Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρεις συλλαβές η αγάπη

Γρά­φει η Χαρού­λα Βερί­γου (Ζωή Δικταί­ου)

Χορέ­ψα­νε οι τελευ­ταί­ες ώρες,
στ’ αρμυρίκια,
θαλασ­σο­πού­λια, έρη­μη ακτή,
φιλιά στα χέρια,
τώρα οι θεοί, γυμνοί ξαπλώσανε
στα φύκια,
κι ανοί­γουν πάλι,
της αγά­πης τα τεφτέρια.

Τρεις συλ­λα­βές η αγάπη
και μια χίμαιρα,
κιτρι­νι­σμέ­νες μου
παλιές φωτογραφίες,
έχουν νικήσει
την καρ­διά σου τα εφήμερα,
κι εσύ ζητάς,
στην ανορ­θό­γρα­φη ζωή, ορθογραφίες.

Έλα, στου χρόνου,
την και­νούρ­για τη ρωγμή,
ραγί­ζει η νύχτα,
σπέρ­νει μάγια το φεγγάρι,
στη νοσταλ­γία είσαι αιτία,
στο κρα­σί η αφορμή,
έλα, να πιάσουμε
της λύρας το δοξάρι.

Σημα­δε­μέ­νη η πρώ­τη γνώση,
ένα βλέμμα,
ποια πεπρωμένα,
του ονεί­ρου άγγι­χτη αρετή,
ο χρό­νος άλλαξε,
πεντά­γραμ­μα και θέμα,
τρεις συλ­λα­βές η αγάπη,
μα δεν ήταν αρκετή.

Ανά­βουν, τα καλά κρυμμένα,
τα μεσάνυχτα,
από­ψε είπες,
να ντυ­θού­με φως κι αλήθεια,
κόκ­κι­νος ίλιγγος,
τα μάτια σου ορθάνοιχτα,
πώς να γλιτώσεις
από ψέμα και συνήθεια.

Λένε, πριν μάθεις να πετάς,
ζυγί­ζει η σκέψη
έρω­τα, θάνατο,
σκου­ριά, κι επιστροφή
κι αν, απ’ τον πόθο,
ένας λυγ­μός σού περισσέψει,
περί­με­νέ με,
στην επό­με­νη στροφή.

Αύριο, εν ονό­μα­τι της αγά­πης \ Ζωή Δικταίου
Κέρ­κυ­ρα, 29 Δεκέμ­βρη 2022


facebook logo click

Ζωή Δικταίου FaceBook

Γεν­νή­θη­κα στην Κρή­τη το 1962. Στο Τζερ­μιά­δων μεγά­λω­σα, εκεί έμα­θα και τα πρώ­τα γράμ­μα­τα. Δεν έγι­να δασκά­λα όπως ονει­ρευό­μουν. Με κέρ­δι­σε η Του­ρι­στι­κή Εκπαί­δευ­ση. Ζω στην Κέρκυρα.

Πιστεύω στην αγά­πη. Με γοη­τεύ­ουν φεγ­γά­ρια, για­σε­μιά, κιτρι­νι­σμέ­να χαρ­τά­κια της θύμη­σης, όσο και οι ξεφτι­σμέ­νες δαντέ­λες του παλιού και­ρού. Και­νού­ρια ανά­γνω­ση πάντα η βρο­χή. Όχη­μα μαγεί­ας οι λέξεις. Δεν ανα­ρω­τιέ­μαι πια για­τί γρά­φω. Όπως ανα­πνέω, μιλάω, ονει­ρεύ­ο­μαι, συμ­φι­λιώ­νο­μαι με τη ζωή και τον θάνα­το, έτσι και η ανά­γκη μου να γρά­φω. Ακου­μπώ στο παρελ­θόν, όμως η λέξη που με καθο­ρί­ζει είναι το «Αύριο». Με το μολύ­βι του έρω­τα σπα­σμέ­νο στο χέρι και την προ­ο­πτι­κή του ονεί­ρου στ‘ ανοι­κτά της ψυχής, αύριο, ακρι­βή η άνθη­ση της άνοι­ξης μέσα στην αλή­θεια του φθι­νο­πώ­ρου. Στί­χοι μου έχουν μελο­ποι­η­θεί από τον Γιάν­νη Νικο­λά­ου, τον Νίκο Ανδρου­λά­κη, τον Γιώρ­γη Κοντο­γιάν­νη και τον Αλέ­ξαν­δρο Χατζηνικολιδάκη.

Εργο­γρα­φία …

Ιστο­ρί­ες για φεγ­γά­ρια, παι­δι­κή λογο­τε­χνία Αύριο, νυχτώ­νει φθι­νό­πω­ρο (μυθι­στό­ρη­μα) Μια κούρ­σα για τη Χαρι­γέ­νεια (μυθι­στό­ρη­μα) Οι άλλες ν’ απλώ­νουν ρού­χα κι εσύ τρια­ντά­φυλ­λα, (διη­γή­μα­τα)

Αύριο, στά­χυα οι λέξεις (ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή) Αθι­βο­λή γαρύ­φαλ­λο και θύμη­ση κανέλ­λα (διη­γή­μα­τα) Λασί­θι, Τόπος Μέγας (αφή­γη­μα) κά, με συμ­με­το­χές στις ποι­η­τι­κές ανθο­λο­γί­ες “Μονό­λο­γοι”,  “Γράμ­μα­τα της ποί­η­σης”. Αισθά­νο­μαι πως η Χαρού­λα Βερί­γου έμει­νε για πάντα στην Κρή­τη, να γοη­τεύ­ε­ται από τη μνή­μη της Όστριας και την περη­φά­νια του τόπου… Στην Κέρ­κυ­ρα, η Ζωή Δικταί­ου κατα­θέ­τει ως δόκι­μη της ποί­η­σης την ευγνω­μο­σύ­νη της στο Ιόνιο Φως.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο