Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρεις δολοφονίες Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό σήμερα, γιατί πετούσαν πέτρες και έκαιγαν λάστιχα!!!

Καθη­με­ρι­νά ρέει το αίμα στη Λωρί­δα της Γάζας όπου το Ισρα­ήλ με την ανο­χή της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας δολο­φο­νεί Παλαι­στί­νιους άμα­χους διαδηλωτές

Τρεις Παλαι­στί­νιοι δια­δη­λω­τές δολο­φο­νή­θη­καν σήμε­ρα στη Λωρί­δα της Γάζας από πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών κατά τη διάρ­κεια δια­μαρ­τυ­ριών κοντά στον φρά­χτη, που παρά­νο­μα έχει υψώ­σει το Ισρα­ήλ, όπως ανα­κοί­νω­σε το τοπι­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας. Οι δια­δη­λω­τές ζητούν επί­σης να τερ­μα­τι­στεί ο απο­κλει­σμός της Γάζας.

palestini6

Δύο από τα θύμα­τα είναι ο Νάμπιλ Άμπου Ντα­ρά­μπα, 26 ετών, που σκο­τώ­θη­κε στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας και ο Ζιάντ αλ Μπα­ρίμ ο οποί­ος τραυ­μα­τί­στη­κε θανά­σι­μα στα ανα­το­λι­κά του Χαν Γιου­νές, στα νότια του παλαι­στι­νια­κού θύλακα.

Μετα­ξύ των τραυ­μα­τιών είναι ένας φωτο­ρε­πόρ­τερ του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου και ένας 23χρονος ο οποί­ος νοση­λεύ­ε­ται δια­σω­λη­νω­μέ­νος αφού ένα δακρυ­γό­νο τον χτύ­πη­σε στο πρόσωπο.

palestini3

Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Reuters, οι Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες έκα­ναν χρή­ση δακρυ­γό­νων και αλη­θι­νών σφαι­ρών ενα­ντί­ον των Παλαι­στι­νί­ων, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στούν του­λά­χι­στον 618 άνθρω­ποι. Οι 92 εξ αυτών από πραγ­μα­τι­κά πυρά.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι ανέ­λα­βε δρά­ση για να δια­λύ­σει τους περί­που 10.000 δια­δη­λω­τές, ορι­σμέ­νοι από τους οποί­ους εκτό­ξευαν πέτρες ενα­ντί­ον των στρα­τιω­τών και έβα­λαν φωτιά σε λάστιχα.

palestini4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο