Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τριακόσιες δωρεάν θέσεις σε ανέργους προσφέρει η ΕΛΣ στη γενική δοκιμή της «Υπνοβάτιδος»

Τρια­κό­σιες δωρε­άν θέσεις σε ανέρ­γους προ­σφέ­ρει η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή, στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής της, στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Βιν­τσέν­τζο Μπελ­λί­νι «Η υπνο­βά­τις», την Πέμ­πτη 10 Οκτω­βρί­ου, στις 19:00, στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της ΕΛΣ, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

Με στό­χο να προ­σφέ­ρει σε όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρους συμπο­λί­τες μας την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν παρα­στά­σεις της, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή διευ­ρύ­νει την κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή της και συνε­χί­ζει την προ­σφο­ρά δωρε­άν θέσε­ων για ανέρ­γους σε γενι­κές δοκι­μές των παρα­γω­γών της στις νέες εγκα­τα­στά­σεις της στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

Μία από τις δημο­φι­λέ­στε­ρες όπε­ρες του Μπελ­λί­νι, η «Υπνο­βά­τις», επι­στρέ­φει στην Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή μετά από σχε­δόν 50 χρό­νια και ανοί­γει τη σεζόν 2019/20 με μία παρα­γω­γή υψη­λής αισθη­τι­κής, σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Φιλίπ Ωγκέν και σκη­νο­θε­σία Μάρ­κο Αρτού­ρο Μαρέλ­λι. Πρό­κει­ται για μία ιστο­ρι­κή συμπα­ρα­γω­γή της Κρα­τι­κής Όπε­ρας της Βιέν­νης και της Βασι­λι­κής Όπε­ρας του Λον­δί­νου, η οποία θεω­ρεί­ται μία από τις πιο ενδια­φέ­ρου­σες ανα­γνώ­σεις πάνω στο αρι­στούρ­γη­μα του Μπελ­λί­νι και έχει παρου­σια­στεί, μετά τη Βιέν­νη και το Λον­δί­νο, στο Παρί­σι και τη Βαρ­κε­λώ­νη. Η παρα­γω­γή υλο­ποιεί­ται με τη στή­ρι­ξη της δωρε­άς του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΙΣΝ) για την ενί­σχυ­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής εξω­στρέ­φειας της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής.

Η δια­νο­μή των δωρε­άν θέσε­ων για τη γενι­κή δοκι­μή ‑με την επί­δει­ξη δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας και δελ­τί­ου ταυ­τό­τη­τας- θα γίνει στο εκδο­τή­ριο της Ticket Services (Πανε­πι­στη­μί­ου 39, εντός Στο­άς Πεσμα­ζό­γλου), την Τετάρ­τη 9 Οκτω­βρί­ου, από τις 12:00 έως τις 17:00. Σημειώ­νε­ται, ότι ο κάθε κάτο­χος δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας μπο­ρεί να πάρει έως και δύο θέσεις για τη γενι­κή δοκι­μή. Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 2130885700.

atexnos banner 753x200

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο