Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρεις ημέρες την εβδομάδα η ενημέρωση για την πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα

Από σήμε­ρα, η ενη­μέ­ρω­ση των δια­πι­στευ­μέ­νων συντα­κτών του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται — εξ’ απο­στά­σε­ως — κάθε Δευ­τέ­ρα, Τετάρ­τη και Παρα­σκευή στις 18:00, στο υπουρ­γείο Υγείας.

Κάθε Τετάρ­τη, ο υπουρ­γός Υγεί­ας Βασί­λης Κικί­λιας θα ενη­με­ρώ­νει για την κατά­στα­ση του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας. Ειδι­κά για αυτή την εβδο­μά­δα, η ενη­μέ­ρω­ση από τον Υπουρ­γό Υγεί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αύριο, Τρί­τη 10 Νοεμ­βρί­ου και ώρα 18:00, στο υπουρ­γείο Υγείας.

Στην ενη­μέ­ρω­ση Δευ­τέ­ρας και Παρα­σκευ­ής θα συμ­με­τέ­χουν ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκος Χαρ­δα­λιάς, ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Βασί­λης Κοντο­ζα­μά­νης, ο επί­κου­ρος καθη­γη­τής της Ιατρι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων Γκί­κας Μαγιορ­κί­νης και η καθη­γή­τρια Παι­δια­τρι­κής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας της Ιατρι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ και του ΠΓΝ «Αττι­κόν» και μέλος της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων Βάνα Παπα­ευαγ­γέ­λου.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελ­λαρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο