Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου: Σβήνουν οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων, αυξάνονται τα ερωτήματα

Με τις ελπί­δες για επι­ζώ­ντες να σβή­νουν και τις ενδεί­ξεις να κατα­τεί­νουν ότι στα ανοι­χτά της Πύλου συνέ­βη μια από τις χει­ρό­τε­ρες τρα­γω­δί­ες στη θάλασ­σα της Μεσο­γεί­ου, πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται τα ερω­τή­μα­τα για τη στά­ση των κρα­τι­κών αρχών, στο έδα­φος της απάν­θρω­πης πολι­τι­κής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και των κυβερ­νή­σε­ων που δημιουρ­γεί τέτοια εγκλήματα.

Με βάση τις μαρ­τυ­ρί­ες των δια­σω­θέ­ντων ότι στο δου­λε­μπο­ρι­κό πλοίο επέ­βαι­ναν μέχρι και 750 άνθρω­ποι, οι αγνο­ού­με­νοι φαί­νε­ται να ξεπερ­νούν τους 550. Οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται, αλλά το γεγο­νός πως εδώ και δύο 24ωρα δεν έχουν βρε­θεί κανέ­νας ζωντα­νός ή νεκρός είναι δυσοίωνο.

Οι σοροί που έχουν ανα­συρ­θεί είναι 78, ενώ 104 άνθρω­ποι έχουν δια­σω­θεί. Οι  νεκροί μετα­φέ­ρο­νται σε ειδι­κό χώρο στο Σχι­στό για νεκρο­το­μή και ταυτοποίηση.

Υγρός τάφος για τα γυναικόπαιδα

Οι δια­σω­θέ­ντες είναι μόνο άνδρες κυρί­ως νεα­ρής ηλι­κί­ας. Για τα γυναι­κό­παι­δα που ήταν κλει­σμέ­να στο αμπά­ρι ‑όπως όλα δεί­χνουν- το πλοίο μετα­τρά­πη­κε σε υγρό φέρετρο.

Στο λιμά­νι της Καλα­μά­τας συγκλο­νί­ζουν οι εικό­νες με τους συγ­γε­νείς που ανα­ζη­τούν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους δικούς τους ανθρώ­πους. Κάποιοι από αυτούς δεί­χνουν φωτο­γρα­φί­ες με τα κινη­τά τους τηλέφωνα.

Συγκλονίζουν οι εικόνες στο λιμάνι της Καλαμάτας

Οι δια­σω­θέ­ντες ανα­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα από την Καλα­μά­τα για την δομή της Μαλα­κά­σας. Ανά­με­σα τους είναι και κάποιοι ανή­λι­κοι που θα μετα­φερ­θούν αρχι­κά στη Μαλα­κά­σα για να ολο­κλη­ρω­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες ταυ­το­ποί­η­σης και στη συνέ­χεια θα μετα­βούν σε δομές ανηλίκων.

Στους δια­σω­θέ­ντες είναι και ο 18χρονος Μοχά­μεντ από τη Συρία. Ο αδελ­φός του, ο Φάρ­ντι ‑πρό­σφυ­γας και αυτός- ήρθε από την Ολλαν­δία στην Καλα­μά­τα για να τον βρει. Στά­θη­κε στα κιγκλι­δώ­μα­τα και προ­σπα­θού­σε να αγκα­λιά­σει τον αδερ­φό του που σώθη­κε από το πολύ­νε­κρο ναυά­γιο. Με δάκρυα στα μάτια τα δύο αδέρ­φια κρα­τού­σαν ο ένας το πρό­σω­πο του άλλου και αγκαλιάζονταν.

Ωστό­σο, οι εικό­νες με τους υπό­λοι­πους συγ­γε­νείς, που ρωτά­νε με από­γνω­ση τους δια­σώ­στες και τους για­τρούς αν γνω­ρί­ζουν κάτι, είναι γρο­θιά στο στομάχι.

Τη Δευτέρα η απολογία των συλληφθέντων

Εννέα Αιγύ­πτιοι που βρί­σκο­νταν μετα­ξύ των δια­σω­θέ­ντων συνε­λή­φθη­σαν από το Λιμε­νι­κό, καθώς φέρε­ται να είναι οι δια­κι­νη­τές. Κατη­γο­ρού­νται για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που αφο­ρά την παρά­νο­μη είσο­δο μετα­να­στών, πρό­κλη­ση ναυα­γί­ου και έκθε­ση ζωής σε κίνδυνο.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες ζήτη­σαν προ­θε­σμία να απο­λο­γη­θούν τη Δευ­τέ­ρα. Οχτώ από αυτούς κρα­τού­νται στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα­τα Καλα­μά­τας και ένας νοση­λεύ­ε­ται φρου­ρού­με­νος στο νοσοκομείο.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, χρέ­ω­ναν από 4 έως 7 χιλιά­δες ευρώ «το κεφά­λι», ενώ το μοι­ραίο δρο­μο­λό­γιο φέρε­ται να ξεκί­νη­σε από την Αίγυ­πτο, με ενδιά­με­σο σταθ­μό στη Λιβύη.

Πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη στάση των κρατικών αρχών

Την ίδια ώρα πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται τα ερω­τή­μα­τα για τη στά­ση των κρα­τι­κών αρχών, τις κρί­σι­μες ώρες. Θυμί­ζου­με ότι το πλοιά­ριο — ολο­φά­νε­ρα μη αξιό­πλοο με δεκά­δες μετα­νά­στες να κρέ­μο­νται σαν τσα­μπιά — εντο­πί­στη­κε από μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος της Frontex, η οποία ενη­μέ­ρω­σε το Λιμε­νι­κό στις 11 το πρωί της Τρί­της, ενώ το σκά­φος βυθί­στη­κε στις 2 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τετάρ­της, με το κρί­σι­μο «παρά­θυ­ρο» να υπερ­βαί­νει τις 15 ώρες.

Ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Λιμε­νι­κού, Ν. Αλε­ξί­ου, με αφορ­μή κάποιες μαρ­τυ­ρί­ες δια­σω­θέ­ντων ότι στο αλιευ­τι­κό σκά­φος χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν σκοι­νιά, υπο­στή­ρι­ξε στην ΕΡΤ1 ότι το λιμε­νι­κό δεν έκα­νε κάτι τέτοιο, αλλά τα σχοι­νιά τα είχαν ρίξει ναύ­τες από το εμπο­ρι­κό πλοίο που πέτα­ξε εφό­δια στους μετα­νά­στες. «Oι μετα­νά­στες που επέ­βαι­ναν στο σκά­φος, για άγνω­στο λόγο, μετα­κι­νή­θη­καν προς μια κατεύ­θυν­ση αλλά­ζο­ντας την ευστά­θεια του πλοί­ου με τους 750 ανθρώ­πους. Δεν έγι­νε καμία προ­σπά­θεια πρόσ­δε­σης τους σκά­φους», δήλω­σε.

«Μέχρι να συμ­βεί το μοι­ραίο προ­σπα­θού­σα­με να τους εξη­γή­σου­με ότι πρέ­πει να τους βοη­θή­σου­με και πρέ­πει να δεχθούν τη βοή­θειά μας», πρό­σθε­σε, επι­μέ­νο­ντας στην εκδο­χή ότι το λιμε­νι­κό δεν παρε­νέ­βη για­τί οι ίδιοι οι μετα­νά­στες και οι πρό­σφυ­γες αρνού­νταν τη βοήθεια.

Πάντως, τους ισχυ­ρι­σμούς αυτούς αμφι­σβη­τούν μια σει­ρά άλλων αξιω­μα­τού­χων. Ενδει­κτι­κές οι δηλώ­σεις του από­στρα­του ναυάρ­χου του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος και πραγ­μα­το­γνώ­μο­να, Ν. Σπα­νού, ο οποί­ος, μιλώ­ντας στην ΕΡΤ, ανέ­φε­ρε ότι «το σκά­φος αυτό βρι­σκό­ταν σε κίν­δυ­νο για­τί είναι ανα­ξιό­πλοο, οι άνθρω­ποι είναι κρε­μα­σμέ­νοι σαν τα στα­φύ­λια και είναι και ακυ­βέρ­νη­το. Αρα πρέ­πει να δρά­σει άμε­σα η ελλη­νι­κή πολι­τεία. Θα πρέ­πει να οργα­νώ­σει τον επι­χει­ρη­σια­κό της σχε­δια­σμό, πλω­τά μέσα πρέ­πει να σπεύ­σουν στην περιο­χή έτσι ώστε να μπο­ρέ­σουν να απο­βι­βά­σουν τον κόσμο σε άλλα σκάφη».

Ερω­τη­θείς για τις δυνα­τές ενέρ­γειες του Λιμε­νι­κού στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση, όπου γίνε­ται λόγος για άρνη­ση διά­σω­σης, απά­ντη­σε: «Είναι σαν να μου λέτε ότι μπο­ρώ να σας βλέ­πω να πνί­γε­στε αλλά εγώ σας αφή­νω να πνί­γε­στε (…) Δεν ρωτά­με το προ­σω­πι­κό σε ένα σκά­φος που κιν­δυ­νεύ­ει αν χρειά­ζε­ται βοή­θεια. Βοή­θεια χρειά­ζο­νται και με το παρα­πά­νω, αφού το σκά­φος είναι ακυ­βέρ­νη­το. Επρε­πε να πρά­ξου­με τα δέο­ντα. Στο Γύθειο υπήρ­χε σκά­φος που είναι ναυαγοσωστικό».

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο