Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τροπολογία: Μερική στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τους καταδικασμένους χρυσαυγίτες

Φραγ­μό στη συμ­με­το­χή κατα­δι­κα­σθέ­ντων για κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις σε επι­τε­λι­κές θέσεις κομ­μα­τι­κών σχη­μα­τι­σμών, καθώς και στο δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν, βάζει τρο­πο­λο­γία που κατέ­θε­σε στη Βου­λή ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Μάκης Βορί­δης, στο νομο­σχέ­διο «Εκλο­γή Δημο­τι­κών και Περι­φε­ρεια­κών Αρχών». Στην τρο­πο­λο­γία δεν υπάρ­χει ονο­μα­στι­κή ανα­φο­ρά, αλλά είναι σαφές ότι αφο­ρά τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες πρώ­ην βου­λευ­τές και μέλη της Χρυ­σής Αυγής.

Η τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πει τη δια­γρα­φή από τους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, άρα τη στέ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος του εκλέ­γειν, σε όσους κατα­δι­κά­ζο­νται αμε­τά­κλη­τα σε κάθειρ­ξη για τα αδι­κή­μα­τα των κεφα­λαί­ων 1–6 του Δεύ­τε­ρου Βιβλί­ου του Ποι­νι­κού Κώδι­κα (προ­σβο­λές κατά του δημο­κρα­τι­κού πολι­τεύ­μα­τος, εσχά­τη προ­δο­σία, βία κατά εκλο­γέ­ων, προ­σβο­λές κατά της πολι­τεια­κής εξου­σί­ας κ.λπ.) και σε αδι­κή­μα­τα που επι­σεί­ουν την ποι­νή της ισό­βιας κάθειρξης.

Όσοι εμπί­πτουν στις ανω­τέ­ρω περι­πτώ­σεις δεν μπο­ρούν επί­σης να συμ­με­τέ­χουν σε κόμ­μα­τα ως πρό­ε­δροι, γενι­κοί γραμ­μα­τείς, μέλη διοι­κού­σας επι­τρο­πής και νόμι­μοι εκπρό­σω­ποι. Δεν προ­βλέ­πε­ται, πάντως, στέ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος του εκλέ­γε­σθαι σε όσους κατε­βαί­νουν ως απλοί υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές σε άλλα κόμ­μα­τα. Κι’ αυτό, διό­τι το άρθρο 51 του Συντάγ­μα­τος περιο­ρί­ζει το εκλο­γι­κό δικαί­ω­μα όταν υπάρ­χει αμε­τά­κλη­τη ποι­νι­κή κατα­δί­κη, κάτι που δεν ισχύ­ει του­λά­χι­στον προς το παρόν για την περί­πτω­ση της Χρυ­σής Αυγής.

Η στέ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος του εκλέ­γειν και του εκλέ­γε­σθαι σε επι­τε­λι­κή θέση κόμ­μα­τος, ισχύ­ει για όσο διαρ­κεί η επι­βλη­θεί­σα ποινή.

Τέλος, η τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πει την απα­γό­ρευ­ση της ιδιω­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης κομ­μά­των (εκτός από τις τακτι­κές εισφο­ρές μελών) με πρό­σω­πα σε επι­τε­λι­κή θέση ορι­στι­κά κατα­δι­κα­σθέ­ντα, καθώς και της ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κής και υπαί­θριας προ­βο­λής των κομ­μά­των αυτών κατά τις προ­ε­κλο­γι­κές περιόδους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο