Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στα Τέμπη: Τα «κοράκια» των τηλεοπτικών δελτίων έπιασαν δουλειά (VIDEO)

Βίντεο του LubenTV με τις προ­σπά­θειες γνω­στών δημο­σιο­γρά­φων των τηλε­ο­πτι­κών δελ­τί­ων να «ξεπλύ­νουν» τις ευθύ­νες κυβέρ­νη­σης-επι­χει­ρη­μα­τιών, να απο­σιω­πή­σουν το έγκλη­μα της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης και διά­λυ­σης των σιδη­ρο­δρό­μων και να ρίξουν όλο το βάρος της σιδη­ρο­δρο­μι­κής τρα­γω­δί­ας των Τεμπών στο… «ανθρώ­πι­νο λάθος» ενός σταθμάρχη.

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Τατιά­να Στε­φα­νί­δου, Νίκος Ευαγ­γε­λά­τος, Μαρία Σαρά­φο­γλου, Νίκος Χατζη­νι­κο­λά­ου, Παύ­λος Τσί­μας, Άρης Πορ­το­σάλ­τε, Βασί­λης Χιώ­της, Γιάν­νης Παπα­δό­που­λος, κλπ…

Εμε­τι­κός και χυδαί­ος Πορ­το­σάλ­τε: Για το δυστύ­χη­μα στα Τέμπη φταί­ει ο… «κρα­τι­σμός» και ο «συν­δι­κα­λι­σμός» στον ΟΣΕ!!!

Οι «σταθ­μάρ­χες»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο