Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσεχία: Μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στην Πράγα εναντίον της φτώχειας και των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν χθες Σάβ­βα­το στην πλα­τεία Βέν­τσε­σλας της Πρά­γας συμ­με­τέ­χο­ντας σε δια­δή­λω­ση υπό το γενι­κό σύν­θη­μα “Η Δημο­κρα­τία της Τσε­χί­ας ενα­ντί­ον της φτώχειας”.

Ανέ­μι­ζαν σημαί­ες της χώρας και φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα με τα οποία καλού­σαν την κυβέρ­νη­ση φιλε­λεύ­θε­ρων-δεξιάς να παραι­τη­θεί. Οι δια­δη­λω­τές κατη­γό­ρη­σαν την κυβέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Πετρ Φιά­λα πως δεν κάνει αρκε­τά για να κατα­πο­λε­μη­θεί ο πληθωρισμός.

Ανά­με­σα στα αιτή­μα­τα των δια­δη­λω­τών, που κυκλο­φό­ρη­σαν επί­σης σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, είναι να ληφθούν μέτρα για να μειω­θούν οι τιμές της ενέρ­γειας και να στα­μα­τή­σουν οι παρα­δό­σεις όπλων στην Ουκρανία.

Στο τέλος της συγκέ­ντρω­σης, κάποιοι από τους δια­δη­λω­τές πήγαν στο Εθνι­κό Μου­σείο, που βρί­σκε­ται στην πλα­τεία, κι απαί­τη­σαν η σημαία της Ουκρα­νί­ας στο κτί­ριο να αντι­κα­τα­στα­θεί με αυτή της Τσεχίας.

Αντι­δια­δη­λω­τές με σημαί­ες της Ουκρα­νί­ας και του NATO από την άλλη κρά­τα­γαν πλα­κάτ με συν­θή­μα­τα ενα­ντί­ον του προ­έ­δρου της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, Euronews.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο