Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στον Έβρο — Τρία αδελφάκια και ένας ενήλικας αγνοούνται στο ποτάμι

Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι αγνο­ού­νται στον Έβρο, στην περιο­χή των Πετρά­δων Διδυ­μο­τεί­χου, εκ των οποί­ων τα τρία αδελ­φά­κια από το Ιράκ. Οι έρευ­νες μέχρι να πέσει το σκο­τά­δι δεν είχαν απο­δώ­σει για τους αγνο­ού­με­νους. Νωρί­τε­ρα βρέ­θη­κε η τρυ­πη­μέ­νη βάρ­κα μαζί με τις απο­σκευ­ές των προσφύγων.

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται επι­χεί­ρη­ση εντο­πι­σμού και διά­σω­σης μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, στον ποτα­μό Έβρο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ομά­δα συνο­λι­κά 12 ατό­μων επι­χεί­ρη­σε, τις πρω­ι­νές ώρες, να εισέλ­θει στη χώρα από την Τουρ­κία, με φου­σκω­τή βάρ­κα μέσω του ποτα­μού Έβρου. Βάση των μαρ­τυ­ριών των δια­σω­θέ­ντων,  η βάρ­κα στην οποία επέ­βαι­ναν έπε­σε πάνω σε κλα­δί και τρύ­πη­σε και ότι αυτοί βρέ­θη­καν στο νερό, όμως αμέ­σως κρα­τή­θη­καν και έφτα­σαν στη νησίδα.

Την ίδια τύχη όμως δεν είχαν τα τρία ανή­λι­κα κορί­τσια και ένας ακό­μη άντρας, που αγνο­ού­νται καθώς δεν κατά­φε­ραν να φτά­σουν στη νησί­δα. Ο πατέ­ρας των τριών παι­διών ενη­μέ­ρω­σε αμέ­σως του αστυ­νο­μι­κούς ότι τα κορι­τσά­κια έπε­σαν στο ποτά­μι και μάλι­στα επι­βι­βά­στη­κε σε φου­σκω­τό της ΕΛ.ΑΣ. και υπέ­δει­ξε το σημείο. Ο πατέ­ρας των παι­διών ήταν μόνος με τα πέντε παι­διά του, καθώς η γυναί­κα του δεν ζει, όπως ενη­μέ­ρω­σε ο ίδιος τις ελλη­νι­κές αρχές.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο