Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τσατισμένο» το Λονδίνο με τη διαρροή της συνομιλίας ανώτατων Γερμανών αξιωματικών — Ενδεχόμενο και για νέες διαρροές

«Τερά­στια ντρο­πή και αμη­χα­νία για το Βερο­λί­νο» ανα­φέ­ρει σε άρθρο του σήμε­ρα ο Guardian ανα­φο­ρι­κά με την υπό­θε­ση υπο­κλο­πών από τη Ρωσία απόρ­ρη­των στρα­τιω­τι­κών συνο­μι­λιών αξιω­μα­τι­κών των γερ­μα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων, ενώ η Telegraph στον τίτλο άρθρου ανά­λυ­σης γρά­φει: «Η ελίτ της Γερ­μα­νί­ας τρέ­χει φοβι­σμέ­νη, ενώ ο Πού­τιν σκορ­πί­ζει τον θάνα­το στην Ουκρανία».

Αυτά είναι δύο από τα πιο ενδει­κτι­κά απο­σπά­σμα­τα του βρε­τα­νι­κού Τύπου σήμε­ρα μετά την υπο­κλο­πή συνο­μι­λιών Γερ­μα­νών αξιω­μα­τού­χων από τη Μόσχα. Ο έντο­νος σχο­λια­σμός έγκει­ται στο γεγο­νός ότι η στά­ση της Γερ­μα­νί­ας θεω­ρεί­ται προ πολ­λού ότι απει­λεί την ευρύ­τε­ρη ασφά­λεια της Ευρώ­πης, ενώ σε διπλω­μα­τι­κό επί­πε­δο επη­ρε­ά­ζει πια άμε­σα και το Λονδίνο.

Δεν πείθουν οι ενέργειες της Γερμανίας

Κρί­σι­μο σημείο των διαρ­ρο­ών απο­τε­λεί η υπό­νοια ότι Βρε­τα­νία και Γαλ­λία έχουν στρα­τιώ­τες επί ουκρα­νι­κού εδά­φους για τον χει­ρι­σμό πυραύλων.

Στο από­σπα­σμα περι­λαμ­βά­νε­ται μία διπλω­μα­τι­κά ευαί­σθη­τη ανα­φο­ρά στους Βρε­τα­νούς οι οποί­οι έχουν «μερι­κούς ανθρώ­πους επί του πεδί­ου» στην Ουκρα­νία, σχε­τι­κά με την ανά­πτυ­ξη των βρε­τα­νι­κών πυραύ­λων κρουζ Storm Shadow στη χώρα. Η ανα­φο­ρά αυτή γίνε­ται μετά το θυμό που επι­κρά­τη­σε στη Βρε­τα­νία γι’ αυτό που το Λον­δί­νο είχε θεω­ρή­σει αδια­κρι­σία εκ μέρους του Σολτς. Ο Σολτς είχε δηλώ­σει, στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης για τους Taurus, ότι «αυτό που κάνουν οι Βρε­τα­νοί και οι Γάλ­λοι σε όρους ελέγ­χου στό­χου και συνο­δεί­ας του ελέγ­χου στό­χου δεν μπο­ρεί να γίνει από τη Γερ­μα­νία», χωρίς να επε­κτα­θεί περαι­τέ­ρω. Μερι­κοί είδαν τη δήλω­ση αυτή ως ένδει­ξη ότι γαλ­λι­κές και βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις υπο­στη­ρί­ζουν τον έλεγ­χο των πυραύ­λων κρουζ που προ­μη­θεύ­ε­ται η Ουκρα­νία, αλλά το Λον­δί­νο αρνή­θη­κε αμέ­σως ότι συμ­βαί­νει κάτι τέτοιο.

Το Γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας εξήγ­γει­λε ότι η διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης έχει ξεκι­νή­σει ήδη από τη Στρα­τιω­τι­κή Υπη­ρε­σία Αντι­κα­τα­σκο­πεί­ας ενώ και ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς επι­βε­βαί­ω­σε ότι πρό­κει­ται για «σοβα­ρό περι­στα­τι­κό» απορ­ρί­πτο­ντας εμφα­τι­κά οποιεσ­δή­πο­τε ρωσι­κές αιτιάσεις.

Η στά­ση του Γερ­μα­νού καγκε­λα­ρί­ου όμως δεν έχει πεί­σει το Λον­δί­νο. Η πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της βρε­τα­νι­κής βου­λής, Αλί­σια Κερνς χαρα­κτή­ρι­σε την ανα­φο­ρά ευαί­σθη­των στοι­χεί­ων που αφο­ρούν τη Βρε­τα­νία ως «λαν­θα­σμέ­νη, ανεύ­θυ­νη και χαστού­κι προς τους συμ­μά­χους». Η ίδια υπεν­θύ­μι­σε με τις δηλώ­σεις της και τη γενι­κό­τε­ρη βρε­τα­νι­κή επι­κρι­τι­κή στά­ση απέ­να­ντι στην άρνη­ση της Γερ­μα­νί­ας να στεί­λει πυραύ­λους μεγά­λου βελη­νε­κούς στο Κίεβο.

«Δώσα­με τους Storm Shadow (βρε­τα­νι­κοί πύραυ­λοι μεγά­λου βελη­νε­κούς), όλοι πρέ­πει να δώσου­με ό,τι μπο­ρού­με. Ο Σολτς πρέ­πει να δώσει πυραύ­λους Τaurus και να στα­μα­τή­σει να υπο­νο­μεύ­ει την ασφά­λεια της Ευρώ­πης» πρό­σθε­σε χαρακτηριστικά.

Βαρύτατοι χαρακτηρισμοί για τον Όλαφ Σολτς

Από την πλευ­ρά του ο Βρε­τα­νός βου­λευ­τής Τόμπιας Έλγουντ έκα­νε λόγο για «κατά­φω­ρη κατά­χρη­ση πλη­ρο­φο­ριών», που μπο­ρεί να βοη­θή­σει τελι­κά τις ρωσι­κές δυνά­μεις, ενώ σε αυστη­ρό­τε­ρο τόνο ο πρώ­ην υπουρ­γός Άμυ­νας της Βρε­τα­νί­ας, Μπεν Γουά­λας χαρα­κτή­ρι­σε τον Σολτς ως τον «λάθος άνθρω­πο, στη λάθος θέση, τη λάθος στιγ­μή». Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Γού­α­λας παρέ­μει­νε στη θέση του υπουρ­γού Άμυ­νας για τέσ­σε­ρα χρό­νια παρά την ‑πρω­το­φα­νή- αλλα­γή Βρε­τα­νών πρωθυπουργών.

Το ίδια άπο­ψη φαί­νε­ται πως συμ­με­ρί­ζε­ται και ο βρε­τα­νι­κός λαός, με ζωντα­νή δημο­σκό­πη­ση της Daily Mail να δεί­χνει ότι το 82% των 2500 συμ­με­τε­χό­ντων θεω­ρεί ανεύ­θυ­νη την στά­ση της Γερ­μα­νί­ας, όπως αυτή προ­κύ­πτει από την διαρ­ροή πληροφοριών.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι Βρε­τα­νοί αξιω­μα­τού­χοι, ακό­μα και ο υπουρ­γός Άμυ­νας της χώρας Γκραντ Σαπς, έχουν ζητή­σει να δοθεί βοή­θεια για τον χει­ρι­σμό των πυραύ­λων Storm Shadow στην Ουκρα­νία, όμως επί­ση­μα το «No 10», η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση δηλα­δή, έχει απο­κλεί­σει την απο­στο­λή βρε­τα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην χώρα.

Και νέες δημοσιεύσεις;

Η Μαρ­γκα­ρί­τα Σιμο­νιάν, αρχι­συ­ντά­κτρια του ρωσι­κού κρα­τι­κά χρη­μα­το­δο­τού­με­νου τηλε­ο­πτι­κού κανα­λιού RT, που ανήρ­τη­σε το επί­μα­χο ηχη­τι­κό ντο­κου­μέ­ντο στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, δεν απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο νέων δημοσιεύσεων.

Ο Ρόντε­ριχ Κίζε­βε­τερ, από τους συντη­ρη­τι­κούς της αντι­πο­λί­τευ­σης στη Γερ­μα­νία, προει­δο­ποί­η­σε ότι ενδέ­χε­ται να διαρ­ρεύ­σουν και άλλες ηχο­γρα­φή­σεις, δηλώ­νο­ντας στην εφη­με­ρί­δα Handelsblatt ότι θεω­ρεί τις ανα­φο­ρές αυθε­ντι­κές.  «Η Ρωσία δεί­χνει φυσι­κά πόσο έντο­να χρη­σι­μο­ποιεί την κατα­σκο­πεία και την υπο­νό­μευ­ση ως μέρος του υβρι­δι­κού πολέ­μου», δήλω­σε. «Είναι ανα­με­νό­με­νο να έχουν παρα­κο­λου­θη­θεί και διαρ­ρεύ­σει πολύ περισ­σό­τε­ρα προ­κει­μέ­νου να επη­ρε­α­στούν απο­φά­σεις, να δυσφη­μι­στούν και να χει­ρα­γω­γη­θούν πρόσωπα».

Η Μαρί-Αγνές Στρακ-Ζίμερ­μαν, πρό­ε­δρος της επι­τρο­πής Άμυ­νας στο γερ­μα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο, είπε ότι η πρό­θε­ση της Μόσχας ήταν «προ­φα­νής». Είπε ότι ο Σολτς «προει­δο­ποιεί­ται» να μην παρέ­χει στην Ουκρα­νία πυραύ­λους Taurus. «Χρειά­ζε­ται επει­γό­ντως να αυξή­σου­με την ασφά­λειά μας και την αντι-κατα­σκο­πεία, επει­δή είμα­στε προ­φα­νώς ευά­λω­τοι σε αυτόν τον τομέα», δήλω­σε στον όμι­λο ΜΜΕ Funke.

Μιλώ­ντας σε διπλω­μα­τι­κό φόρουμ στην Τουρ­κία το Σάβ­βα­το, ο ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Σερ­γκέι Λαβρόφ, είπε ότι η ηχο­γρά­φη­ση δεί­χνει ότι η Ουκρα­νία και οι υπο­στη­ρι­κτές της «δεν θέλουν να αλλά­ξουν καθό­λου την κατεύ­θυν­σή τους και θέλουν να επι­βά­λουν μια στρα­τη­γι­κή ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης».

Η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Μαρία Ζαχά­ρο­βα, ζήτη­σε από τη Γερ­μα­νία να παρά­σχει «άμε­σα» εξη­γή­σεις για τις συνο­μι­λί­ες αυτές. «Οι προ­σπά­θειες να απο­φευ­χθεί η απά­ντη­ση στις ερω­τή­σεις θα θεω­ρη­θούν ως παρα­δο­χή ενο­χής», δήλωσε.

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ, πλέ­ον αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας, ανέ­φε­ρε στο Telegram: «Οι αιώ­νιοι αντί­πα­λοί μας ‑οι Γερ­μα­νοί — έχουν ξανα­γί­νει οι ορκι­σμέ­νοι εχθροί μας».

Πηγές: Deutsche Welle — Ria Novosti — ΑΠΕ

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο