Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τροχαίο δυστύχημα με 6 νεκρούς μετανάστες στον Έβρο

Πολύ­νε­κρο τρο­χαίο σημειώ­θη­κε πριν από λίγη ώρα στο 59ο χλμ. στον κόμ­βο της Μάκρης προς Κομο­τη­νή, όταν το αυτο­κί­νη­το Audi station wagon στο οποίο επέ­βαι­ναν 10 μετα­νά­στες μπή­κε με ιλιγ­γιώ­δη ταχύ­τη­τα προς το αντί­θε­το ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας από τη Μάκρη προς Κομο­τη­νή με απο­τέ­λε­σμα να συγκρου­σθεί σφο­δρά με ΙΧ αυτο­κί­νη­το που οδη­γού­σε 45 χρο­νος ο οποί­ος επέ­στρε­φε από την εργα­σία του.

Λόγω της σύγκρου­σης έχα­σαν ακα­ριαία τη ζωή τους τέσ­σε­ρις από τους μετα­νά­στες με τους υπό­λοι­πους επτά και τον οδη­γό του ΙΧ, έναν 46 Έλλη­να, να μετα­φέ­ρο­νται βαρύ­τα­τα τραυ­μα­τι­σμέ­νοι στο νοσο­κο­μείο Αλεξανδρούπολης.

Όπως, όμως, έγι­νε αργό­τε­ρα γνω­στό ο Έλλη­νας οδη­γός δυστυ­χώς κατέ­λη­ξε κατά τη διάρ­κεια χει­ρουρ­γεί­ου στο οποίο υπο­βλή­θη­κε. Ο άτυ­χος άνδρας, ο οποί­ος κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες εργα­ζό­ταν στους μύλους Ουζου­νό­που­λου, επέ­στρε­φε στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη από την Κομοτηνή.

Λίγη ώρα αργό­τε­ρα έγι­νε, μάλι­στα, γνω­στό ότι κατέ­λη­ξε και άλλος ένας από τους βαρία τραυ­μα­τι­σμέ­νους μετα­νά­στες ανε­βά­ζο­ντας σε έξι τον συνο­λι­κό αριθ­μό των νεκρών.

Εκφρά­ζο­νται, δε, φόβοι ότι ο αριθ­μός των θυμά­των μπο­ρεί να αυξη­θεί καθώς από τους οχτώ τραυ­μα­τί­ες που μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο μόλις για δύο εκτι­μούν οι για­τροί ότι δεν κιν­δυ­νεύ­ει η ζωή τους.

Δυο πυρο­σβε­στι­κά από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και τις Σάπες συνέ­δρα­μαν στον απε­γκλω­βι­σμό τους που είναι ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λος αφού από την σφο­δρή σύγκρου­ση δημιουρ­γή­θη­κε μια άμορ­φη μάζα.

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο