Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσαβούσογλου: Κάποιοι δεν θέλουν λύση για τα σιτηρά, ώστε να πλήξουν τη Ρωσία

Ορι­σμέ­νες χώρες προ­σπά­θη­σαν να εμπο­δί­σουν την υπο­γρα­φή συμ­φω­νιών για την προ­μή­θεια σιτη­ρών από την Ουκρα­νία, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την κατά­στα­ση για να απο­δυ­να­μώ­σουν τη Ρωσία, ισχυ­ρί­στη­κε την Τετάρ­τη ο Τούρ­κος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Υπάρ­χουν χώρες που θέλουν να συνε­χι­στεί ο πόλε­μος, κι επι­πλέ­ον, ορι­σμέ­νες από αυτές προ­σπά­θη­σαν να απο­τρέ­ψουν τη σύνα­ψη μιας συμ­φω­νί­ας για τα σιτη­ρά. Πιστεύ­ουν ότι όσο περισ­σό­τε­ρο διαρ­κεί ο πόλε­μος, τόσο περισ­σό­τε­ρο θα απο­δυ­να­μώ­νε­ται η Ρωσία», δήλω­σε ο κ. Τσα­βού­σο­γλου στο τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι TM-100.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, η Άγκυ­ρα θα συνε­χί­σει να κατα­βάλ­λει προ­σπά­θειες για την επί­λυ­ση της ουκρα­νι­κής κρί­σης και σε αυτό μπο­ρούν να συμ­βά­λουν οι συμ­φω­νί­ες του Κουαρ­τέ­του στην Κωνσταντινούπολη.

«Εάν λυθεί το πρό­βλη­μα των σιτη­ρών, θα ανοί­ξει ο δρό­μος για κατά­παυ­ση του πυρός. Θα συνε­χί­σου­με τον ενερ­γό μας ρόλο. Στο τέλος, αυτός ο πόλε­μος θα τελειώ­σει στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων και θα κάνου­με ό,τι είναι δυνα­τόν για να επι­στρέ­ψου­με τους αντι­πά­λους πλευ­ρές σε αυτό», είπε ο Τούρ­κος υπουργός.

Με δεδο­μέ­νη τη δήλω­ση αυτή η στά­ση και η επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία της Άγκυ­ρας εγεί­ρει όλο και περισ­σό­τε­ρα ερω­τη­μα­τι­κά για τον ρόλο της.

Στις 22 Ιου­λί­ου, ένα πακέ­το εγγρά­φων υπο­γρά­φη­κε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη για να λυθεί το πρό­βλη­μα της προ­μή­θειας ρωσι­κών και ουκρα­νι­κών τρο­φί­μων και λιπα­σμά­των στις παγκό­σμιες αγο­ρές. Το μνη­μό­νιο μετα­ξύ της Ρωσί­ας και του ΟΗΕ καθο­ρί­ζει ότι ο παγκό­σμιος οργα­νι­σμός συμ­με­τέ­χει στις εργα­σί­ες για την άρση των περιο­ρι­σμών που εμπο­δί­ζουν την εξα­γω­γή ρωσι­κών γεωρ­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων και λιπα­σμά­των. Άλλο έγγρα­φο προ­βλέ­πει τον μηχα­νι­σμό για την εξα­γω­γή σιτη­ρών από τα λιμά­νια της Μαύ­ρης Θάλασ­σας που ελέγ­χο­νται από την Ουκρανία.

Οι συμ­φω­νί­ες μετα­ξύ Ρωσί­ας, Τουρ­κί­ας, Ουκρα­νί­ας και ΟΗΕ συνε­πά­γο­νται τη δημιουρ­γία ενός τετρα­με­ρούς συντο­νι­στι­κού κέντρου, οι εκπρό­σω­ποι του οποί­ου θα επι­θε­ω­ρούν πλοία σιτη­ρών για να απο­τρέ­ψουν το λαθρε­μπό­ριο όπλων και τις προκλήσεις.

Πηγή: TASS / Καθημερινή

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο