Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 31 νεκροί από φωτιά σε επιβατηγό πλοίο

Ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχα­σαν τη ζωή τους σε πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε σε πλοίο στις νότιες Φιλιπ­πί­νες ανήλ­θε σε 31, δήλω­σε την Πέμ­πτη ο τοπι­κός κυβερ­νή­της, μετά τον εντο­πι­σμό περισ­σό­τε­ρων σορών μέσα στα συντρίμ­μια. “Αρχι­κά είχα­με κατα­γρά­ψει 13 θανά­τους, στη συνέ­χεια έχου­με 18 νέους θανά­τους, οπό­τε τώρα είναι 31 νεκροί“, δήλω­σε στο AFP ο κυβερ­νή­της του Μπα­σι­λάν Τζιμ Σαλιμάν.

Άλλοι εννέα άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν εξαι­τί­ας της πυρ­κα­γιάς, η οποία εκδη­λώ­θη­κε σε κλι­μα­τι­ζό­με­νες καμπί­νες του πλοί­ου, διευ­κρί­νι­σε ο επι­κε­φα­λής της ακτο­φυ­λα­κής στην περιο­χή Μιντα­νάο στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό DZMM. Το σκά­φος είχε ονο­μα­στι­κή χωρη­τι­κό­τη­τα 430 επιβατών.

Φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό που δημο­σιο­ποί­η­σε η ακτο­φυ­λα­κή των Φιλιπ­πί­νων εικο­νί­ζει το πορ­θμείο, το MV Lady Mary Joy 3, καθώς μέλη της το ψεκά­ζουν με νερό και μετα­φέ­ρουν τους επι­βά­τες του στην ακτή. Η ακτο­φυ­λα­κή ανα­κοί­νω­σε πως θα προ­σφέ­ρει τη συμ­βο­λή της στην έρευ­να για το δυστύ­χη­μα και στην εκτί­μη­ση της ασφά­λειας του πλοί­ου, προ­σθέ­το­ντας πως εξε­τά­ζει εάν υπήρ­ξε διαρ­ροή καυ­σί­μων από το φέρι.

Οι Φιλιπ­πί­νες, αρχι­πέ­λα­γος 7.600 και πλέ­ον νησιών και νησί­δων, έχει άσχη­μο ιστο­ρι­κό όσον αφο­ρά την ασφά­λεια των θαλάσ­σιων μετα­φο­ρών, καθώς συχνά πλοία μετα­φέ­ρουν υπε­ρά­ριθ­μους επι­βά­τες, ενώ πολ­λές ναυ­τι­λια­κές χρη­σι­μο­ποιούν πεπα­λαιω­μέ­να σκά­φη. Τα ναυ­τι­κά δυστυ­χή­μα­τα είναι συχνά στη χώρα. Τον Μάιο του 2022, του­λά­χι­στον επτά άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους όταν εκδη­λώ­θη­κε φωτιά σε επι­βα­τι­κό σκά­φος με 134 επιβαίνοντες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο