Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσαβούσογλου: Επίδειξη ισχύος στους Τουρκοκύπριους

Η επί­σκε­ψη του Τούρ­κου υπ. Εξω­τε­ρι­κών ανα­ζω­πυ­ρώ­νει τις αντι­δρά­σεις των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων για τα προ­βλε­πό­με­να από το πρό­σφα­το πρω­τό­κολ­λο οικο­νο­μι­κής συνερ­γα­σί­ας με την Άγκυρα.

Περισ­σό­τε­ρο λάδι στην φωτιά, που άνα­ψε στην τουρ­κο­κυ­πρια­κή κοι­νό­τη­τα η δημο­σιο­ποί­η­ση των προ­νοιών του οικο­νο­μι­κού πρω­το­κόλ­λου Άγκυ­ρας-κατε­χο­μέ­νων, έρι­ξε ο Τούρ­κος Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου, ο οποί­ος βρί­σκε­ται από το Σάβ­βα­το στην κατε­χό­με­νη Κύπρο. Αν και αρχι­κά υπήρ­χε η εκτί­μη­ση πως ο Τούρ­κος Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών θα επι­χει­ρού­σε να λει­τουρ­γή­σει πυρο­σβε­στι­κά και να δια­σκε­δά­σει τις ανη­συ­χί­ες της πλειο­ψη­φί­ας των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων για την πρό­θε­ση της Άγκυ­ρας να επι­βά­λει τη βού­λη­ση της στα εσω­τε­ρι­κά της κοι­νό­τη­τας, ο κ Τσα­βού­σο­γλου επέ­λε­ξε τον δρό­μο της επί­δει­ξης ισχύ­ος προς όλους όσους αντι­δρούν στην διαρ­κώς αυξα­νό­με­νη επιρ­ροή της Τουρ­κί­ας στα κατεχόμενα.

Σε αυτό το πλαί­σιο ο Τούρ­κος ΥΠΕΞ πραγ­μα­το­ποί­η­σε σει­ρά συνα­ντή­σε­ων με τουρ­κι­κές οργα­νώ­σεις, αφή­νο­ντας εκτός του προ­γράμ­μα­τός του επα­φές με τις οργα­νώ­σεις των Τουρ­κο­κύ­πριων για­τρών, δικη­γό­ρων, δασκά­λων και δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων. Μάλι­στα έστει­λε σαφές μήνυ­μα προς τις εν λόγω οργα­νώ­σεις πως η Τουρ­κία «δεν θα επι­τρέ­ψει σε αυτούς που προ­σπα­θούν να δια­τα­ρά­ξουν την ενό­τη­τα», να το πετύχουν.

Διαδηλώσεις για την «παράδοση στην Τουρκία»

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα επι­κρα­τεί στην τουρ­κο­κυ­πρια­κή κοι­νό­τη­τα ανα­βρα­σμός, ο οποί­ος μετα­φρά­στη­κε σε πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας το Σάβ­βα­το, για «ανα­κο­πή της πολι­τι­κής παρά­δο­σης της κυβέρ­νη­σης των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων στην Άγκυ­ρα». Τα περί παρά­δο­σης σχε­τί­ζο­νται με τις πρό­νοιες του πρω­το­κόλ­λου οικο­νο­μι­κής συνερ­γα­σί­ας, οι οποί­ες εν πολ­λοίς μετα­φέ­ρουν τις πρα­κτι­κές δια­κυ­βέρ­νη­σης στην Τουρ­κία στα κατε­χό­με­να. Ενδει­κτι­κά το πρω­τό­κολ­λο προ­νο­εί τον περιο­ρι­σμό στο δικαί­ω­μα της συνά­θροι­σης και δια­δή­λω­σης αλλά και πρό­νοιες που περιο­ρί­ζουν την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης και στον Τύπο. Για την πρό­νοια αυτή την Παρα­σκευή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας των μελών των συντε­χνιών των Τουρ­κο­κύ­πριων δημο­σιο­γρά­φων. Ο Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου θα ανα­χω­ρή­σεις από­ψε για την Τουρ­κία μετά τις συνα­ντή­σεις που θα έχει με τον Τουρ­κο­κύ­πριο ηγέ­τη Ερσίν Τατάρ και τον «πρω­θυ­πουρ­γό» Ουνάλ Ουστέλ.

Πηγή: Deutsche Welle, Λου­κια­νός Λυρίτσας

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο