Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στην Ιταλία: Οκτώ νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από το κύμα κακοκαιρίας

Ο νέος απο­λο­γι­σμός του κύμα­τος κακο­και­ρί­ας που την περα­σμέ­νη νύχτα έπλη­ξε την περι­φέ­ρεια Μάρ­κε της κεντρι­κής Ιτα­λί­ας είναι οκτώ νεκροί και τέσ­σε­ρις αγνο­ού­με­νοι, ανά­με­σά τους μια νεα­ρή μητέ­ρα και δυο παιδιά.

Την ώρα αυτή, στην περιο­χή μετα­βαί­νει ο υπεύ­θυ­νος της Ιτα­λι­κής Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Φαμπρί­τσιο Κούρ­τσιο, ο οποί­ος συντο­νί­ζει τα διά­φο­ρα σώμα­τα και τους εθε­λο­ντές που μετέ­χουν στις επι­χει­ρή­σεις διάσωσης.

Όπως ανα­φέ­ρουν οι τοπι­κές αρχές, η φονι­κή αυτή κακο­και­ρία δεν είχε προ­βλε­φθεί. Μέσα σε μια ώρα, πολ­λοί ποτα­μοί και παρα­πό­τα­μοι της ευρύ­τε­ρης περιο­χής της Αγκώ­νας υπερχείλισαν.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο