Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσέρνομπιλ: Πλησιάζει επικίνδυνα τον κατεστραμένο πυρηνικό σταθμό η τεράστια φωτιά (ΒΙΝΤΕΟ)

​Η τερά­στια δασι­κή πυρ­κα­γιά στην Ουκρα­νία, που μαί­νε­ται για περισ­σό­τε­ρο από μία εβδο­μά­δα, βρί­σκε­ται πλέ­ον μόλις ένα χιλιό­με­τρο από τον ανε­νερ­γό σταθ­μό πυρη­νι­κής ενέρ­γειας του Τσερ­νό­μπιλ και θέτει ένα κίν­δυ­νο ραδιε­νερ­γού ακτι­νο­βο­λί­ας, προει­δο­ποί­η­σε το ρωσι­κό τμή­μα της Greenpeace, επι­κα­λού­με­νη δορυ­φο­ρι­κές εικόνες.

Η ουκρα­νι­κή υπη­ρε­σία εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων ανέ­φε­ρε ότι συνε­χί­ζει να δίνει μάχη με τις φλό­γες, αλλά δια­βε­βαί­ω­σε ότι η κατά­στα­ση βρί­σκε­ται υπό έλεγχο.

Βίντεο του πρα­κτο­ρεί­ου Reuters έδει­χνε σύν­νε­φα μαύ­ρου καπνού να υψώ­νο­νται στον ουρα­νό και δέντρα τυλιγ­μέ­να στις φλό­γες, με πυρο­σβέ­στες σε ελι­κό­πτε­ρα να προ­σπα­θούν να σβή­σουν τις φλόγες.


Aερο­φω­το­γρα­φί­ες από την ζώνη απο­κλει­σμού μήκους 30 χιλιο­μέ­τρων γύρω από το εργο­στά­σιο του Τσερ­νό­μπιλ, όπου συνέ­βη το χει­ρό­τε­ρο πυρη­νι­κό δυστύ­χη­μα του κόσμου το 1986, έδει­χναν καμέ­νη, μαυ­ρι­σμέ­νη γη και καμέ­νους κορ­μούς δέντρων με φλό­γες να σιγοκαίουν.

Η υπη­ρε­σία αντι­με­τώ­πι­σης εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων ανέ­φε­ρε ότι τα επί­πε­δα ακτι­νο­βο­λί­ας στην ζώνη απο­κλει­σμού δεν είχαν αλλά­ξει και εκεί­να στο κοντι­νό Κίε­βο «δεν ξεπερ­νού­σαν τα φυσι­κά επί­πε­δα συγκεντρώσεων».

Η Greenpeace Russia τόνι­σε ότι η κατά­στα­ση είναι πολύ χει­ρό­τε­ρη από αυτή που πιστεύ­ουν οι ουκρα­νι­κές αρχές και πως οι πυρ­κα­γιές καλύ­πτουν μια περιο­χή χίλιες φορές μεγα­λύ­τε­ρη από αυτή που εκεί­νοι υποστηρίζουν.

Στις 4 Απρι­λί­ου οι ουκρα­νι­κές αρχές τόνι­ζαν πως η πυρ­κα­γιά έκαι­γε μια περιο­χή 20 εκτα­ρί­ων, αλλά η Greenpeace επι­σή­μα­νε πως δορυ­φο­ρι­κές εικό­νες δεί­χνουν πως η πυρ­κα­γιά κάλυ­πτε εκεί­νη τη στιγ­μή μια περιο­χή περί­που 12.000 εκταρίων.

«Σύμ­φω­να με τις δορυ­φο­ρι­κές εικό­νες που τρα­βή­χτη­καν σήμε­ρα, η περιο­χή της μεγα­λύ­τε­ρης πυρ­κα­γιάς έχει φτά­σει τα 34.400 εκτά­ρια», ανέ­φε­ρε η ανε­ξάρ­τη­τη, μη κερ­δο­σκο­πι­κή περι­βαλ­λο­ντι­κή οργά­νω­ση, προ­σθέ­το­ντας ότι μια δεύ­τε­ρη πυρ­κα­γιά, που εκτεί­νε­ται σε 12.600 εκτά­ρια, βρι­σκό­ταν μόλις ένα χιλιό­με­τρο μακριά από το ανε­νερ­γό εργοστάσιο.

Ουκρα­νοί αξιω­μα­τού­χοι δεν απά­ντη­σαν άμε­σα σε αίτη­μα για να σχο­λιά­σουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο Ρασίντ Αλί­μοφ, επι­κε­φα­λής των προ­γραμ­μά­των ενέρ­γειας της ρωσι­κής Greenpeace, δήλω­σε πως οι πυρ­κα­γιές, που ενι­σχύ­ο­νται από τον άνε­μο, μπο­ρεί να δια­σπεί­ρουν ραδιο­νου­κλε­ΐ­δια, που εκπέ­μπουν ακτινοβολία.

«Μια πυρ­κα­γιά που προ­σεγ­γί­ζει μια εγκα­τά­στα­ση πυρη­νι­κής, ή επι­κίν­δυ­νης ακτι­νο­βο­λί­ας απο­τε­λεί πάντα ένα κίν­δυ­νο», είπε ο Αλί­μοφ. «Σε αυτή την περί­πτω­ση, ελπί­ζου­με για μια βρο­χή αύριο».

Ο ταξι­διω­τι­κός πρά­κτο­ρας του Τσερ­νό­μπιλ, Για­ρο­σλάβ Γιε­με­λια­νέν­κο σε ανάρ­τη­σή του στο Facebook, χαρα­κτή­ρι­σε την κατά­στα­ση κρίσιμη.

Όπως είπε, η πυρ­κα­γιά επε­κτεί­νε­ται ταχέ­ως και είχε φτά­σει στην εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νη πόλη Πρί­πιατ, δύο χιλιό­με­τρα από το σημείο όπου βρί­σκε­ται το «πιο ενερ­γό ραδιε­νερ­γό από­βλη­το ολό­κλη­ρης της ζώνης του Τσερ­νό­μπιλ». Κάλε­σε αξιω­μα­τού­χους να προει­δο­ποι­ή­σουν τους ανθρώ­πους για τον κίνδυνο.

Δορυ­φο­ρι­κές εικό­νες που ελή­φθη­σαν από την NASA Worldview και είδε το Reuters έδει­ξαν ότι οι δύο πυρ­κα­γιές είχαν επε­κτα­θεί πολύ μέσα στη ζώνη αποκλεισμού.

Οι πυρ­κα­γιές, οι οποί­ες έρχο­νται μετά από ασυ­νή­θι­στα ξηρό και­ρό, ξεκί­νη­σαν στις 3 Απρι­λί­ου στο δυτι­κό τμή­μα της ζώνης απο­κλει­σμού και εξα­πλώ­θη­καν σε κοντι­νά δάση.

Η αστυ­νο­μία ανέ­φε­ρε ότι εντό­πι­σε έναν κάτοι­κο ηλι­κί­ας 27 ετών, τον οποίο κατη­γο­ρεί ότι σκό­πι­μα ξεκί­νη­σε την πυρκαγιά.

Παρα­μέ­νει ασα­φές αν αυτό το άτο­μο, το οποίο σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ομο­λό­γη­σε ότι ξεκί­νη­σε μια σει­ρά πυρ­κα­γιών «για πλά­κα», φέρει μερι­κή ή ολό­κλη­ρη την ευθύνη.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο