Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τριακόσιες δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή του «Μαγικού αυλού»

Στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής της πολι­τι­κής, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή προ­σφέ­ρει 300 δωρε­άν θέσεις σε ανέρ­γους, στη γενι­κή δοκι­μή του «Μαγι­κού αυλού», την Παρα­σκευή 30 Μαρ­τί­ου, στις 19.00, στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της ΕΛΣ, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

Ο πιο επι­τυ­χη­μέ­νος και πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νος «Μαγι­κός αυλός» της επο­χής μας έρχε­ται για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα από την Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή. Η πολυ­τα­ξι­δε­μέ­νη παρα­γω­γή της Κωμι­κής Όπε­ρας του Βερο­λί­νου, στην οποία το animation συνο­μι­λεί με το ζωντα­νό θέα­μα, θα παρου­σια­στεί από τις 31 Μαρ­τί­ου και για 12 παρα­στά­σεις, σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Ζωής Τσό­κα­νου και Γιώρ­γου Μπαλατσινού.

Ο «Μαγι­κός αυλός», σε σκη­νο­θε­σία του Μπάρ­ρη Κόσκυ, καλ­λι­τε­χνι­κού διευ­θυ­ντή της Κωμι­κής Όπε­ρας του Βερο­λί­νου και της Σού­ζαν Αντρά­ντε, της βρε­τα­νι­κής θεα­τρι­κής ομά­δας «1927», έχει μαγέ­ψει εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες θεα­τές σε όλο τον κόσμο, αφε­νός με τη φαντα­σία της παρα­γω­γής, αφε­τέ­ρου με την ακρί­βεια με την οποία εκτε­λεί­ται από τους καλ­λι­τέ­χνες η «χορευ­τι­κή» σκη­νο­θε­σία, στην οποία η αισθη­τι­κή του καμπα­ρέ, του μιού­ζικ χολ και των θεα­μά­των της επο­χής της Δημο­κρα­τί­ας της Βαϊ­μά­ρης συνα­ντά το βρε­τα­νι­κό χιού­μορ και την όπερα.

Η δια­νο­μή των δωρε­άν εισι­τη­ρί­ων για τη γενι­κή δοκι­μή ‑με την επί­δει­ξη δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας και δελ­τί­ου ταυ­τό­τη­τας- θα γίνει στο εκδο­τή­ριο της Ticket Services (Πανε­πι­στη­μί­ου 39, εντός Στο­άς Πεσμα­ζό­γλου), την Πέμ­πτη 29 Μαρ­τί­ου από τις 12.00 έως τις 15.00. Σημειώ­νε­ται ότι ο κάθε κάτο­χος δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας μπο­ρεί να πάρει έως και δύο εισι­τή­ρια. Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 2130885700.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο