Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο εφέτης ανακριτής καλεί τους τρεις κατηγορούμενους σε απολογία

Τις κλή­σεις για απο­λο­γία στους τρεις μέχρι τώρα κατη­γο­ρού­με­νους, δηλα­δή τους δύο σταθ­μάρ­χες και τον επι­θε­ω­ρη­τή, στέλ­νει σήμε­ρα ο εφέ­της ανα­κρι­τής Λάρι­σας, συνε­χί­ζο­ντας τις έρευ­νες για το πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα στα Τέμπη.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι ανα­μέ­νε­ται να περά­σουν την πόρ­τα του ανα­κρι­τή πιθα­νό­τα­τα σήμε­ρα ή αύριο, ώστε να απο­λο­γη­θούν εκ νέου, καθώς οι δικα­στι­κές αρχές φαί­νε­ται πως επι­χει­ρούν να συλ­λέ­ξουν νέα στοι­χεία για την υπό­θε­ση και να ανα­ζη­τη­θούν όλες οι ευθύνες.

Πρό­κει­ται για κίνη­ση που αφο­ρά τις νέες αρμο­διό­τη­τες του νέου ανα­κρι­τή, ο οποί­ος έχει ανα­λά­βει την υπό­θε­ση του δυστυ­χή­μα­τος, ενώ παράλ­λη­λα συνε­χί­ζει τις έρευ­νες σε όλα τα επί­πε­δα για την ανα­ζή­τη­ση όσων προ­σώ­πων εμπλέ­κο­νται στο δυστύ­χη­μα. Στο γρα­φείο του ανα­κρι­τή υπάρ­χει από χθες η ογκω­δέ­στα­τη δικο­γρα­φία την οποία και μελε­τά, δια­πι­στώ­νο­ντας ότι πρό­κει­ται για μία υπό­θε­ση πολύ­πλο­κη και με πολ­λούς παρα­μέ­τρους, τόσο για αίτια του δυστυ­χή­μα­τος όσο και την εμπλο­κή προσώπων.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες και με βάση την εξέ­λι­ξη της έρευ­νας, είναι πιθα­νό να απο­λο­γη­θεί και πάλι ο 59χρονος κατη­γο­ρού­με­νος σταθ­μάρ­χης που κρα­τεί­ται στις φυλα­κές της Λάρι­σας, ενώ είναι υπαρ­κτό το ενδε­χό­με­νο στο επό­με­νο διά­στη­μα να υπάρ­ξουν και άλλες διώ­ξεις σε άλλα πρόσωπα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο