Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραυματισμός παιδιού στη Θεσσαλονίκη: Απόδοση ευθυνών και τις αυστηρότερες των κυρώσεων ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

«Ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός ενός παι­διού στη παι­δι­κή χαρά της Νέας Παρα­λί­ας δεν προ­σφέ­ρε­ται για “επι­φα­νεια­κή αντι­πο­λί­τευ­ση”. Επι­βάλ­λει όμως την εξα­ντλη­τι­κή εξέ­τα­ση των σοβα­ρό­τα­των ευθυ­νών κάθε εμπλε­κό­με­νου (όπου κι αν βρί­σκε­ται), την από­δο­ση ευθυ­νών και τις αυστη­ρό­τε­ρες των κυρώ­σε­ων», επι­ση­μαί­νει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Επι­βάλ­λει πάνω απ’ όλα την εξέ­τα­ση των συν­θη­κών που οδη­γούν σε παρό­μοιες κατα­στά­σεις. Απο­δει­κνύ­ε­ται πως είναι θέμα τύχης το ότι δεν υπήρ­ξαν άλλα παρό­μοια περι­στα­τι­κά. Και η ασφά­λεια των δημο­τών και πολύ ιδιαί­τε­ρα των παι­διών δεν μπο­ρεί να αφή­νε­ται στη τύχη ούτε στη διά­θε­ση κάθε δημο­τι­κής διοί­κη­σης και στε­λε­χών της και των εργο­λά­βων που επι­λέ­γει για την ανά­θε­ση έργων», τονί­ζει και προ­σθέ­τει σε ανα­κοί­νω­σή της:

«Απα­ρά­δε­κτα δικαιο­λο­γεί­ται ο δήμος, κομπά­ζο­ντας ότι δια­θέ­τει 1,3 εκατ. ευρώ σε εργο­λά­βους για τη συντή­ρη­ση των παι­δι­κών χαρών. Πόσα παρα­πά­νω εκα­τομ­μύ­ρια πρέ­πει να ξοδευ­τούν για ασφα­λείς παι­δι­κές χαρές; Δικαιο­λο­γεί­ται με δια­βε­βαιώ­σεις περί ελέγ­χων που έγι­ναν μια μέρα πριν το περι­στα­τι­κό. Προ­φα­νώς υπο­νο­εί ότι η τσου­λή­θρα σάπι­σε μέσα σε μια νύχτα.

Όχι μόνο ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός του παι­διού αλλά και άλλα “ατυ­χή­μα­τα” σε έργα που ανα­θέ­τει ο δήμος σε εργο­λά­βους (π.χ. πτώ­σεις ανε­μι­στή­ρων, σοβά­δων, παρα­θύ­ρων σε σχο­λι­κές τάξεις κλπ.), ο μεγά­λος αριθ­μός κακο­τε­χνιών, οι τερά­στιες καθυ­στε­ρή­σεις των έργων, τα εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια που οδη­γού­νται σε τσέ­πες εργο­λά­βων απο­δει­κνύ­ουν αυτό που γνω­ρί­ζουν οι πάντες: Πρώ­τι­στο ενδια­φέ­ρον κάθε εργο­λα­βί­ας είναι η απο­κό­μι­ση κέρ­δους έστω και σε βάρος της ποιό­τη­τας των έργων, ακό­μα και της ασφά­λειας των δημοτών.

Οι τερά­στιες ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού στους δήμους, η ουσια­στι­κή κατάρ­γη­ση όλων των τεχνι­κών υπη­ρε­σιών τους και η ανά­θε­ση των έργων σε ιδιώ­τες εργο­λά­βους, η διά­θε­ση των υπη­ρε­σιών των δήμων σ’ αυτούς είναι οι πραγ­μα­τι­κοί υπεύ­θυ­νοι για περι­στα­τι­κά όπως ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός του παι­διού. Υπεύ­θυ­νοι είναι όλες ανε­ξαι­ρέ­τως οι κυβερ­νή­σεις που έτα­ξαν τους δήμους στην υπη­ρε­σία των εργο­λά­βων και των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων, υπεύ­θυ­νοι είναι οι δήμαρ­χοι (όπως ο κ. Ζέρ­βας) που συμ­φω­νούν, υπερ­θε­μα­τί­ζουν και υλο­ποιούν αυτή την εγκλη­μα­τι­κή πολιτική.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” θα επι­μεί­νει στην εξέ­τα­ση και την από­δο­ση ευθυ­νών, στη διεκ­δί­κη­ση μιας άλλης πολι­τι­κής προς όφε­λος των δημο­τών που πλη­ρώ­νουν δυσβά­στα­κτα τέλη και φόρους και όχι των επι­χει­ρη­μα­τιών που τα λυμαίνονται».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο