Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρεις νεκροί σε οικοδομές σε μόλις ένα 24ωρο και ένας αλουμινάς από πτώση από τον τρίτο όροφο σχολείο

Στους τρεις νεκρούς οικο­δό­μους έχει ανέ­βει ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός των εργα­τι­κών δυστυ­χη­μά­των σε μόλις ένα 24ωρο -και ένας αλου­μι­νάς από πτώ­ση από τον τρί­το όρο­φο σχο­λείο-  επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι οι εργα­σια­κοί χώροι έχουν μετα­τρα­πεί στην κυριο­λε­ξία σε αρέ­νες θανάτου.

Μετά τον άτυ­χο 59χρονο από το Πακι­στάν που έχα­σε τη ζωή του χθες πέφτο­ντας από ύψος περί­που πέντε μέτρων μέσα σε φρε­ά­τιο ασαν­σέρ, σε νεο­α­νε­γει­ρό­με­νη οικο­δο­μή στην περιο­χή της Κνω­σού στο Ηρά­κλειο, σήμε­ρα άλλοι δύο οικο­δό­μοι ξεκί­νη­σαν για το μερο­κά­μα­το και δεν επέ­στρε­ψαν ποτέ.

Συγκε­κρι­μέ­να, ένας ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας αλου­μι­νάς έπε­σε από τον 3ο όρο­φο του 1ου Λυκεί­ου στο Καμα­τε­ρό χάνο­ντας ακα­ριαία τη ζωή του. Επι­πλέ­ον, ένας ελαιο­χρω­μα­τι­στής σκο­τώ­θη­κε όταν έπε­σε από μεγά­λο ύψος, ενώ δού­λευε σε σκα­λω­σιά στο Άργος, κατά την διάρ­κεια εργα­σιών ελαιο­χρω­μα­τι­σμού σε δια­μέ­ρι­σμα 3ου ορόφου.

Στο Άργος, ένας ακό­μη εργά­της τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά με απο­τέ­λε­σμα να μετα­φερ­θεί στο «Αττι­κό» νοσο­κο­μείο. Ο νεκρός εργά­της στο Άργος είναι 20 ετών και ο σοβα­ρά τραυ­μα­τί­ας 47 ετών.

Πηγή: 902.gr

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο