Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τροπολογία για την ακρίβεια: Άξιος συνεχιστής των «καλαθιών καπαμά»…

Ψηφί­στη­κε χτες στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής η απα­ρά­δε­κτη τρο­πο­λο­γία του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης για τη δήθεν αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας, με την οποία η κυβέρ­νη­ση εντεί­νει την απρο­κά­λυ­πτη κοροϊ­δία σε βάρος του λαού.

Η τρο­πο­λο­γία συνο­πτι­κά προ­βλέ­πει πρώ­τον τη …φοβε­ρή υπο­χρέ­ω­ση των σού­περ μάρ­κετ να ανα­κοι­νώ­νουν κάθε νέο τιμο­κα­τά­λο­γο με αυξή­σεις που θα τους υπο­βά­λει οποιοσ­δή­πο­τε προ­μη­θευ­τής κατα­να­λω­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων «που είναι απα­ραί­τη­τα για την αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση ή παρου­σιά­ζουν υψη­λή ζήτηση».

Δεύ­τε­ρον, οι επι­χει­ρή­σεις παρα­γω­γής ή χον­δρι­κής εμπο­ρί­ας κατα­να­λω­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων μπο­ρούν να συμ­με­τέ­χουν στην πρω­το­βου­λία «Μόνι­μη Μεί­ω­ση Τιμής» και να δεσμευ­θούν ότι του­λά­χι­στον για έξι μήνες θα κρα­τή­σουν μειω­μέ­νη την τιμή κάποιου προ­ϊ­ό­ντος του­λά­χι­στον κατά 5% σε σχέ­ση με τα επί­πε­δα προ της 19ης Σεπτεμ­βρί­ου 2023. Τα σού­περ μάρ­κετ υπο­χρε­ού­νται να δια­τη­ρούν ειδι­κή σήμαν­ση στο ράφι.

Τρί­τον, τα σού­περ μάρ­κετ θα πρέ­πει να γνω­στο­ποιούν στο υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης λια­νι­κές τιμές πώλη­σης οπω­ρο­κη­πευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα, προ­κει­μέ­νου το υπουρ­γείο να τις κοι­νο­ποιεί στους κατα­να­λω­τές στο «e‑katanalotis».

Η τρο­πο­λο­γία υπερ­ψη­φί­στη­κε από τους κυβερ­νη­τι­κούς βου­λευ­τές. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελ. Λύση και το φασι­στι­κό μόρ­φω­μα των «Σπαρ­τια­τών» ψήφι­σαν παρών, ενώ «ΝΙΚΗ» και Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας κατα­ψή­φι­σαν. Στη διάρ­κεια της συζή­τη­σης της τρο­πο­λο­γί­ας στην Ολο­μέ­λεια όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα προ­σπά­θη­σαν να απο­κρύ­ψουν τις αιτί­ες της ακρί­βειας. Οι μεν της ΝΔ έκα­ναν λόγο ως συνή­θως για απο­κλει­στι­κά εισα­γό­με­νη ακρί­βεια, οι υπό­λοι­ποι την απέ­δω­σαν στην «ανι­κα­νό­τη­τα Μητσοτάκη».

Πάλη για αυξήσεις σε μισθούς — συντάξεις, κατάργηση των έμμεσων φόρων

«Τρο­μο­κρα­τή­σα­τε την ακρί­βεια. Εχει φοβη­θεί. Δηλα­δή με το ότι θα ανα­γρά­φο­νται οι τιμές των οπω­ρο­κη­πευ­τι­κών στο e‑καταναλωτής τι θα αλλά­ξει; Σε τι θα βελ­τιώ­σει τη ζωή των κατα­να­λω­τών; Θα τρέ­χει ο άλλος να πάρει την ντο­μά­τα από το ένα σού­περ μάρ­κετ και το αγγού­ρι από το άλλο και την ελιά από το τρί­το για να φτιά­ξει μια σαλά­τα; Δεν αντι­με­τω­πί­ζει τίπο­τα επί της ουσί­ας. Απλώς είναι ο φερε­τζές σε μια προ­σπά­θεια να συγκα­λύ­ψε­τε τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες που σχε­τί­ζο­νται ακρι­βώς με τις πολι­τι­κές που εφαρ­μό­ζο­νται, που έχουν εκτι­νά­ξει την ακρί­βεια», σχο­λί­α­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, κατα­ψη­φί­ζο­ντας την τρο­πο­λο­γία. Υπο­γράμ­μι­σε πως σαφέ­στα­τη απά­ντη­ση στην ακρί­βεια είναι η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για γεν­ναί­ες αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντά­ξεις, πλή­ρη απο­κα­τά­στα­ση των απω­λειών που είχαν οι εργα­ζό­με­νοι και τα υπό­λοι­πα λαϊ­κά στρώ­μα­τα όλα αυτά τα χρό­νια των μνη­μο­νί­ων και όχι μόνο, όπως και κατάρ­γη­ση της έμμε­σης φορολογίας.

Τόνι­σε πως η ακρί­βεια έχει σχέ­ση με την κατρα­κύ­λα του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, αλλά και την απε­λευ­θέ­ρω­ση των αγο­ρών που οδή­γη­σε σε εκτί­να­ξη των τιμών και σε καρ­τέλ, ενώ σημεί­ω­σε πως το 2023 ο μέσος μισθός είναι 1.050 ευρώ και πριν 15 χρό­νια ήταν 1.153 ευρώ, δηλα­δή ήταν μεγα­λύ­τε­ρος κατά 100 ευρώ, τονί­ζο­ντας πως αυτή η κατρα­κύ­λα των μισθών είναι «παι­δί» των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, των κομ­μά­των που πανη­γύ­ρι­ζαν τα προη­γού­με­να χρό­νια για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των αγο­ρών όπως στην Ενέρ­γεια, που έφε­ρε ενερ­γεια­κή φτώχεια.

Σημεί­ω­σε ακό­μα ότι παρά­γο­ντες της ακρί­βειας είναι η επε­κτα­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΚΤ που έδω­σε φτη­νό χρή­μα στους ομί­λους, με απο­τέ­λε­σμα ο πλη­θω­ρι­σμός να κατα­τρώ­ει το λαϊ­κό εισό­δη­μα. Είναι η εξω­στρέ­φεια και οι έμμε­σοι φόροι που εκτι­νάσ­σουν το κόστος δια­βί­ω­σης, αλλά και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί ανταγωνισμοί.

Η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνη­νά­κα, επι­σή­μα­νε ότι η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να εμφα­νί­σει την τρο­πο­λο­γία ως ένα ακό­μα σωσί­βιο προς τον λαό που πνί­γε­ται στην ακρί­βεια. «Ομως για άλλη μια φορά — τόνι­σε — το σωσί­βιό σας είναι τρύ­πιο και η βάρ­κα συνε­χί­ζει να μπά­ζει νερά. Επι­τέ­λους στα­μα­τή­στε να εμπαί­ζε­τε τον λαό, στα­μα­τή­στε τον εμπαιγ­μό απέ­να­ντι στη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια που κυριο­λε­κτι­κά έχει γονα­τί­σει από την ακρί­βεια, που εξα­νε­μί­ζε­ται εισό­δη­μά της. Θα βάλε­τε φρέ­νο τώρα στις ανα­τι­μή­σεις των σού­περ μάρ­κετ που έχουν μπου­κώ­σει κυριο­λε­κτι­κά από τα κέρ­δη, με τις ανα­κοι­νώ­σεις των τιμών και τις γνω­στές λίστες προ­σφο­ρών», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και τόνι­σε πως «όσο παρα­μέ­νουν σε ισχύ ο ΦΠΑ σε είδη πλα­τιάς κατα­νά­λω­σης και οι άλλοι άδι­κοι έμμε­σοι φόροι, οι μεγά­λες αλυ­σί­δες θα τζι­ρά­ρουν απί­θα­να μεγά­λα ποσά και η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια θα μετρά τα “ρέστα της” για να βγά­λει τον μήνα».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο