­τη. Αρχι­κά ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης είχε δώσει στον δίσκο τον τίτλο «Ο μικρός Όμηρος».

grammata apo ti germaniaΤα «Γράμ­μα­τα από τη Γερ­μα­νία» κατά­φε­ραν να κυκλο­φο­ρή­σουν το Δεκέμ­βρη του 1975, σε δύο  εκτελέσεις/εκδοχές. Στην πρώ­τη από τη Minos με τρα­γου­δι­στές το Γιώρ­γο Ζωγρά­φο, την Άννα Βίσ­ση και το Γιάν­νη Θωμό­που­λο και διεύ­θυν­ση του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη ενώ στη δεύ­τε­ρη εκδο­χή του έργου που κυκλο­φό­ρη­σε από τη Lyra σε ενορ­χή­στρω­ση και διεύ­θυν­ση του Θάνου Μικρού­τσι­κου με την Αφρο­δί­τη Μάνου, τον Αντώ­νη Καλο­γιάν­νη και τον Γιάν­νη Συρ­ρή. Στη δεύ­τε­ρη έκδο­ση πέρα από τις προ­φα­νείς μου­σι­κές και τρα­γου­δι­στι­κές δια­φο­ρές (η πρώ­τη εκτέ­λε­ση έχει ένα πιο αγω­νι­στι­κό κι επι­κό χαρα­κτή­ρα σε σχέ­ση με την περισσ­σό­τε­ρο υπο­το­νι­κή, σχε­δόν αφη­γη­μα­τι­κή, δεύ­τε­ρη) έχει αλλά­ξει κι η σει­ρά των τρα­γου­διών καθώς έχει προ­στε­θεί το «Ήρθαν κάτι στρα­τη­γοί» που δεν υπάρ­χει στην έκδο­ση της Minos.

Για τη φυσιο­γνω­μία του δίσκου σημειώ­νει ο Φώντας Λάδης σχε­τι­κά στον πρό­λο­γο της γ’ έκδο­σης του βιβλί­ου «Γράμ­μα­τα από τη Γερ­μα­νία — Μελο­ποι­η­μέ­να από τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη» (εκδό­σεις Μετρο­νό­μος, 2016):

«Υπάρ­χουν τρα­γού­δια που σκι­τσά­ρουν τύπους του ελλη­νι­κού ακρο­δε­ξιού παρα­κρά­τους, που κατα­πί­ε­σαν στη δεκα­ε­τία του ’60 τους Έλλη­νες εργά­τες στη Γερ­μα­νία, θα βρεί­τε τέτοιους τύπους και σήμε­ρα να στρογ­γυ­λο­κά­θο­νται στα πίσω πίσω έδρα­να της ελλη­νι­κής Βου­λής. Επί­σης υπάρ­χουν τρα­γού­δια που προει­δο­ποιούν από τα βάθη μισού αιώ­να για τον εκκο­λα­πτό­με­νο νεο­να­ζι­σμό στη Γερ­μα­νία και άλλα που ειρω­νεύ­ο­νται τις αντι­φά­σεις αλλά και τις επε­κτα­τι­κές τάσεις του ΝΑΤΟ σε βάρος της τότε Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Και εδώ οι ανα­γω­γές με το σήμε­ρα είναι εύκολες.

Κάποια τρα­γού­δια, στη συνέ­χεια, παρα­κο­λου­θούν τους μετα­νά­στες στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους, στη δου­λειά και στη σχό­λη. Τέλος, κάποια άλλα ανα­φέ­ρο­νται στην έμφυ­τη τάση της εργα­τι­κής τάξης να βρί­σκει τους συμ­μά­χους της και να εντο­πί­ζει τους εχθρούς της. Και, προς ενό­χλη­σιν κάποιων, να δίνει τα χέρια και να συσπει­ρώ­νε­ται μαχη­τι­κά πάνω από εθνι­κές και θρη­σκευ­τι­κές διαφορές.glezos santas

Μακά­ρι πάντως να φτά­σει σύντο­μα η επο­χή που το περιε­χό­με­νο τρα­γου­διών, όπως τα «Γράμ­μα­τα από τη Γερ­μα­νία», να γίνει ανεπίκαιρο».

glezos santas1Επει­δή όμως ο δίσκος παρα­μέ­νει και σήμε­ρα τρα­γι­κά επί­και­ρος, ίσως να είναι πιο επί­και­ρος από ποτέ, και καθώς μόλις χτες χάσα­με από κοντά μας τον Μανώ­λη Γλέ­ζο ‑ως φυσι­κή παρου­σία, όχι ως παρά­δειγ­μα που εμπνέ­ει- έκρι­να ως απα­ραί­τη­τη μια σύντο­μη παρου­σί­α­ση του παρα­πά­νω έργου παρα­θέ­το­ντας κι ένα τρα­γού­δι από αυτό, το αγα­πη­μέ­νο μου κι ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα ενός κορυ­φαί­ου αλλά γενι­κά άγνω­στου έργου, με τον τίτλο «Χτες στη Βίλ­λε­μν­στράσ­σε», σε ερμη­νεία του αεί­μνη­στου Γιώρ­γου Ζωγρά­φου, όπου ένας Έλλη­νας μετα­νά­στης στη Γερ­μα­νία παρα­δί­δει μαθή­μα­τα ιστο­ρί­ας και αγώ­να απέ­να­ντι σ’ ένα Γερ­μα­νό νεο­να­ζί, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τα εγκλή­μα­τα των Χιτλε­ρι­κών σημειώ­νο­ντας ότι εκεί που το φασι­στι­κό φίδι σηκώ­νει κεφά­λι θα υπάρ­χει πάντα ‑επι­βάλ­λε­ται να υπάρ­χει- ένας Γλέ­ζος κι ένας Σάντας, ένα ολό­κλη­ρο κίνη­μα, που θα το κόβει από τη ρίζα του.

(Και οι δύο εκδο­χές του δίσκου υπάρ­χουν ολό­κλη­ρες στην πλατ­φόρ­μα του YouTube. Ανα­ζη­τή­στε τις).

 

ΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΛΛΕΜΝΣΤΡΑΣΣΕ

Χτες στην Βιλλεμνστράσσε,
πέφτω σ’ ένα Γερμανό,
κάτω απ’ το πέτο
είχε αγκυ­λω­τό σταυρό.

Και του λέω, αν είσαι άντρας,
φόρα τον στα φανερά,
σαν και τότε στην Ελλάδα,
που χτυ­πού­σες τα μωρά.

Πήξαμ’ από δαύτους,
πάνε σ’ ειδι­κές σχολές,
φτιά­χνου­νε σημαίες,
στα­χτο­πρά­σι­νες στολές.

Και του λέω, πες αλεύρι
και τα βρί­σκου­με μετά,
ο Μανώ­λης σε γυρεύει
και ο Σάντας σε ζητά.

(Πηγές: ogdoo.gr, fondasladis.com)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο