Τσάρλι Τσάπλιν εναντίον Χένρι Φορντ

Ο Χ. Φορντ δεν είναι ο εφευ­ρέ­της του αυτο­κι­νή­του, είναι όμως αυτός «που έβα­λε τον κόσμο πάνω σε ρόδες» για­τί ήταν αυτός που με τη μαζι­κή παρα­γω­γή έκα­νε το αυτο­κί­νη­το από είδος πολυ­τε­λεί­ας προ­σι­τό στον καθέ­να. Εμπνευ­σμέ­νος από την δια­δι­κα­σία σφα­γής των χοί­ρων, ο Φορντ καθιέ­ρω­σε τη «γραμ­μή παρα­γω­γής», σύμ­φω­να με την οποία ο κάθε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τσάρ­λι Τσά­πλιν ενα­ντί­ον Χέν­ρι Φορντ.