Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στα Τέμπη: Και γιατί να μην φταίει και το κράτος και η κυβέρνηση και ο «επενδυτής»;

Αν και όλοι παπα­γα­λί­ζουν ότι δεν είναι ώρα τώρα για επι­με­ρι­σμό ευθυ­νών, μετα­θέ­το­ντας τη συζή­τη­ση για τα «για­τί» της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη στη δευ­τέ­ρα παρου­σία, ωστό­σο όλοι μαζί σκια­γρα­φούν το δικό τους αφή­γη­μα για να χώσουν βαθιά μέσα στην άμμο τις ευθύ­νες της σημε­ρι­νής, της προ­ή­γου­με­νη και της προ-προη­γού­με­νης κυβέρνησης.

Έτσι η ΝΔ επεν­δύ­ει στο «ατο­μι­κό λάθος» του σταθ­μάρ­χη, θέλο­ντας έτσι να κου­κου­λω­θεί η κρα­τι­κή ευθύ­νη για την ασφά­λεια των μετα­κι­νή­σε­ων, των επι­βα­τών ακό­μα — ακό­μα και των όρων με τους οποί­ους εργά­ζο­νται οι σταθ­μάρ­χες, οι φύλα­κες, γενι­κά οι σιδη­ρο­δρο­μι­κοί. Προ­κει­μέ­νου να φύγει η σκιά της ευθύ­νης από την κυβέρ­νη­ση και το κρά­τος, ορι­σμέ­νοι επί­ση­μοι ή ανε­πί­ση­μοι εκπρό­σω­ποι της κυβέρ­νη­σης ψελ­λί­ζουν και κάποιο «μπι­νε­λί­κι» για τον ιδιώ­τη, την ιτα­λι­κή εται­ρεία που έχει εξα­γο­ρά­σει τον ΟΣΕ. Βέβαια πριν τα «μπι­νε­λί­κια» η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ συνέ­χι­σε την επι­δό­τη­ση της εται­ρεί­ας με δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από τις τσέ­πες του ελλη­νι­κού λαού, επι­δό­τη­ση που εγκαι­νί­α­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτοί τους επι­δο­τούν με τα λεφτά του λαού και τώρα και η εται­ρεία και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν τους ανήξερους.

Δεν λεί­πουν φυσι­κά από τον χορό και οι αχρεί­οι παπα­γά­λοι της κυβέρ­νη­σης που είναι έτοι­μοι να κατα­δι­κά­σουν και τις ράγες προ­κει­μέ­νου να απαλ­λά­ξουν την κυβέρ­νη­ση από τις ευθύ­νες της. Και επει­δή οι ράγες δεν αντι­δρούν αλλά οι εργα­ζό­με­νοι και τα σωμα­τεία τους αντι­δρούν, τι καλύ­τε­ρο από το να κατη­γο­ρή­σουν ακό­μα και τους ίδιους τους σιδη­ρο­δρο­μι­κούς; Ορι­σμέ­νοι παπα­γά­λοι ξεπερ­νώ­ντας και την πιο νοση­ρή φαντα­σία έφτα­σαν να επι­τί­θε­νται στους εργα­ζό­με­νους για­τί δεν «φώνα­ζαν» για όσα κατήγ­γει­λαν για τις συν­θή­κες εργα­σί­ας και ασφά­λειας στους σιδη­ρό­δρο­μους. Μάλι­στα χτες έφτα­σε δημο­σιο­γρά­φος να εγκα­λεί συν­δι­κα­λι­στή, ρωτώ­ντας τον με επι­θε­τι­κό ύφος «για­τί δεν κάνα­τε καμία απερ­γία για τα ζητή­μα­τα ασφά­λειας». Για να απο­κα­τα­στα­θεί η τάξη, σήμε­ρα επα­νήλ­θα­με στα κλα­σι­κά εικο­νο­γρα­φη­μέ­να, με την επί­θε­ση ενά­ντια στους απερ­γούς του μετρό αφού, όπως μας ενη­μέ­ρω­ναν πάλι δημο­σιο­γρά­φοι του ΣΚΑΪ, «δεν γίνε­ται να απερ­γείς μέσα στο πέν­θος». Τι κι αν τα αιτή­μα­τα αφο­ρού­σαν την ασφά­λεια εργα­ζο­μέ­νων και 1 εκα­τομ­μυ­ρί­ου επι­βα­τών, που χρη­σι­μο­ποιούν κάθε μέρα το μετρό;

Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ παί­ζει το γνω­στό έργο του «θα λογα­ρια­στού­με μετά». Χτες δεν ήταν μέρα για ευθύ­νες, σήμε­ρα δεν είναι ακό­μη μέρα για ευθύ­νες… Υπο­θέ­του­με ότι και αύριο αυτό θα ισχύ­ει αφού αν συζη­τή­σου­με για ευθύ­νες θα πρέ­πει μία θέση στο κάδρο — και μάλι­στα περί­ο­πτη — να κατα­λά­βει και ο Τσί­πρας, δίπλα στον Σαμα­ρά, τον Βενι­ζέ­λο, τον Χατζη­δά­κη και τον Μητσο­τά­κη. Οι πιο πονη­ροί του ΣΥΡΙΖΑ επι­διώ­κουν να απο­δώ­σουν τις ευθύ­νες απο­κλει­στι­κά στο κρά­τος, ώστε πιο εύκο­λα να φωτο­γρα­φί­ζο­νται οι ευθύ­νες της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης. Φτά­νουν μάλι­στα να υπε­ρα­σπί­ζο­νται με πάθος την πολι­τι­κή του «κομ­μα­τιά­σμα­τος» του σιδη­ρο­δρο­μι­κού έργου. Προ­κει­μέ­νου να εξα­γνί­σουν την εξα­γο­ρά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από ιτα­λι­κή εται­ρεία το 2017 — επί ΣΥΡΙΖΑ — κου­νά­νε και το δάκτυ­λο τώρα λέγο­ντας πως ο ιδιώ­της δεν φταί­ει. Να βρεις κάποιον να σε αγα­πά­ει όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τον επεν­δυ­τή! Τι κι αν αυτό το κομ­μα­τιά­σμα γίνε­ται με απο­κλει­στι­κό κρι­τή­ριο την κερ­δο­φο­ρία ορι­σμέ­νων εται­ρειών και εργο­λά­βων; Τι κι αν αυτό το κομ­μά­τια­σμα εντεί­νει την ανα­σφά­λεια επι­βα­τών και συγκοι­νω­νιών; Τι κι αν αυτό το κομ­μά­τια­σμα απο­τε­λεί σοβα­ρή πλευ­ρά της τρα­γω­δί­ας που εξε­λίσ­σε­ται, όπως καταγ­γέλ­λουν και οι εργα­ζό­με­νοι στις συγκοι­νω­νί­ες; Τίπο­τα δεν πτο­εί τον ΣΥΡΙΖΑ από το να υπε­ρα­σπι­στεί την ιδιω­τι­κο­ποί­η­σή του!

Για να το λήγου­με. Υπάρ­χουν κρα­τι­κές, κυβερ­νη­τι­κές, «επεν­δυ­τι­κές» και ατο­μι­κές ευθύ­νες. Και το κρά­τος και ο «επεν­δυ­τής-ιδιώ­της» έχουν βάλει χέρια και πόδια για την σκη­νο­θε­σία του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη. Όπως σωστά επι­ση­μαί­νουν πολ­λοί, το ίδιο κρά­τος που δεν μπο­ρού­σε να εντο­πί­σει πού βρί­σκο­νται δύο τρέ­να στο ένα και μονα­δι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο της χώρας, είναι το ίδιο κρά­τος που παρα­κο­λου­θεί τις τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, είναι το ίδιο κρά­τος που ψηφια­κά σου στέλ­νει το πεσκέ­σι για κάθε οφει­λή στο δημό­σιο. Είναι το ίδιο επί­σης κρά­τος που πάλι όταν το χρειά­στη­κε ο λαός από το Μάτι ως την Εύβοια και από τα χιό­νια, στις πλημ­μύ­ρες και τους καύ­σω­νες, αυτό το κρά­τος έμοια­ζε ανή­μπο­ρο. Είναι το ίδιο κρά­τος που στή­θη­κε με την στο­λή των ΜΑΤ έξω από τα γρα­φεία της hellenic train για να προ­φυ­λά­ξει την εται­ρεία από τους δια­δη­λω­τές. Αυτό το εχθρι­κό κρά­τος λει­τουρ­γεί μαζί με τις μεγά­λες εται­ρεί­ες για­τί δικό τους κρά­τος είναι.  Για αυτό και η πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης των μετα­φο­ρών συνε­χί­στη­κε με αυστη­ρή προ­σή­λω­ση από όλες τις κυβερ­νή­σεις. Για να φτά­σει πραγ­μα­τι­κά το μαχαί­ρι στο κόκ­κα­λο πρέ­πει να μπει στο στό­χα­στρο της πάλης του λαού αυτή η πολι­τι­κή. Αυτήν την ολο­κλη­ρω­μέ­νη αλή­θεια απέ­να­ντι στον λαό που θρη­νεί μπο­ρεί να την απο­κα­λύ­ψει και το κάνει μόνο το ΚΚΕ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο