Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στην Εγνατία σε τροχαίο με μετανάστες

Συγκλο­νι­στι­κό τρο­χαίο με αυτο­κί­νη­το στο οποίο επέ­βαι­ναν δώδε­κα άτο­μα σημειώ­θη­κε τη νύχτα στην Εγνα­τία Οδό και είχε ως απο­τέ­λε­σμα τα eft;a από αυτά να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, αυτο­κί­νη­το που εκι­νεί­το με μεγά­λη ταχύ­τη­τα στην Εγνα­τία Οδό, στο ύψος του κόμ­βου Αρδα­νί­ου, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, εξε­τρά­πη της πορεί­ας του και χτύ­πη­σε με σφο­δρό­τη­τα στην προ­στα­τευ­τι­κή μπάρα.

Από τα συντρίμ­μια του κατά­φε­ραν να βγουν δύο άτο­μα τραυ­μα­τι­σμέ­να ενώ άλλοι οκτώ παρέ­μει­ναν εγκλω­βι­σμέ­νοι στο εσω­τε­ρι­κό του και δύο ακό­μη κεί­το­νταν σε χωράφι.

Επί τόπου έφτα­σαν δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής με έξι πυρο­σβέ­στες και δύο οχή­μα­τα και ξεκί­νη­σαν τις προ­σπά­θειες απεγκλωβισμού.

Ολοι τους ήταν μετα­νά­στες αλλά μέχρι στιγ­μής δεν έχει δια­πι­στω­θεί η εθνι­κό­τη­τά τους.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νος στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του Πανε­πι­στη­μια­κού Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Αλε­ξαν­δρού­πο­λης νοση­λεύ­ε­ται ο ένας εκ των πέντε τραυ­μα­τιών. Οι άλλοι τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­ες, σύμ­φω­να με στοι­χεία του νοση­λευ­τι­κού ιδρύ­μα­τος, νοση­λεύ­ο­νται στις χει­ρουρ­γι­κές κλινικές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο