Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στο Βουκουρέστι: Τροχαίο δυστύχημα με Έλληνες τουρίστες — Ένας νεκρός και 3 σοβαρά τραυματίες

Ένας επι­βά­της έχα­σε τη ζωή του και τρεις νοση­λεύ­ο­νται σε σοβα­ρή κατά­στα­ση από τρο­χαίο δυστύ­χη­μα με πούλ­μαν που μετέ­φε­ρε Έλλη­νες του­ρί­στες στο Βου­κου­ρέ­στι νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, όπως σημειώ­νε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από την πρε­σβεία της Ελλά­δας στη ρου­μα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, δυστύ­χη­μα σημειώ­θη­κε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στο Βου­κου­ρέ­στι σε του­ρι­στι­κό λεω­φο­ρείο με 47 Έλλη­νες επι­βαί­νο­ντες και έναν Έλλη­να οδηγό.

Κατό­πιν ενη­μέ­ρω­σης του τμή­μα­τος εκτά­κτων περι­στα­τι­κών του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών της Ρου­μα­νί­ας, 24 από τους επι­βαί­νο­ντες μετα­φέρ­θη­καν σε τοπι­κά νοσο­κο­μεία για εξέ­τα­ση και ενδε­χό­με­νη παρο­χή πρώ­των βοηθειών.

«Από τους ανω­τέ­ρω, 3 νοση­λεύ­ο­νται σε σοβα­ρή κατά­στα­ση. Δυστυ­χώς, ένας επι­βά­της του λεω­φο­ρείο κατέ­λη­ξε», ανα­φέ­ρει το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. «Οι υπό­λοι­ποι επι­βά­τες έχουν μετα­φερ­θεί σε ξενοδοχείο».

«Κλι­μά­κιο της πρε­σβεί­ας της Ελλά­δας στο Βου­κου­ρέ­στι έσπευ­σε αμέ­σως στο σημείο του συμ­βά­ντος και, στη συνέ­χεια, στα νοσο­κο­μεία όπου νοση­λεύ­ο­νται οι ανω­τέ­ρω Έλλη­νες πολί­τες», σημειώνει.

Επί­σης, προ­σθέ­τει, στε­λέ­χη της πρε­σβεί­ας παρα­μέ­νουν στα νοσο­κο­μεία για να προ­σφέ­ρουν κάθε δυνα­τή συν­δρο­μή στους τραυματίες.

«Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών εκφρά­ζει βαθύ­τα­τα συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και στους οικεί­ους του θανό­ντος και εύχε­ται ταχεία ανάρ­ρω­ση στους τραυ­μα­τί­ες», σημειώνει.

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών βρί­σκε­ται σε διαρ­κή επι­κοι­νω­νία με την πρε­σβεία της Ελλά­δας στο Βου­κου­ρέ­στι και παρα­κο­λου­θεί την κατάσταση.

Σημειώ­νε­ται ότι, τα τηλέ­φω­να επι­κοι­νω­νί­ας στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών (Κρυ­πτο­γρα­φι­κή Υπη­ρε­σία) για οποια­δή­πο­τε σχε­τι­κή πλη­ρο­φο­ρία είναι τα ακόλουθα:

210 368 1730

210 368 1350

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο