Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τριάντα οκτώ παιδιά της χορωδίας ΕΛΣ εγκλωβίστηκαν για μιάμιση ώρα σε ασανσέρ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Η εξω­τε­ρι­κή εικό­να της αρμο­νί­ας του Ιδρύ­μα­τος Νιάρ­χου δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει όσα έζη­σαν το βρά­δυ της Κυρια­κής 38 παι­διά από την Παι­δι­κή Χορω­δία της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής που πήγαι­ναν να εμφα­νι­στούν στην παρά­στα­ση Τόσκα του Τζά­κο­μο Που­τσί­νι. Τα παι­διά εγκλω­βί­στη­καν στο ασαν­σέρ που οδη­γεί από τα καμα­ρί­νια στη σκη­νή και στη μιά­μι­ση ώρα που διήρ­κη­σε  ο εγκλω­βι­σμός τους έζη­σαν σκη­νές κινη­μα­το­γρα­φι­κές. Παι­διά που τα κυρί­ευ­σε ο φόβος και ο πανι­κός και γονείς σε κατά­στα­ση πανι­κού μιας και όσο περ­νού­σε η ώρα έβλε­παν πλή­ρη ανορ­γα­νω­σιά και έλλει­ψη σχε­δί­ου από τη μεριά του ιδρύ­μα­τος, με απο­τέ­λε­σμα οι ίδιοι να καλέ­σουν την Πυρο­σβε­στι­κή πολύ μετά από τον εγκλω­βι­σμός των παιδιών.

Με ανα­κοί­νω­σή της, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή (ΕΛΣ) ενη­με­ρώ­νει ότι την Κυρια­κή 28 Ιανουα­ρί­ου, περί­που στις 20:30, 38 μέλη της Παι­δι­κής Χορω­δί­ας της ΕΛΣ μαζί με τη διευ­θύ­ντρια της Παι­δι­κής Χορω­δί­ας, Κων­στα­ντί­να Πιτσιά­κου, καθώς και επτά μέλη της χορω­δί­ας της ΕΛΣ, εγκλω­βί­στη­καν στο ασαν­σέρ (χωρη­τι­κό­τη­τας 46 ατό­μων και βάρους 3.500 κιλών), το οποίο οδη­γεί από τον 3ο όρο­φο των καμα­ρι­νιών στη σκηνή.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της ΕΛΣ, ο απε­γκλω­βι­σμός επε­τεύ­χθη μετά από περί­που μία ώρα και δεκα­πέ­ντε λεπτά. Τρία από τα παι­διά της Παι­δι­κής Χορω­δί­ας μετα­φέρ­θη­καν για προ­λη­πτι­κούς λόγους στο νοσο­κο­μείο, όπου τους παρα­σχέ­θη­καν οι πρώ­τες βοή­θειες, ενώ όλοι όσοι εγκλω­βί­στη­καν στο ασαν­σέρ είναι καλά στην υγεία τους.

«Σύμ­φω­να με τον νόμο 3785/2009 σαφώς προ­βλέ­πε­ται ότι η ευθύ­νη για τη συντή­ρη­ση και λει­τουρ­γία των κτη­ρια­κών και μηχα­νι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων του Κέντρου Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των εγκα­τα­στά­σε­ων της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής) ανή­κει εξ ολο­κλή­ρου στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και στους ανα­δό­χους της, και όχι στην ΕΛΣ» επι­ση­μαί­νε­ται στην ανακοίνωση.

Η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή έχει προ­χω­ρή­σει σε όλες τις ενέρ­γειες για τη δια­λεύ­καν­ση του περι­στα­τι­κού και επι­φυ­λάσ­σε­ται για τις επό­με­νες νόμι­μες ενέρ­γειές της

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο