Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσεχία: Μεγάλη διαδήλωση κατά του κυβερνητικού συνασπισμού στην Πράγα

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν το Σάβ­βα­το στην Πρά­γα κατά της κυβέρ­νη­σης της Τσε­χί­ας, καλώ­ντας τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό να λάβει μέτρα για να ελέγ­ξει τις αυξα­νό­με­νες τιμές της Ενέρ­γειας, ενώ εξέ­φρα­σαν την αντί­θε­σή τους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Οι διορ­γα­νω­τές της δια­δή­λω­σης, που ήταν ένα ετε­ρό­κλη­το γκρουπ δυνά­με­ων από εθνι­κι­στι­κές ακρο­δε­ξιές δυνά­μεις αλλά και το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποι­η­μέ­νο ΚΚ Βοη­μί­ας — Μορα­βί­ας, προ­έ­τασ­σαν την ανά­γκη ουδε­τε­ρό­τη­τας της χώρας στρα­τιω­τι­κά και εξα­σφά­λι­σης απευ­θεί­ας συμ­βο­λαί­ων με τους προ­μη­θευ­τές φυσι­κού αερί­ου, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ρωσίας.

Από την πλευ­ρά του, ο συντη­ρη­τι­κός πρω­θυ­πουρ­γός, Π. Φιά­λα, μίλη­σε για «ακραί­ες δυνά­μεις με φιλο­ρω­σι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, αντί­θε­τες με τα συμ­φέ­ρο­ντα της χώρας».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο