Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Νεκρά εντοπίστηκαν οι γονείς και τα δύο παιδιά

Νεκρά εντο­πί­στη­καν από­ψε τέσ­σε­ρα μέλη μιας οικο­γέ­νειας στην περιο­χή της Ανδρα­βί­δας, στην Ηλεία.

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, νεκροί είναι ο πατέ­ρας, η μητέ­ρα και δύο παι­διά. Στην περιο­χή βρί­σκο­νται αστυ­νο­μι­κοί, οι οποί­οι έχουν ξεκι­νή­σει τις έρευ­νες, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θούν οι ακρι­βείς συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες έχα­σαν την ζωή τους και οι τέσ­σε­ρις, ενώ στο σημείο ανα­μέ­νε­ται και ιατροδικαστής.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες , το ένα παι­δί που έχα­σε τη ζωή του ήταν δύο ετών ενώ το άλλο ήταν μόλις ενός έτους. Τα δύο παι­διά και η μητέ­ρα βρή­καν τρα­γι­κό θάνα­το από μαχαί­ρι. Μετα­φέρ­θη­καν στο ιατρι­κό κέντρο με το ΕΚΑΒ όμως δυστυ­χώς ήταν πολύ αργά.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο