Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσίπρας — Ιερώνυμος κατέληξαν σε συμφωνία για μισθοδοσία κληρικών και εκκλησιαστική περιουσία

Μια συμ­φω­νία «εξορ­θο­λο­γι­σμού» των σχέ­σε­ων κρά­τους και εκκλη­σί­ας, μακριά βέβαια από το υπε­ρώ­ρι­μο αίτη­μα για πλή­ρη δια­χω­ρι­σμό των σχέ­σε­ων κρά­τους και εκκλη­σί­ας ανα­κοί­νω­σαν το βρά­δυ της Τρί­της 6 Νοέμ­βρη ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλ. Τσί­πρας και ο αρχιε­πί­σκο­πος Ιερώ­νυ­μος, μετά τη συνά­ντη­σή τους στο Μέγα­ρο Μαξίμου.

Τα βασι­κά σημεία της συμ­φω­νί­ας αφο­ρούν στη μισθο­δο­σία των κλη­ρι­κών και την αξιο­ποί­η­ση της εκκλη­σια­στι­κής περιου­σί­ας με τη δημιουρ­γία Ταμεί­ου Αξιο­ποί­η­σης Εκκλη­σια­στι­κής Περιου­σί­ας, για το οποίο πολ­λά ζητή­μα­τα μένει να απο­σα­φη­νι­στούν. Η όλη υπό­θε­ση πάντως παρα­πέ­μπει σε «παζά­ρι» με προ­βο­λή τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση και τις αλλα­γές που δρομολογούνται.

Στις δηλώ­σεις τους μετά τη συνά­ντη­ση ο πρω­θυ­πουρ­γός ανέ­γνω­σε επί της ουσί­ας το κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν, σύμ­φω­να με το οποίο οι δύο πλευ­ρές κατέ­λη­ξαν «σε συναι­νε­τι­κές και αμοι­βαία απο­δε­κτές και επω­φε­λείς πρω­το­βου­λί­ες που αφο­ρούν τον εξορ­θο­λο­γι­σμό των σχέ­σε­ών τους». Στό­χος, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην κοι­νή ανα­κοί­νω­ση, είναι «να τεθεί το πλαί­σιο διευ­θέ­τη­σης και επί­λυ­σης ιστο­ρι­κών εκκρε­μο­τή­των, αλλά και να ενι­σχυ­θεί η αυτο­νο­μία της ελλα­δι­κής εκκλη­σί­ας ένα­ντι του ελλη­νι­κού κρά­τους, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την προ­σφο­ρά και τον ιστο­ρι­κό της ρόλο στη γέν­νη­ση και στη δια­μόρ­φω­ση της ταυ­τό­τη­τάς του».

Ο αρχιε­πί­σκο­πος Ιερώ­νυ­μος με τη σει­ρά του ευχα­ρί­στη­σε τον πρω­θυ­πουρ­γό «για τις πρω­το­βου­λί­ες και τις θέσεις σας» και ως συντε­λε­στή «σ’ αυτή την ιστο­ρι­κή στιγ­μή σ’ αυτό το μεγά­λο γεγο­νός που η Εκκλη­σία θα αισθά­νε­ται όχι ότι γίνε­ται πιο πλού­σια, δεν την ενδια­φέ­ρει αυτό, αλλά ότι γίνε­ται πιο λει­τουρ­γι­κή στην πραγ­μα­το­ποί­η­ση των ορα­μά­των που έχει». Σημεί­ω­σε επί­σης ότι «η συμ­φω­νία εκπέ­μπει την πρό­θε­σή μας να πάμε ένα βήμα πιο μπρο­στά σεβό­με­νοι ο ένας τον άλλο», υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «θα προ­χω­ρή­σου­με σε ένα πνεύ­μα αυτο­τέ­λειας και συνεργασίας».

Η συμ­φω­νία ‑που εφό­σον εγκρι­θεί από την ιεραρ­χία θα πάρει τη μορ­φή νομο­θε­τι­κής ρύθ­μι­σης- έχει ως εξής:

 • Το ελλη­νι­κό δημό­σιο ανα­γνω­ρί­ζει ότι μέχρι το 1939, οπό­τε εκδό­θη­κε ο ανα­γκα­στι­κός νόμος 1731/1939, απέ­κτη­σε εκκλη­σια­στι­κή περιου­σία ένα­ντι ανταλ­λάγ­μα­τος που υπο­λεί­πε­ται της αξί­ας της.
 • Το ελλη­νι­κό δημό­σιο ανα­γνω­ρί­ζει ότι ανέ­λα­βε τη μισθο­δο­σία του κλή­ρου, ως με ευρεία έννοια, αντάλ­λαγ­μα για την εκκλη­σια­στι­κή περιου­σία που απέκτησε.
  Το ελλη­νι­κό δημό­σιο και η εκκλη­σία ανα­γνω­ρί­ζουν ότι οι κλη­ρι­κοί δεν θα νοού­νται στο εξής ως δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι και ως εκ τού­του δια­γρά­φο­νται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
 • Το ελλη­νι­κό δημό­σιο δεσμεύ­ε­ται ότι θα κατα­βάλ­λει ετη­σί­ως στην εκκλη­σία με μορ­φή επι­δό­τη­σης ποσό αντί­στοι­χο με το σημε­ρι­νό κόστος μισθο­δο­σί­ας των εν ενερ­γεία ιερέ­ων, το οποίο θα ανα­προ­σαρ­μό­ζε­ται ανά­λο­γα με τις μισθο­λο­γι­κές μετα­βο­λές του ελλη­νι­κού δημοσίου.
 • Η εκκλη­σία ανα­γνω­ρί­ζει ότι μετά τη συμ­φω­νία αυτή παραι­τεί­ται ένα­ντι κάθε άλλης αξί­ω­σης για την εν λόγω εκκλη­σια­στι­κή περιουσία.
 • Η ετή­σια επι­δό­τη­ση θα κατα­βάλ­λε­ται σε ειδι­κό ταμείο της εκκλη­σί­ας και προ­ο­ρί­ζε­ται απο­κλει­στι­κά για τη μισθο­δο­σία των κλη­ρι­κών, με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη της εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος και σχε­τι­κή επο­πτεία των αρμό­διων ελεγ­κτι­κών κρα­τι­κών αρχών.
 • Με τη συμ­φω­νία δια­σφα­λί­ζε­ται ο σημε­ρι­νός αριθ­μός των οργα­νι­κών θέσε­ων κλη­ρι­κών της εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος, καθώς και ο σημε­ρι­νός αριθ­μός των λαϊ­κών υπαλ­λή­λων της εκκλη­σί­ας της Ελλάδος.
 • Πιθα­νή επι­λο­γή της εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος για αύξη­ση του αριθ­μού των κλη­ρι­κών δεν δημιουρ­γεί απαί­τη­ση αύξη­σης του ποσού της ετή­σιας επιδότησης.
 • Το ελλη­νι­κό δημό­σιο και η εκκλη­σία της Ελλά­δος απο­φα­σί­ζουν τη δημιουρ­γία ταμεί­ου Αξιο­ποί­η­σης Εκκλη­σια­στι­κής Περιουσίας.
 • Το ταμείο αυτό θα διοι­κεί­ται από πεντα­με­λές διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο. Δύο μέλη του ταμεί­ου θα διο­ρί­ζο­νται από την εκκλη­σία της Ελλά­δος, δύο μέλη θα διο­ρί­ζο­νται από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, ενώ ένα μέλος θα διο­ρί­ζε­ται από κοινού.
 • Το ταμείο Αξιο­ποί­η­σης Εκκλη­σια­στι­κής Περιου­σί­ας θα ανα­λά­βει τη δια­χεί­ρι­ση και αξιο­ποί­η­ση των από το 1952 και μέχρι σήμε­ρα ήδη αμφι­σβη­τού­με­νων μετα­ξύ ελλη­νι­κού δημο­σί­ου και εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος περιου­σιών, αλλά και κάθε περιου­σια­κού στοι­χεί­ου της εκκλη­σί­ας που εθε­λο­ντι­κά η ίδια θα θελή­σει να παρα­χω­ρή­σει στο εν λόγω ταμείο προς αξιοποίηση.
 • Τα έσο­δα και οι υπο­χρε­ώ­σεις του ΤΑΕΠ επι­με­ρί­ζο­νται κατά ίσο μέρος στο ελλη­νι­κό δημό­σιο και την εκκλη­σία της Ελλάδος.
 • Τα ανά­λο­γα ισχύ­ουν και για τις περιου­σί­ες των επι­μέ­ρους μητρο­πό­λε­ων, ήτοι των αμφι­σβη­τού­με­νων περιου­σιών, αλλά και όσων οι μητρο­πό­λεις εθε­λο­ντι­κά παρα­χω­ρή­σουν στο ΤΑΕΠ.
 • Η ήδη συστα­θεί­σα με τον Ν.4182/2013 εται­ρεία Αξιο­ποί­η­σης Ακί­νη­της Εκκλη­σια­στι­κής Περιου­σί­ας μετα­ξύ ελλη­νι­κού δημο­σί­ου και ιεράς Αρχιε­πι­σκο­πής Αθη­νών εντάσ­σε­ται επί­σης στο ΤΑΕΠ και διοι­κεί­ται με το σημε­ρι­νό κατά νόμο καθεστώς.
 • Οι παρα­πά­νω δεσμεύ­σεις των δύο μερών θα ισχύ­ουν υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση τήρη­σης της συμ­φω­νί­ας στο σύνο­λό της.

Ικανοποίηση από ΝΔ

Με ανα­κοί­νω­σή της η ΝΔ εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή της ικα­νο­ποί­η­σή της «για την καθυ­στε­ρη­μέ­νη υιο­θέ­τη­ση της πάγιας θέσης της από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφο­ρά τις σχέ­σεις Πολι­τεί­ας — Εκκλη­σί­ας». Ανα­φέ­ρει ότι η κυβέρ­νη­σή της από το 2013 είχε σύστή­σει κοι­νή εται­ρεία Κρά­τους-Εκκλη­σί­ας για την αξιο­ποί­η­ση της εκκλη­σια­στι­κής περιου­σί­ας, την υλο­ποί­η­ση της οποί­ας «είχε ματαιώ­σει για ιδε­ο­λη­πτι­κούς λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ». Τέλος, «εύχε­ται η συμ­φω­νία που ανα­κοι­νώ­θη­κε να απο­βεί ουσια­στι­κά επω­φε­λής για την Πολι­τεία και την Εκκλη­σία και να μην εξα­ντλη­θεί σε μια κατ’ επί­φα­ση απο­σύν­δε­ση της μισθο­δο­σί­ας των κλη­ρι­κών από το Κράτος».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο