Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στην Αϊτή: Ξεπέρασαν τους 2.200 οι νεκροί απ’ τον φονικό σεισμό

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των του σει­σμού που έπλη­ξε την Αϊτή τη 14η Αυγού­στου έγι­νε ακό­μη πιο βαρύς, με την ανα­κοί­νω­ση των αρχών χθες Κυρια­κή πως του­λά­χι­στον 2.207 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στο νοτιο­δυ­τι­κό τμή­μα της χώρας της Καραϊ­βι­κής, όπου η βοή­θεια στους πλη­γέ­ντες συνε­χί­ζει να φθά­νει με αργό ρυθμό.

«Βρέ­θη­καν κι άλλα πτώ­μα­τα στον νότο. Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των στους τρεις νομούς ανέρ­χε­ται πλέ­ον σε 2.207 νεκρούς, 344 αγνο­ού­με­νους και 12.268 τραυ­μα­τί­ες», ανέ­φε­ρε χθες η αϊτι­νή Πολι­τι­κή Προστασία.

Ο προη­γού­με­νος επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός έκα­νε λόγο για 2.189 νεκρούς.

Οκτώ ημέ­ρες μετά την κατα­στρο­φή, οι επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας και διά­σω­σης συνε­χί­ζο­νταν στα συντρίμ­μια, όμως οι πιθα­νό­τη­τες να βρε­θούν και να ανα­συρ­θούν εγκλω­βι­σμέ­νοι ζωντα­νοί έσβη­ναν όσο πέρ­να­γαν οι ώρες.

Οι άμε­σα πλη­γέ­ντες από τον σει­σμό 7,2 βαθ­μών που χρειά­ζο­νται επει­γό­ντως ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια είναι σχε­δόν 600.000, σύμ­φω­να με τις αϊτι­νές αρχές.

Η δια­νο­μή νερού και τρο­φί­μων στους πλη­γέ­ντες έχει απο­δει­χθεί επι­με­λη­τεια­κή πρό­κλη­ση, εξαι­τί­ας των επι­θέ­σε­ων σε οχη­μα­το­πο­μπές από άγνω­στους, συχνά οπλισμένους.

«Έχου­με πρό­βλη­μα με την ασφά­λεια που γίνε­ται ολο­έ­να πιο κραυ­γα­λέο», συνό­ψι­σε μιλώ­ντας στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο Τζέ­ρι Τσά­ντλερ, ο διευ­θυ­ντής της αϊτι­νής Πολι­τι­κής Προστασίας.

Από τις αρχές του Ιου­νί­ου, είναι αδύ­να­τη η ασφα­λής διέ­λευ­ση από δυο χιλιό­με­τρα της εθνι­κής οδού που δια­περ­νούν τη συνοι­κία Μαρ­τι­σάν, φτω­χό προ­ά­στιο του Πορτ-ο-Πρενς, της αϊτι­νής πρω­τεύ­ου­σας, θέα­τρο σύγκρου­σης μετα­ξύ αντί­πα­λων συμμοριών.

«Είμα­στε αντι­μέ­τω­ποι κυριο­λε­κτι­κά με πρό­βλη­μα συμ­μο­ρι­τι­σμού (…) που εργα­ζό­μα­στε για να ξερι­ζώ­σου­με μαζί με την αστυ­νο­μία, που θα ενι­σχύ­σει τις δυνά­μεις της στον νότο», πρό­σθε­σε ο κ. Τσάντλερ.

Οι περισ­σό­τε­ρες κατα­στρο­φές κατα­γρά­φη­καν σε επαρ­χια­κές, απο­μο­νω­μέ­νες περιο­χές. Οι αϊτι­νές αρχές μοιά­ζουν να προ­τι­μούν τη μετα­φο­ρά ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας εκεί από αέρος, με ένα ελι­κό­πτε­ρο των Ηνω­μέ­νων Εθνών και άλλα οκτώ που τους διέ­θε­σε ο στρα­τός των ΗΠΑ.

Στην πόλη Λε Καγιέ, την τρί­τη μεγα­λύ­τε­ρη της Αϊτής, που υπέ­στη τερά­στιο πλήγ­μα, οργα­νώ­θη­κε την Παρα­σκευή ανε­πί­ση­μη δια­νο­μή ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας από ιδιώ­τες χωρίς καμία πρό­τε­ρη εμπει­ρία, δια­πί­στω­σε φωτοει­δη­σε­ο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρακτορείου.

«Δεν θέλου­με να απο­θαρ­ρύ­νου­με τους καλούς σαμα­ρεί­τες», ήταν η αντί­δρα­ση του Τζέ­ρι Τσάντλερ.

Ωστό­σο, «συνι­στού­με σε όλο τον κόσμο να επι­κοι­νω­νεί μαζί μας, προ­κει­μέ­νου να γνω­ρί­ζου­με τι γίνε­ται, ώστε για να μπο­ρού­με να χαρ­το­γρα­φή­σου­με τη βοή­θεια που δια­νέ­με­ται και επί­σης για να είμα­στε σε θέση να βοη­θή­σου­με», πρό­σθε­σε ο διευ­θυ­ντής της Πολι­τι­κής Προστασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο