Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρεις νέες δολοφονίες από τον Ισραηλινό στρατό

Υπέ­κυ­ψε σήμε­ρα στα τραύ­μα­τά του Παλαι­στί­νιος ο οποί­ος είχε τραυ­μα­τι­σθεί χθες από τα πυρά ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων κοντά στον φρά­χτη που χωρί­ζει τη λωρί­δα της Γάζας από το έδα­φος του Ισρα­ήλ, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας στον παλαι­στι­νια­κό θύλακο.

Το ηλι­κί­ας 40 ετών θύμα είχε πλη­γεί από ισραη­λι­νές σφαί­ρες ανα­το­λι­κά της Ράφα, στο νότιο τμή­μα της λωρί­δας της Γάζας, όπου χθες σκο­τώ­θη­καν δύο Παλαι­στί­νιοι στη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων και συγκρού­σε­ων, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Ένας νοσο­κό­μος 21 ετών, ο Αμπ­ντά­λα αλ Κατά­τι, υπέ­κυ­ψε στο τραύ­μα που υπέ­στη από σφαί­ρα στον θώρα­κα ανα­το­λι­κά της Ράφας (νότια). Πρό­κει­ται για το δεύ­τε­ρο τραυ­μα­τιο­φο­ρέα ο οποί­ος έχα­σε τη ζωή του από την 30ή Μάρ­τη. Ένας ακό­μη Παλαι­στί­νιος, ο Αλί αλ Αλούλ, 55 ετών, επί­σης έπε­σε νεκρός από ισραη­λι­νά πυρά χθες.

Εκτός από τους τρεις Παλαι­στι­νί­ους που σκο­τώ­θη­καν, 307 τραυ­μα­τί­σθη­καν, διευ­κρί­νι­σε το υπουρ­γείο. Μερι­κοί τραυ­μα­τί­σθη­καν από τα δακρυ­γό­να, ανά­με­σα στους οποί­ους δύο δημο­σιο­γρά­φοι και πέντε νοση­λευ­τές, και του­λά­χι­στον 130 από σφαίρες.

Από την πλευ­ρά του, ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανέ­φε­ρε ότι ισραη­λι­νά άρμα­τα μάχης έβαλ­λαν ενα­ντί­ον δύο θέσε­ων της Χαμάς σε αντί­ποι­να για «παρει­σφρή­σεις» Παλαι­στί­νιων που πέρα­σαν το Τεί­χος πριν επι­στρέ­ψουν στη Λωρί­δα της Γάζας, καθώς και για τη ρίψη μιας χει­ρο­βομ­βί­δας ενα­ντί­ον στρα­τιω­τών. Η ανα­κοί­νω­ση των ισραη­λι­νών ενό­πλων δυνά­με­ων δεν υπει­σέρ­χε­ται σε περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο