Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρωκτικά και κατσαρίδες εκ του υπονόμου ορμώμενα

Ο δήμαρ­χος Κ. Μπα­κο­γιάν­νης, ανι­ψιός του Κυρ. Μητσο­τά­κη και γιος της Ντό­ρος, έχει έναν αντι­δή­μαρ­χο που του λεί­πει το σπί­τι του στην παρα­μυ­θέ­νια λου­τρό­πο­λη και η Άστον Μάρτιν.

Αυτός ο αντι­δή­μαρ­χος έχει έναν αδελ­φό που παντρεύ­τη­κε την κόρη της γνω­στής και μη εξαι­ρε­τέ­ας Άννας Πανα­γιω­τα­ρέα, η οποία είναι σύμ­βου­λος της υπουρ­γού πολι­τι­σμού Λ. Μενδώνη.

Η σύζυ­γος και κόρη ονό­μα­τι Ελέ­νη, σπού­δα­σε με υπο­τρο­φία του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση, του οποί­ου υπεύ­θυ­νη των δημο­σί­ων σχέ­σε­ων ήταν η μαμά Άννα.

Η εν λόγω κόρη και σύζυ­γος του αδελ­φού του αντι­δη­μάρ­χου, αφού έκα­νε το «αγρο­τι­κό» της στο ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο της ΝΔ, διο­ρί­στη­κε από τον θείο του δημάρ­χου και πρω­θυ­πουρ­γό στην Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα με μισθό μόλις 11.000…

Και μη το σκα­λί­ζου­με παρα­κά­τω για­τί θα το ξημε­ρώ­σου­με και δε θα τελειώ­σου­με με τους δεσμούς αίμα­τος και… χρή­μα­τος των τρω­κτι­κών του τόπου

Όσοι νιώ­θε­τε εμε­τί­λα εκφρα­στεί­τε ελεύθερα….

(Αν νομί­ζε­τε ότι αυτές οι περι­πτώ­σεις είναι εξαί­ρε­ση ή αφο­ρούν ένα μόνο πολι­τι­κό χώρο, να κάνρ­τε παρέα με στρου­θο­κά­μη­λους. Τα τρω­κτι­κά ευδο­κι­μούν στο παρόν πολι­τι­κό σύστη­μα για να εξυ­πη­ρε­τούν μια κάστα λίγων, τα άλλα τρω­κτι­κά του παρα­γό­με­νου πλού­του του λαού. Για να απαλ­λα­γού­με από τα τρω­κτι­κά, ένας τρό­πος υπάρ­χει.  Να κλεί­σου­με τον υπό­νο­μο που τα θρέ­φει. Καπι­τα­λι­σμό τον λένε…)

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο