Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στο Ισραήλ: Δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε θρησκευτική γιορτή (ΒΙΝΤΕΟ)

Το γιγα­ντιαίο ποδο­πά­τη­μα στη διάρ­κεια προ­σκυ­νή­μα­τος υπε­ρορ­θό­δο­ξων Εβραί­ων στο όρος Μερόν τη νύχτα της Πέμ­πτης προς Παρα­σκευή είχε απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους του­λά­χι­στον 44 άνθρω­ποι, ανέ­φε­ραν κέντρο άμε­σης βοή­θειας και πηγές προ­σκεί­με­νες σε νοσο­κο­μείο στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

«Κατα­με­τρή­σα­με 38 νεκρούς επι­τό­που, όμως έχου­με κι άλλους (τραυ­μα­τί­ες που κατέ­λη­ξαν) σε νοσο­κο­μείο», δήλω­σε εκπρό­σω­πος του κέντρου άμε­σης βοή­θειας Magen David Adom (MDA, το ισραη­λι­νό αντί­στοι­χο του Ερυ­θρού Σταυ­ρού). Από την πλευ­ρά του το νοσο­κο­μείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία δια­κο­μί­στη­καν δεκά­δες από τα 100 και πλέ­ον θύμα­τα, ανέ­φε­ρε πως κατα­με­τρά έξι νεκρούς, κατά συνέ­πεια το σύνο­λο των ανθρώ­πων που έχα­σαν τη ζωή τους στην τρα­γω­δία ανέρ­χε­ται σε του­λά­χι­στον 44.

Ωστό­σο οι υπη­ρε­σί­ες διά­σω­σης το απέ­δω­σαν  στο συνω­στι­σμό του πλή­θους.

Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες είπαν πως συνει­δη­το­ποί­η­σαν πως άνθρω­ποι είχαν υπο­στεί ασφυ­ξία ή είχαν ποδο­πα­τη­θεί μόνο όταν ένας από τους οργα­νω­τές πήρε τηλε­βόα και άρχι­σε να καλεί να αραιώ­σει αμέ­σως το πλή­θος. Αρχι­κά το κέντρο άμε­σης βοή­θειας Magen David Adom (MDA, το ισραη­λι­νό αντί­στοι­χο του Ερυ­θρού Σταυ­ρού) είχε κάνει λόγο περί κατάρ­ρευ­σης κερ­κί­δων στον χώρο.

«Νομί­ζα­με πως ήταν συνα­γερ­μός για βόμ­βα, ότι εντο­πί­στη­κε ύπο­πτο δέμα. Κανέ­νας δεν φαντα­ζό­ταν ότι θα γινό­ταν αυτό εδώ. Η αγαλ­λί­α­ση έγι­νε θρή­νος, το λαμπε­ρό φως έγι­νε βαθύ σκο­τά­δι», είπε ένας από τους προ­σκυ­νη­τές, ο Ιτζ­χάκ, στο ισραη­λι­νό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Δίαυ­λος 12.

Το MDA ανέ­φε­ρε ότι τραυ­μα­τί­στη­καν του­λά­χι­στον 103 άνθρω­ποι. Η αστυ­νο­μία έκλει­σε τον χώρο και διέ­τα­ξε οι προ­σκυ­νη­τές να απο­μα­κρυν­θούν αμέ­σως. Στρα­τιω­τι­κά ελι­κό­πτε­ρα κινη­το­ποι­ή­θη­καν για την αερο­δια­κο­μι­δή των τραυ­μα­τιών σε νοσοκομεία.

Ο εορ­τα­σμός στο Όρος Μερόν, στο ομώ­νυ­μο χωριό, ήταν μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες μαζι­κές συνα­θροί­σεις αφό­του ξέσπα­σε η παν­δη­μία του νέου κορω­νοϊ­ού πριν από έναν χρό­νο και πλέ­ον. Επι­τρά­πη­κε να γίνει εξαι­τί­ας του ότι έχει προ­χω­ρή­σει σε ικα­νο­ποι­η­τι­κό βαθ­μό η εκστρα­τεία ανο­σο­ποί­η­σης στη χώρα, με πάνω από πέντε εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους, ή το 53% του πλη­θυ­σμού άνω των 20 ετών, να έχει λάβει και τις δύο δόσεις του εμβο­λί­ου. Το Ισρα­ήλ έχει κατα­γρά­ψει πάνω από 6.300 νεκρούς εξαι­τί­ας της COVID-19 επί συνό­λου κάπου 838.000 κρου­σμά­των του SARS-CoV‑2.

Ο χώρος του τάφου του ραβί­νου Σιμόν Μπαρ Γιο­χάι θεω­ρεί­ται από τους ιερό­τε­ρους τόπους των Εβραίων. Βίντεο που μετα­φορ­τώ­θη­καν σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης εικο­νί­ζουν χαο­τι­κές σκη­νές, με αλλό­φρο­νες πιστούς να προ­σπα­θούν να περά­σουν από μεταλ­λι­κούς φρά­κτες για να σωθούν και αστυ­νο­μι­κούς και τραυ­μα­τιο­φο­ρείς να προ­σπα­θούν να φθά­σουν στους τραυματίες.

Η γιορ­τή Λαγκ Μπ’ομέρ εν μέρει τιμά το τέλος μιας φονι­κής επι­δη­μί­ας που είχε απο­δε­κα­τί­σει τους μαθη­τές ταλ­μου­δι­κού ιερο­δι­δα­σκα­λεί­ου της αρχαιό­τη­τας. Φέτος, οι αρχές είχαν επι­τρέ­ψει να πάνε στο Όρος Μερόν ως και 10.000 άνθρω­ποι, αλλά πάνω από 650 μισθω­μέ­να λεω­φο­ρεία μετέ­φε­ραν από όλη τη χώρα προ­σκυ­νη­τές εκεί και συγκε­ντρώ­θη­καν πάνω από 30.000 άνθρω­ποι. Ορι­σμέ­να ισραη­λι­νά ΜΜΕ εκτί­μη­σαν πως στον χώρο βρί­σκο­νταν ως και 100.000 πιστοί. Το 2019, έναν χρό­νο πριν από την παν­δη­μία, συνέρ­ρευ­σαν για το ετή­σιο προ­σκύ­νη­μα εκεί 250.000 άνθρωποι.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο