Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά πέθαναν από δίψα σε πλεούμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Σικελία

Δυο μικρά παι­διά (μόλις ενός και δύο ετών) ένας δωδε­κά­χρο­νος και τρεις γυναί­κες πέθα­ναν από δίψα σε πλε­ού­με­νο που ξεκί­νη­σε από την Τουρ­κία, με προ­ο­ρι­σμό την Σικελία.

«Έξι Σύριοι πρό­σφυ­γες έχα­σαν την ζωή τους από δίψα, πεί­να και εγκαύ­μα­τα. Είναι κάτι το απα­ρά­δε­κτο και ο μόνος τρό­πος για να προ­λη­φθούν οι τρα­γω­δί­ες αυτές, είναι να ενι­σχυ­θεί η παρο­χή βοή­θειας στην θάλασ­σα», υπο­γραμ­μί­ζει η Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Στο Ποτσά­λο της Σικε­λί­ας μετα­φέρ­θη­καν, με ταχύ­πλοο της ιτα­λι­κής ακτο­φυ­λα­κής, είκο­σι έξι δια­σω­θέ­ντες. Φέρουν όλοι τους σοβα­ρά εγκαύ­μα­τα, λόγω της μακράς παρα­μο­νής κάτω από τον ήλιο.

Πρώ­το προ­σέ­φε­ρε τη βοή­θειά του στους πρό­σφυ­γες το εμπο­ρι­κό πλοίο Arizona και στην συνέ­χεια κινη­το­ποι­ή­θη­κε, από την Σικε­λία, η Ιτα­λι­κή Ακτοφυλακή.

Το σκά­φος είχε σαλ­πά­ρει πριν από περί­που δύο εβδο­μά­δες από τις ακτές της Τουρ­κί­ας, μέσα σε λίγες μέρες τελεί­ω­σαν τα λιγο­στά απο­θέ­μα­τα φαγη­τού και στη συνέ­χεια και αυτά του νερού, και κάποιοι ναυα­γοί ήπιαν νερό της θάλασ­σας.  Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες μαρ­τυ­ρί­ες που συλ­λέ­χθη­καν στην ξηρά, το σκά­φος συνά­ντη­σε μερι­κά πλοία, ένα από αυτά έρι­ξε ένα βαρέ­λι με νερό αλλά οι μετα­νά­στες δεν κατά­φε­ραν να το ανα­κτή­σουν, ούτε το πλοίο μπή­κε στον κόπο να επι­βι­βά­σει τους μετα­νά­στες που κινδύνευαν.

Η απελ­πι­στι­κή κατά­στα­ση στην οποία βρέ­θη­κε το σκά­φος και οι επι­βαί­νο­ντες ήταν επο­μέ­νως γνω­στή εδώ και μέρες…

Σύμ­φω­να με την υπη­ρε­σία των Ηνω­μέ­νων Εθνών, 1.200 άνθρω­ποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους ή έχουν χαθεί το 2022 στην προ­σπά­θειά τους να δια­σχί­σουν τη Μεσόγειο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο