Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στα Τέμπη, έγκλημα ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ

Σχό­λιο: Νίκος Μότ­τας //

Δεν είναι η «κακιά η ώρα», ούτε τα «κατα­ρα­μέ­να Τέμπη» μήτε ο «Θεός που μας μισεί». Το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη είναι έγκλη­μα. Έγκλη­μα ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ.

Ενα έγκλη­μα γέν­νη­μα-θρέ­μα της πολι­τι­κής η οποία βάζει το κέρ­δος σε πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα, αφή­νο­ντας σε δεύ­τε­ρη μοί­ρα την ασφά­λεια του λαού.

Βρι­σκό­μα­στε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεα­τές. Να χάνο­νται τόσο άδι­κα ανθρώ­πι­νες ζωές στο βωμό της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφαλαίου.

Του ίδιου κεφα­λαί­ου για το οποίο ο μέγας Μαρξ προει­δο­ποιού­σε ήδη από το 1867 πως «γεν­νιέ­ται βου­τηγ­μέ­νο από την κορυ­φή ως τα νύχια στο αίμα και στη βρω­μιά… στά­ζο­ντας αίμα απ’ όλους τους πόρους… Με 10% κέρ­δος αισθά­νε­ται τον εαυ­τό του σίγου­ρο… με 20% γίνε­ται ζωη­ρό, με 50% γίνε­ται θετι­κά παρά­τολ­μο, με 100% τσα­λα­πα­τά­ει όλους τους ανθρώ­πι­νους νόμους, με 300% δεν υπάρ­χει έγκλη­μα που να μη ριψο­κιν­δυ­νέ­ψει να το δια­πρά­ξει…» (Κ. Μαρξ, «Το Κεφά­λαιο», τ. 1, σελ.785).

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο