Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρεις αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ — Από πότε θα ισχύσουν

Τρεις βασι­κές αλλα­γές επι­φέ­ρει το νομο­σχέ­διο των υπουρ­γεί­ων Παι­δεί­ας και Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, όσον αφο­ρά στην εισα­γω­γή των υπο­ψη­φί­ων στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Πρώ­τη, η καθιέ­ρω­ση ελά­χι­στης βάσης εισα­γω­γής στα πανε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα, όχι με από­λυ­το αριθ­μό (πχ. 10), αλλά ορι­σμέ­νη από το κάθε τμή­μα. Συγκε­κρι­μέ­να, η βάση εισα­γω­γής για κάθε τμή­μα θα προ­κύ­πτει, σύμ­φω­να με το σχέ­διο νόμου, από ένα ποσο­στό (80%-120%) του μέσου όρου των μέσων επι­δό­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων κάθε επι­στη­μο­νι­κού πεδί­ου στα μαθή­μα­τα που εξε­τά­στη­καν. Τα παρα­πά­νω θα ισχύ­σουν από τις επό­με­νες Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις, του 2022. Από του χρό­νου (Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2022), το υπουρ­γείο προ­γραμ­μα­τί­ζει, επι­πλέ­ον, να δώσει στα τμή­μα­τα την δυνα­τό­τη­τα να επι­λέ­γουν συντε­λε­στές βαρύ­τη­τας για τα εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα.

Η δεύ­τε­ρη αλλα­γή αφο­ρά στον περιο­ρι­σμό του αριθ­μού των επι­λο­γών του μηχα­νο­γρα­φι­κού και συμπλή­ρω­σή του σε δύο φάσεις. Η αλλα­γή αυτή, που επί­σης προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται ‑εν τέλει- για τις επό­με­νες Πανελ­λα­δι­κές (2022) εισά­γει 2 φάσεις συμπλή­ρω­σης μηχα­νο­γρα­φι­κού. Στην Α φάση, οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να συμπλη­ρώ­σουν συγκε­κρι­μέ­νο αριθ­μό τμη­μά­των στο μηχα­νο­γρα­φι­κό. Ο αριθ­μός θα προ­κύ­πτει από το 10% του συνό­λου των τμη­μά­των για τα ΓΕΛ και το 20% για τα ΕΠΑΛ. Στη Β φάση, θα συμ­με­τέ­χουν όσοι δεν έχουν εισα­χθεί στην πρώ­τη φάση, χωρίς περιο­ρι­σμό επι­λο­γών και για τις θέσεις των ΑΕΙ που θα έχουν απομείνει.

Παράλ­λη­λα, θα υπάρ­ξει μηχα­νο­γρα­φι­κό για την εισα­γω­γή στα δημό­σια ΙΕΚ, με βάση το απο­λυ­τή­ριο, κάτι που θα ισχύ­σει από φέτος.

Τρί­τον, εισά­γε­ται χρο­νι­κό όριο φοί­τη­σης. Για τα 4ετή προ­γράμ­μα­τα σπου­δών, το όριο θα είναι ν+2. Για τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών διάρ­κειας μεγα­λύ­τε­ρης των 4 ετών, θα είναι ν+3. Οι αλλα­γές θα ισχύ­σουν για τους νεοει­σερ­χό­με­νους φοι­τη­τές, ενώ θα υπάρ­ξει πρό­βλε­ψη και για εξαι­ρέ­σεις (λόγοι εργα­σί­ας, σοβα­ρών θεμά­των υγεί­ας, κτλ).

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο