Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ — ΚΥΠΡΟΥ — ΑΙΓΥΠΤΟΥ: Η Τουρκία να κρατήσει «εποικοδομητική στάση» για να προχωρήσουν οι διευθετήσεις στην περιοχή 

Μήνυ­μα προς την Άγκυ­ρα για «παύ­ση των προ­κλη­τι­κών ενερ­γειών» στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και το Αιγαίο, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν απρό­σκο­πτα τα παζά­ρια και οι διευ­θε­τή­σεις στην περιο­χή που δια­σφα­λί­ζουν τη συνο­χή του ευρω­α­τλα­ντι­κού στρα­το­πέ­δου, έστει­λαν σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ο πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου Αμπ­ντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο πρό­ε­δρος της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας Νικ. Ανα­στα­σιά­δης, κατά την τρι­με­ρή Σύνο­δο Κορυ­φής Ελλά­δας — Κύπρου — Αιγύπτου.

Στην ατζέ­ντα της τρι­με­ρούς βρέ­θη­καν οι εξε­λί­ξεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, το Κυπρια­κό, οι εξε­λί­ξεις στη Λιβύη, ενό­ψει των εκλο­γών της 24ης Δεκέμ­βρη, η Συρία και ο Λίβανος.

«Οι θέσεις μας ταυ­τί­ζο­νται στην κατα­δί­κη της προ­κλη­τι­κής πρα­κτι­κής και της επι­θε­τι­κής ρητο­ρι­κής της Τουρ­κί­ας», ανέ­φε­ρε ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, λέγο­ντας ότι «δυστυ­χώς η ηγε­σία της Άγκυ­ρας δεί­χνει να μην αντι­λαμ­βά­νε­ται τα μηνύ­μα­τα των και­ρών. Οι βλέ­ψεις της Τουρ­κί­ας συνι­στούν απει­λή για την ειρή­νη στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Δεν προ­οιω­νί­ζο­νται εποι­κο­δο­μη­τι­κή στά­ση για την επί­λυ­ση του Κυπρια­κού. Μονα­δι­κός δρό­μος προ­ό­δου είναι οι δεσμευ­τι­κές απο­φά­σεις του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ».

Και ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης συνέ­χι­σε λέγο­ντας πως «η Ελλά­δα δηλώ­νει τις προ­θέ­σεις της με τις πρά­ξεις της. Υπο­γρά­φει συμ­φω­νί­ες συνερ­γα­σί­ας πάντα υπό το φως του Διε­θνούς Δικαί­ου. Και οι τρεις μας χώρες έχουν απο­δεί­ξει την προ­σή­λω­ση στη διε­θνή νομι­μό­τη­τα. Δεί­ξα­με το δρό­μο για την οικο­δό­μη­ση σχέ­σε­ων συνερ­γα­σί­ας και καλής γει­το­νί­ας μακριά από λογι­κές επι­βο­λής μονο­με­ρούς αυθαι­ρε­σί­ας, απει­λών πολέ­μου, πρα­κτι­κών που σίγου­ρα δεν ανή­κουν στον 21ο αιώνα».

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στην Κοι­νή Δια­κή­ρυ­ξη, που υιο­θέ­τη­σαν οι Μητσο­τά­κης — Σίσι — Ανα­στα­σιά­δης, ανα­φέ­ρουν ξεκά­θα­ρα ότι «ζητή­σα­με από την Τουρ­κία να απέ­χει, με συνέ­πεια και ειλι­κρί­νεια, από προ­κλή­σεις και μονο­με­ρείς ενέρ­γειες που παρα­βιά­ζουν το Διε­θνές Δίκαιο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της παρε­νό­χλη­σης ερευ­νη­τι­κών σκα­φών έγκυ­ρα αδειο­δο­τη­μέ­νων από την Ελλά­δα ή την Κύπρο, συμ­βάλ­λο­ντας έτσι σε δημιουρ­γία συν­θη­κών ευνοϊ­κών για διά­λο­γο. Υπο­γραμ­μί­σα­με ότι παρα­γω­γι­κός διά­λο­γος προ­σα­να­το­λι­σμέ­νος σε απο­τε­λέ­σμα­τα δεν μπο­ρεί να διε­ξα­χθεί σε ένα επι­θε­τι­κό περι­βάλ­λον ή υπό την απει­λή χρή­σης βίας».

Στο επίκεντρο η ενεργειακή διασύνδεση και άλλες μπίζνες

Στην Κοι­νή Δια­κή­ρυ­ξη οι τρεις χαι­ρε­τί­ζουν την υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας για τη δημιουρ­γία τρι­με­ρούς δια­σύν­δε­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας μετα­ξύ των δικτύ­ων Αιγύ­πτου, Κύπρου και Ελλά­δας, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «το σχέ­διο αυτό ενι­σχύ­ει την οικο­νο­μι­κή συνερ­γα­σία μας και την ασφά­λεια ενερ­γεια­κού εφο­δια­σμού, όχι μόνο των εμπλε­κό­με­νων χωρών, αλλά και της Ευρώ­πης, καθώς θα δημιουρ­γή­σει δίαυ­λο μετα­φο­ράς σημα­ντι­κών ποσο­τή­των ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από και προς την Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο».

Ο Αιγύ­πτιος πρό­ε­δρος ανέ­φε­ρε ότι «πρό­θε­σή μας είναι να ενι­σχύ­σου­με τη συνερ­γα­σία μας στον τομέα της Ενέρ­γειας και επι­ση­μαί­νω τη σημα­σία της υπο­γρα­φής σήμε­ρα του μνη­μο­νί­ου συνερ­γα­σί­ας της τρι­με­ρούς ηλε­κτρι­κής δια­σύν­δε­σης. Θεω­ρού­με αυτό το ως προ­οί­μιο της γενι­κό­τε­ρης ηλε­κτρι­κής δια­σύν­δε­σης με την Ευρώ­πη. Μεγά­λο σχέ­διό μας είναι η ίδρυ­ση του φόρουμ φυσι­κού αερί­ου της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου για την αξιο­ποί­η­ση των κοι­τα­σμά­των υδρο­γο­ναν­θρά­κων όλων των χωρών με σεβα­σμό στο Διε­θνές Δίκαιο» είπε.

Στο Κοι­νό Ανα­κοι­νω­θέν οι τρεις εκφρά­ζουν επί­σης την επι­θυ­μία τους για ενί­σχυ­ση της μετα­ξύ τους συνερ­γα­σί­ας «μέσω μιας σει­ράς συμ­φω­νιών για την εξε­ρεύ­νη­ση και μετα­φο­ρά φυσι­κού αερί­ου — παρα­μέ­νου­με πεπει­σμέ­νοι πως η ανα­κά­λυ­ψη απο­θε­μά­των υδρο­γο­ναν­θρά­κων μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει ως κατα­λύ­της για την περι­φε­ρεια­κή στα­θε­ρό­τη­τα και ευη­με­ρία».

Το βλέμμα στραμμένο σε Συρία, Λιβύη, αλλά και Αιθιοπία

Στην ατζέ­ντα της τρι­με­ρούς βρέ­θη­καν και οι εξε­λί­ξεις σε Λιβύη, Συρία, Παλαι­στί­νη και Λίβα­νο, με τους Μητσο­τά­κη, Σίσι και Ανα­στα­σιά­δη να επα­να­λαμ­βά­νουν την πρό­θε­σή τους να εμπλα­κούν ενερ­γά στις διερ­γα­σί­ες για την προ­ώ­θη­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχεδιασμών.

Ενδει­κτι­κό των προ­θέ­σε­ων, αλλά και των κιν­δύ­νων είναι επί­σης το γεγο­νός ότι στην Κοι­νή Δια­κή­ρυ­ξη γίνε­ται ανα­φο­ρά στο Μεγά­λο Αιθιο­πι­κό Φράγ­μα της Ανα­γέν­νη­σης (GERD) και επι­ση­μαί­νε­ται μετα­ξύ άλλων ότι «ανα­γνω­ρί­σα­με την υπαρ­ξια­κή απει­λή που θα μπο­ρού­σε να απο­τε­λέ­σει το GERD για την Αίγυ­πτο, εάν πλη­ρω­θεί και λει­τουρ­γή­σει μονο­με­ρώς και ενθαρ­ρύ­νου­με την Αιθιο­πία να δια­πραγ­μα­τευ­θεί με καλή πίστη για να ολο­κλη­ρω­θεί εγκαί­ρως μια νομι­κά δεσμευ­τι­κή συμ­φω­νία για τους κανό­νες και τις κατευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές πλή­ρω­σης και λει­τουρ­γί­ας του GERD». Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η κατα­σκευή του GERD έχει απο­τε­λέ­σει σημείο τρι­βής στο Κέρας της Αφρι­κής, με άμε­ση εμπλο­κή της Κίνας, κάτι που σημα­το­δο­τεί το ενδε­χό­με­νο μεγα­λύ­τε­ρης εμπλο­κής της χώρας στις αντι­θέ­σεις που μαί­νο­νται στην περιοχή…

«Εχθρική» χαρακτηρίζει την κοινή δήλωση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου

«Νέα έκφρα­ση των εχθρι­κών πολι­τι­κών Ελλήνων/Ελληνοκυπρίων απέ­να­ντι στην Τουρ­κία και την Τουρ­κι­κή Δημο­κρα­τία της Βόρειας Κύπρου» χαρα­κτη­ρί­ζει το τουρ­κι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών την κοι­νή δήλω­ση Ελλά­δας, Κύπρου και Αιγύ­πτου, μετά την τρι­με­ρή σύνο­δο κορυ­φής που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στην Αθήνα.

Σε σχε­τι­κή του ανα­κοί­νω­ση, ανα­φέ­ρει ότι η συνυ­πο­γρα­φή της δήλω­σης από την Αίγυ­πτο «είναι ένδει­ξη ότι η αιγυ­πτια­κή διοί­κη­ση δεν αντι­λαμ­βά­νε­ται ακό­μη με ποιον πραγ­μα­τι­κά μπο­ρεί να συνερ­γα­στεί στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο» και προ­σθέ­τει ότι «έχου­με δεί­ξει σε φίλους και εχθρούς ότι καμία πρω­το­βου­λία στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο χωρίς τη συμ­με­το­χή της Τουρ­κί­ας και της ΤΔΒΚ δεν μπο­ρεί να είναι επιτυχής».

Το τουρ­κι­κό ΥΠΕΞ ισχυ­ρί­ζε­ται ότι τα ενερ­γεια­κά έργα στην περιο­χή «δεν πρέ­πει να αγνο­ούν τα δικαιώ­μα­τα και τα συμ­φέ­ρο­ντα της Τουρ­κί­ας και των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων και πρέ­πει να είναι χωρίς απο­κλει­σμούς», ενώ απο­δί­δει την έντα­ση στην περιο­χή στις «μαξι­μα­λι­στι­κές και παρά­νο­μες αξιώ­σεις του ελληνικού/ελληνοκυπριακού δίδυ­μου για τα θαλάσ­σια σύνο­ρα και το γεγο­νός ότι αγνο­ού­νται οι Τουρ­κο­κύ­πριοι», υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «η απα­ραί­τη­τη απά­ντη­ση δόθη­κε στις προ­σπά­θειες αυτών των δύο να παρα­βιά­σουν την υφα­λο­κρη­πί­δα μας για να προ­κα­λέ­σουν έντα­ση στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Θα συνε­χί­σου­με να προ­στα­τεύ­ου­με απο­φα­σι­στι­κά τόσο τα δικά μας δικαιώ­μα­τα όσο και τα δικαιώ­μα­τα των Τουρκοκυπρίων.»

Ταυ­τό­χρο­να, το τουρ­κι­κό ΥΠΕξ επα­να­λαμ­βά­νει τη θέση του ότι «μια νέα δια­δι­κα­σία δια­πραγ­μά­τευ­σης» για το Κυπρια­κό δεν μπο­ρεί να ξεκι­νή­σει «πριν κατα­χω­ρη­θεί η κυριαρ­χι­κή ισό­τη­τα και το ισό­τι­μο διε­θνές καθε­στώς του τουρ­κο­κυ­πρια­κού λαού», ενώ επι­τί­θε­ται σε Αθή­να και Κάι­ρο για τη στά­ση τους στο θέμα της Λιβύ­ης, λέγο­ντας ότι «είναι ασέ­βεια προς τα συμ­φέ­ρο­ντα και την κυριαρ­χία της Λιβύ­ης, το γεγο­νός ότι αυτές οι χώρες, που οδή­γη­σαν στην απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της χώρας με την υπο­στή­ρι­ξή τους σε ορι­σμέ­νες παρά­νο­μες ομά­δες, στο­χεύ­ουν στο Μνη­μό­νιο Κατα­νό­η­σης που έχου­με υπο­γρά­ψει τώρα με τη νόμι­μη κυβέρνηση».

Πηγή: 902.gr

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο