Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραμπ: Να απελαύνονται οι μετανάστες “χωρίς δικαστές και δίκη”

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ όξυ­νε ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τους τόνους σήμε­ρα, ζητώ­ντας να απε­λαύ­νο­νται αμέ­σως όσοι μπαί­νουν παρά­νο­μα στη χώρα, χωρίς να κινού­νται δικα­στι­κές διαδικασίες.

Μετά την κατα­κραυ­γή, ακό­μη και από το Ρεπου­μπλι­κα­νι­κό Κόμ­μα, την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος αναί­ρε­σε την πολι­τι­κή του χωρι­σμού των παι­διών από τους μετα­νά­στες γονείς τους που συλ­λαμ­βά­νο­νται στα σύνο­ρα. Οι ενή­λι­κοι παρά­τυ­ποι μετα­νά­στες συνή­θως οδη­γού­νται στη φυλα­κή και παρα­μέ­νουν εκεί μέχρι τη δίκη τους, μια δια­δι­κα­σία που μπο­ρεί να κρα­τή­σει πολ­λούς μήνες.

Αφό­του υπα­να­χώ­ρη­σε από την αρχι­κή θέση του, την Τετάρ­τη, ο Τραμπ έχει ανε­βά­σει τους τόνους, επι­κρί­νο­ντας τους νόμους που αφο­ρούν τη μετα­νά­στευ­ση τόσο με αναρ­τή­σεις στο Twitter όσο και με ομι­λί­ες του όπου συνέ­κρι­νε τους παρά­τυ­πους μετα­νά­στες με εισβο­λείς που προ­σπα­θούν να “ξεχυ­θούν” στη χώρα.

“Δεν μπο­ρού­με να επι­τρέ­ψου­με σε όλους αυτούς τους ανθρώ­πους να εισβά­λουν στη Χώρα μας. Όταν μπαί­νει κάποιος θα πρέ­πει αμέ­σως, χωρίς Δικα­στές και Δίκες, να τους στέλ­νου­με πίσω εκεί απ’ όπου ήρθαν. Το σύστη­μά μας είναι κοροϊ­δία για την καλή μετα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή, τον Νόμο και την Τάξη. Τα περισ­σό­τε­ρα παι­διά έρχο­νται χωρίς γονείς” έγρα­ψε σήμε­ρα στο Twitter.

“Δεν μπο­ρού­με να δεχτού­με όλους αυτούς τους ανθρώ­πους που προ­σπα­θούν να εισβά­λουν στη Χώρα μας. Ισχυ­ρά Σύνο­ρα, Όχι Έγκλη­μα”, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν έκα­νε κανέ­ναν δια­χω­ρι­σμό μετα­ξύ των ανθρώ­πων που φτά­νουν στις ΗΠΑ για να ζητή­σουν άσυ­λο και των οικο­νο­μι­κών μεταναστών.

Με βάση την αμε­ρι­κα­νι­κή νομο­θε­σία, οι παρά­τυ­ποι μετα­νά­στες έχουν ορι­σμέ­να δικαιώ­μα­τα και στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις, πριν απε­λα­θούν οδη­γού­νται ενώ­πιον δικα­στή που εξε­τά­ζει την υπό­θε­σή τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο