Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραμπουκισμοί και ύβρεις Μπέου απέναντι στους κατοίκους των Σταγιατών: «15 μαλάκες είστε…» (VIDEO)

Νέο ρεσι­τάλ χυδαιό­τη­τας έδω­σε ο — γνω­στός και μη εξαι­ρε­τέ­ος — δήμαρ­χος Βόλου Αχιλ­λέ­ας Μπέ­ος, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας αιφ­νι­δια­στι­κές επι­σκέ­ψεις στις Σταγιάτες.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, κατά τη διάρ­κεια της παρου­σί­ας του στο χωριό χθες Πέμ­πτη — οι κάτοι­κοι του οποί­ου τον έχουν κηρύ­ξει «ανε­πι­θύ­μη­το» — ήρθε σε οξεία αντι­πα­ρά­θε­ση με παρευ­ρι­σκό­με­νους οι οποί­οι τον αποδοκίμασαν.

Έχο­ντας μαζί του δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας και σωμα­το­φύ­λα­κες, ο Μπέ­ος ήταν άκρως προ­κλη­τι­κός απέ­να­ντι στους κατοί­κους, καθυ­βρί­ζο­ντας τους. Λίγο πριν ανα­χω­ρή­σει από το χωριό κάτω από απο­δο­κι­μα­σί­ες, ο ανεκ­δι­ή­γη­τος δήμαρ­χος Βόλου επι­τέ­θη­κε φρα­στι­κά στους κατοί­κους λέγο­ντας τους: «15 μαλά­κες είσαστε».

Σήμε­ρα, Παρα­σκευή, ο Μπέ­ος πραγ­μα­το­ποί­η­σε νέα… επί­σκε­ψη στο χωριό, όπου έσπα­σε μαύ­ρες σημαί­ες και κατέ­βα­σε πανό δια­μαρ­τυ­ρί­ας που έχουν τοπο­θε­τή­σει κάτοι­κοι ενώ άλλα­ξε τις κλει­δα­ριές στη βιβλιοθήκη!

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η δημο­τι­κή αρχή Μπέ­ου προ­χω­ρά στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του νερού, με ότι αρνη­τι­κές συνέ­πειες θα έχει αυτό για τις Στα­γιά­τες, απο­κό­πτο­ντας ουσια­στι­κά το χωριό από την πηγή της Κρύ­ας Βρύ­σης που απο­τε­λεί την πηγή υδρο­δό­τη­σης του για 350 χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο