Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραμπούκικη — ρατσιστική επίθεση σε μεταναστόπουλο από φασιστοειδή γονέα

Τρα­μπού­κι­κη — ρατσι­στι­κή επί­θε­ση σε μικρό μαθη­τή με κατα­γω­γή από τις Φιλιπ­πί­νες, στους Αμπε­λό­κη­πους την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, από έναν φασι­στοει­δή γονέα που του έστη­σε καρ­τέ­ρι, καταγ­γέλ­λει η ΚΕΕΡΦΑ.

Σύμ­φω­να με το ΑΜΠΕ, το περι­στα­τι­κό συνέ­βη την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, έξω από το Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αμπε­λο­κή­πων και το παι­δά­κι δια­κο­μί­στη­κε στο νοσο­κο­μείο Παί­δων για τις πρώ­τες βοήθειες.

Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά από την αστυ­νο­μία, τα δύο παι­διά μάλω­σαν και όταν σχό­λα­σαν το κορί­τσι το είπε στον πατέ­ρα του, με τον τελευ­ταίο να δέρ­νει το παι­δί από τις Φιλιπ­πί­νες. Επε­νέ­βη­σαν η διευ­θύ­ντρια και οι δάσκα­λοι, οι οποί­οι μετέ­φε­ραν το παι­δά­κι στο νοσο­κο­μείο, μαζί με την μητέ­ρα του, που είχε πάει να το πάρει από το σχολείο.

Η διευ­θύ­ντρια και η μητέ­ρα του 11χρονου, υπέ­βα­λαν μήνυ­ση το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής στο τμή­μα Ασφά­λειας Αμπε­λο­κή­πων, αλλά ο δρά­στης μετά την πρά­ξη του εξα­φα­νί­στη­κε για να απο­φύ­γει το αυτό­φω­ρο και δεν εντο­πί­στη­κε από τους αστυ­νο­μι­κούς που τον ανα­ζή­τη­σαν, γι’ αυτό σε βάρος του σχη­μα­τί­στη­κε δικογραφία.

Από το Τμή­μα Ασφά­λειας παραγ­γέλ­θη­κε και η εξέ­τα­ση του παι­διού από ιατροδικαστή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο