Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τριαντάφυλλος Γεροζήσης: «Πρόσωπα, Μνήμες, Γεγονότα» (Σύγχρονη Εποχή)

Ο αυτο­τε­λής τρί­τος τόμος του Πρό­σω­πα, Μνή­μες, Γεγο­νό­τα είναι το κύκνειο άσμα του Τρια­ντά­φυλ­λου Γερο­ζή­ση, το οποίο ολο­κλή­ρω­σε λίγες μόλις μέρες πριν το θάνα­τό του. Απο­τε­λεί συνέ­χεια των δύο προη­γού­με­νων με τον ίδιο τίτλο τόμων του, που κυκλο­φό­ρη­σαν πρό­σφα­τα από τη Σύγ­χρο­νη Επο­χή. Μέσα από την αφή­γη­ση των προ­σω­πι­κών του εμπει­ριών, περι­γρά­φει με ζωντα­νό τρό­πο τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τώ­πι­ζε, σε κάθε πλευ­ρά της ζωής της, η ανυ­πό­τα­κτη γενιά της  ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης. Σε προ­σω­πι­κό επί­πε­δο, περι­γρά­φει επί­σης το πώς τελι­κά κατά­φε­ρε να σπου­δά­σει και να απο­κτή­σει διδα­κτο­ρι­κό δίπλω­μα, να γίνει επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της στην Επι­στη­μο­νι­κή Υπη­ρε­σία της Βου­λής και καθη­γη­τής Συνταγ­μα­τι­κού Δικαί­ου στη Σχο­λή Ευελπίδων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Τ. Γερο­ζή­σης γεν­νή­θη­κε το 1934 στη Λάρι­σα. Νεα­ρός ΕΠΟ­Νί­της, κατα­τά­χτη­κε στο ΔΣΕ το 1949. Τελεί­ω­σε τη Νυχτε­ρι­νή Εμπο­ρι­κή Λάρι­σας το 1964. Απέ­κτη­σε το πτυ­χίο του Οικο­νο­μι­κού Τμή­μα­τος του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθή­νας (ΑΣΟΕΕ), το πτυ­χίο της Νομι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Δίπλω­μα Προ­κε­χω­ρη­μέ­νων Σπου­δών (DEA) του Πανε­πι­στη­μί­ου ΙΙ της Σορ­βό­νης-Παρι­σιού, Διδα­κτο­ρι­κό Δίπλω­μα (Doctorat d’ Etat) του ίδιου Πανεπιστημίου.

Διε­τέ­λε­σε επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της της Επι­στη­μο­νι­κής Υπη­ρε­σί­ας της Βου­λής. Στην περί­ο­δο 1993–1999 δίδα­ξε Συνταγ­μα­τι­κό Δίκαιο στη Στρα­τιω­τι­κή Σχο­λή Ευελπίδων.

«Έφυ­γε» από τη ζωή το 2018, στην Aθήνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο