Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τσίχλα» 5.700 ετών αποκαλύπτει το πρόσωπο μιας προϊστορικής Σκανδιναβής

Επι­στή­μο­νες στη Δανία ανα­κά­λυ­ψαν ανθρώ­πι­νο DNA πάνω σε ένα κομ­μά­τι από ρητί­νη σημύ­δας που χρη­σι­μο­ποιεί­το ως τσί­χλα πριν 5.700 χρό­νια. Χάρη σε αυτό, κατά­φε­ραν να ανα­κτή­σουν όλο το γονι­δί­ω­μα του ανθρώ­που. Είναι η πρώ­τη φορά που ένα πλή­ρες αρχαίο γονι­δί­ω­μα εξά­γε­ται από οτι­δή­πο­τε άλλο εκτός από ανθρώ­πι­να οστά.

Επι­πλέ­ον, χάρη στην ανά­λυ­ση του γονι­διώ­μα­τος οι επι­στή­μο­νες μπό­ρε­σαν να κάνουν διά­φο­ρες βάσι­μες υπο­θέ­σεις για το φύλο και την εμφά­νι­ση του ατό­μου. Επρό­κει­το για μια άγνω­στης ηλι­κί­ας γυναί­κα πιθα­νό­τα­τα με σκού­ρο δέρ­μα, μελα­χρι­νά μαλ­λιά και γαλα­νά μάτια (όχι ακρι­βώς αυτό που περι­μέ­νει κάποιος από μια Σκανδιναβή!).

Ακό­μη, αντλή­θη­καν πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το είδος της δια­τρο­φής της (βρέ­θη­καν ίχνη από πάπια και φου­ντού­κια), καθώς επί­σης διά­φο­ρους παθο­γό­νους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς στο στό­μα της (μετα­ξύ άλλων βρέ­θη­κε στρε­πτό­κοκ­κος που προ­κα­λεί πνευ­μο­νία, αλλά και ο ιός Επστάιν-Μπαρ).

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον μορια­κό ανθρω­πο­λό­γο δρα Χάνες Σρέ­ντερ του Πανε­πι­στη­μί­ου της Κοπεγ­χά­γης, έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό “Nature Communications”, σύμ­φω­να με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο και το BBC. Η «τσί­χλα» με το αρχαίο DNA βρέ­θη­κε σε αρχαιο­λο­γι­κή ανα­σκα­φή στην περιο­χή Σίλτ­χολμ της νήσου Λόλαντ της νότιας Δανί­ας, της μεγα­λύ­τε­ρης και σημα­ντι­κό­τε­ρης σε ευρή­μα­τα μέχρι σήμε­ρα τοπο­θε­σί­ας της Λίθι­νης επο­χής στη χώρα.

Οι επι­στή­μο­νες κατόρ­θω­σαν να εξά­γουν το DNA από τα σημά­δια που τα ανθρώ­πι­να δόντια είχαν αφή­σει πάνω σε ένα κομ­μά­τι καφε-μαύ­ρης ρητί­νης της σημύ­δας, μήκους δύο εκα­το­στών, καθώς τα ίδια τα δόντια δεν βρέ­θη­καν. «Είναι εντυ­πω­σια­κό ότι απο­κτή­σα­με ένα πλή­ρες αρχαίο γονι­δί­ω­μα από οτι­δή­πο­τε άλλο πέρα από οστά», δήλω­σε ο Σρέντερ.

Η γενε­τι­κή ανά­λυ­ση δεί­χνει ότι η γυναί­κα ήταν πιο κοντά γενε­τι­κά στους κυνη­γούς-τρο­φο­συλ­λέ­κτες της βόρειας ηπει­ρω­τι­κής Ευρώ­πης, παρά στους Σκαν­δι­να­βούς εκεί­νης της επο­χής, γι’ αυτό, άλλω­στε, δεν φαί­νε­ται να έμοια­ζε πολύ εξω­τε­ρι­κά με τους τελευ­ταί­ους. Πιθα­νώς ανή­κε σε κάποια ομά­δα μετα­να­στών που είχε μετα­κι­νη­θεί από τη δυτι­κή Ευρώ­πη προς τα βόρεια μετά την υπο­χώ­ρη­ση των παγετώνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο